Co to jest Common Reporting Standard (CRS)?


CRS (ang. Common Reporting Standard) Common Reporting Standard – standard automatycznej wymiany informacji finansowych opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w oparciu o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Ustawa CRS – Ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa 2014/107/UE na poziomie Unii Europejskiej wdraża Common Reporting Standard. To ustawa nakładająca na instytucje finansowe, w tym również Deutsche Bank Polska S.A., obowiązek zgłaszania i gromadzenia informacji podatkowych ich Klientów. CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę
z unikaniem opodatkowania.

Podstawa prawna: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/648/1

Obowiązki Deutsche Bank Polska wynikające z Ustawy


Deutsche Bank Polska S.A. zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących, jak również dowodów w postaci dokumentów oraz identyfikacji posiadaczy rachunków, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, gdzie prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje o rachunkach raportowanych ww. rezydentów podatkowych muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Identyfikacja rachunków dokonywana jest na podstawie Oświadczenia o statusie CRS. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, obowiązek dostarczenia tego dokumentu do danej instytucji finansowej leży po stronie Klientów.

Jakie informacje będziemy przekazywać?


W przypadku zidentyfikowania rachunku raportowanego, Deutsche Bank Polska S.A. zobowiązany jest do przekazania określonych informacji polskim organom podatkowym o rezydentach podatkowych krajów Unii Europejskiej i krajów, które przystąpiły do CRS. Obejmują one:
 1. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej;
 2. numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru;
 3. nazwę i adres raportującej instytucji finansowej oraz TIN, o ile go posiada;
 4. saldo rachunku lub wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty – wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana;
 5. w przypadku rachunku powierniczego:
  • łączną kwotę brutto odsetek, łączną kwotę brutto dywidend oraz łączną kwotę brutto innych dochodów osiągniętych w związku
   z aktywami posiadanymi na rachunku, które zostały wpłacone na rachunek lub uznane na rachunku
   w roku kalendarzowym,
  • łączną kwotę brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku
   w roku kalendarzowym, w odniesieniu do których raportująca instytucja finansowa działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub inny przedstawiciel działający na rzecz posiadacza rachunku;
 6. w przypadku rachunku depozytowego – łączną kwotę brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w roku kalendarzowym;
 7. w przypadku rachunku finansowego innego niż wskazany w pkt 5 i 6, w odniesieniu do którego raportująca instytucja finansowa działa jako zobowiązany lub dłużnik – łączną kwotę brutto wpłaconą lub uznaną na rzecz posiadacza rachunku w roku kalendarzowym, w tym łączną kwotę umorzeń dokonanych na rzecz posiadacza rachunku.

Nie jest wymagane przekazywanie informacji o:

 1. TIN oraz dacie urodzenia osoby raportowanej w odniesieniu do istniejącego rachunku raportowanego, jeżeli dane te nie znajdują się
  w dokumentacji raportującej instytucji finansowej, a ich gromadzenie przez raportującą instytucję finansową nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa krajowego lub Unii Europejskiej;
 2. TIN, jeżeli nie został nadany przez państwo rezydencji;
 3. miejscu urodzenia, chyba że:
  • raportująca instytucja finansowa jest obowiązana uzyskać i przekazać dane dotyczące miejsca urodzenia na podstawie przepisów prawa krajowego lub jest lub była obowiązana uzyskać i przekazać te dane na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • informacja ta jest dostępna wśród danych posiadanych przez raportującą instytucję finansową, które można przeszukać elektronicznie.

W jaki sposób Oświadczenia o statusie CRS będzie pozyskiwane przez Bank:


 1. W przypadku nowych Klientów, tj. nawiązujących pierwszą relację z Bankiem po 30 kwietnia 2017 roku: każdy Klient jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia CRS. Brak złożenia Oświadczenia jest podstawą do odmowy nawiązania relacji.
 2. W przypadku Klientów istniejących, tj. tych, którzy nawiązali pierwszą relację z Bankiem do 31 grudnia 2015 roku: Bank zobowiązany jest do dokonania przeglądu bazy Klientów i zawnioskowania o złożenie przez Klienta Oświadczenia, w przypadku gdy zostały spełnione przesłanki wskazane w Ustawie.

  Bank w terminach wymaganych Ustawą będzie kontaktował się z Klientami w celu pozyskania Oświadczenia.
  Proces identyfikacji tej grupy Klientów musi być zakończony:
  • do 31 grudnia 2017 r. – w przypadku Klientów indywidualnych, których zagregowane saldo na rachunkach finansowych przekraczało
   1 mln USD według stanu na 31 grudnia 2015 r.
  • do 31 grudnia 2018 r. – w przypadku Klientów indywidualnych, których zagregowane saldo na rachunkach finansowych nie przekraczało 1 mln USD według stanu na 31 grudnia 2015 r..
  • do 31 grudnia 2017 r. – w przypadku Klientów instytucjonalnych.
 3. W przypadku Klientów, którzy nawiązali pierwszą relację z Bankiem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.,
  Bank zobowiązany jest do dokonania przeglądu bazy Klientów i zawnioskowania o złożenie przez Klienta Oświadczenia, jeśli zostały spełnione przesłanki wskazane w Ustawie.

Bank w terminach wymaganych Ustawą będzie kontaktował się z Klientami w celu pozyskania Oświadczenia.
Proces identyfikacji tej grupy Klientów musi być zakończony:
 • do 31 lipca 2017 r.: w przypadku Klientów, którzy nawiązali pierwszą relację w roku 2016,
 • do 31 grudnia 2017 r.: w przypadku Klientów indywidualnych, którzy nawiązali pierwszą relację w okresie od 1 stycznia 2017 r.
  do 30 kwietnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 30.8.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.