Dokumenty nieruchomościowe

1. Dom mieszkalny
Prawo własności

Zakup na rynku wtórnym

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego
 • zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu
  Jeśli celem jest zakup domu jednorodzinnego na rynku wtórnym w trakcie budowy;
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie)
  Dokumenty nie są wymagane, jeśli budynek przyjęty/zgłoszony do użytkowania powyżej 3 lat od daty sporządzenia Operatu szacunkowego. W przypadku, gdy obiekt budowlany nie został dotychczas przyjęty do użytkowania (decyzja/zgłoszenie) należy przedłożyć prawomocne pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem, iż dziennik budowy zawiera wszelkie niezbędne wpisy i nie zostały przekroczone terminy określone prawem (np. okres między poszczególnymi wpisami oraz między ostatnim wpisem a datą bieżącą nie przekracza 3 lat). W przypadku pozwolenia na budowę domu wydanym po 26 czerwca 2002 r. dopuszcza się odstąpienie od przedstawienia klauzuli prawomocności.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • kopia dziennika budowy z aktualnymi wpisami
  Jeśli celem jest zakup domu jednorodzinnego na rynku wtórnym w trakcie budowy; Dziennik budowy nie jest wymagany jeśli pozwolenie na budowę nie starsze niż 3 lata
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli dotyczy - może być warunkiem do umowy 
 • Zakup na rynku pierwotnym

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży, umowa z Deweloperem w formie Aktu Notarialnego wraz z prospektem informacyjnym lub umowa ze spółdzielnią mieszkaniowąbr Dokument konieczny, jeśli umowa przedwstępna została zawarta po 28.04.2012 - zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Alternatywnie jednostronne oświadczenie Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z projektem umowy oraz  prospektem informacyjnym (w przypadku Dewelopera). Dostarczenie Wymaganej umowy jest w tej sytuacji warunkiem zawartym w decyzji kredytowej. Dopuszczalna forma umowa przedwstępna w formie umowy cywilno - prawnej jeżeli inwestycja została zakończona tj.: uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych wraz z potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu przez stosowny urząd (w sytuacji gdy Inwestor nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
 • zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu
  Jeśli inwestycja została zakończona wymagane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie)
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • decyzje podziałowe
  W przypadku gdy w pozwoleniu na budowę widnieją numery działek sprzed podziału geodezyjnego
 • projekt podziału działek / wstępny projekt podziału działek
  W przypadku gdy działka bedąca przedmiotem sprzedaży nie została wyodrębniona
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
 • zgoda banku kredytującego na bezobciążeniowe wydzielenie
  W przypadku kredytu dewelopera zabezpieczonego przedmiotową nieruchomością (hipoteka w dziale IV KW developerskiej). Może być warunkiem do umowy.
 • oświadczenie Inwestora ( Dewelopera / Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli wnioskodawca wchodzi w prawa umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Deweloperem Spółdzielnią Mieszkaniową i jednocześnie jednym/ jednym z celów kredytu jest refinansowanie zobowiązania Zbywcy.                
 •  

  Budowa / przebudowa

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • harmonogram rzeczowo finansowy budowa / remont / wykończenie
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Dokument powinien zawierać akceptację rzeczoznawcy.
 • zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu
  Jeśli inwestycja została zakończona wymagane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie)
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące.
 • decyzje podziałowe
  W przypadku gdy w pozwoleniu na budowę widnieją numery działek sprzed podziału geodezyjnego
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • kopia dziennika budowy z aktualnymi wpisami
  Jeśli celem jest zakup domu jednorodzinnego na rynku wtórnym w trakcie budowy; Dziennik budowy nie jest wymagany jeśli pozwolenie na budowę nie starsze niż 3 lata.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
 • umowa z firmą budowlaną
  Dopuszczalne jest finansowanie budowy domu tzw. „systemem gospodarczym” (bez udziału generalnego wykonawcy/ profesjonalnego dewelopera), gdy spełnione są następujące warunki:
  - Dochód netto gospodarstwa domowego Kredytobiorcy wynosi min. 6.000 PLN;
  - Kwota kredytu nie przekracza równowartości 800.000 PLN;
  - Stan zaawansowania budowy jest monitorowany i potwierdzany przez przedstawiciela Banku przed wypłatą kolejnej transzy na podstawie wykonanej inspekcji.  
 •  

  Modernizacja / remont / wykończenie

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • harmonogram rzeczowo finansowy budowa / remont / wykończenie
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Docelowo dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy - akceptacja rzeczoznawcy dokonywana jest na dalszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • Informacja o przedsięwzięciu remont / wykończenie lokalu mieszkalnego
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Docelowo dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy - akceptacja rzeczoznawcy dokonywana jest na dalszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie)
  Dokumenty nie są wymagane, jeśli budynek przyjęty/zgłoszony do użytkowania powyżej 3 lat od daty sporządzenia Operatu szacunkowego. W przypadku, gdy obiekt budowlany nie został dotychczas przyjęty do użytkowania (decyzja/zgłoszenie) należy przedłożyć prawomocne pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem, iż dziennik budowy zawiera wszelkie niezbędne wpisy i nie zostały przekroczone terminy określone prawem (np. okres między poszczególnymi wpisami oraz między ostatnim wpisem a datą bieżącą nie przekracza 3 lat). W przypadku pozwolenia na budowę domu wydanym po 26 czerwca 2002 r. dopuszcza się odstąpienie od przedstawienia klauzuli prawomocności.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego  
 •  

  Refinansowanie / cel dowolny

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenie)
  Dokumenty nie są wymagane, jeśli budynek przyjęty/zgłoszony do użytkowania powyżej 3 lat od daty sporządzenia Operatu szacunkowego. W przypadku, gdy obiekt budowlany nie został dotychczas przyjęty do użytkowania (decyzja/zgłoszenie) należy przedłożyć prawomocne pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem, iż dziennik budowy zawiera wszelkie niezbędne wpisy i nie zostały przekroczone terminy określone prawem (np. okres między poszczególnymi wpisami oraz między ostatnim wpisem a datą bieżącą nie przekracza 3 lat). W przypadku pozwolenia na budowę domu wydanym po 26 czerwca 2002 r. dopuszcza się odstąpienie od przedstawienia klauzuli prawomocności.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.:
  - inwentaryzację powykonawczą;
  - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji; lub:
  - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu;
  - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia);
  - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
  lub:
  - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).
 • opinia bankowa (zawierająca informację o wysokości kwoty zobowiązania do spłaty, numerze rachunku kredytu do spłaty oraz terminowości spłat jeżeli informacji nt. obsługi nie ma w BIK)
  Wymagana w przypadku refinansowania
 • umowy kredytu/ limitu/ pożyczki podlegające refinansowaniu
  Wymagana w przypadku refinansowania  
 • Spółdzielcze własnościowe prawo

  Zakup na rynku wtórnym

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż lokal / dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę.
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  Jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni. Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.: - inwentaryzację powykonawczą; - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji; lub: - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu; - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia); - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej; lub: - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli dotyczy - może być warunkiem do umowy  
 •  

  Modernizacja / remont / wykończenie

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • harmonogram rzeczowo finansowy budowa / remont / wykończenie
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy.
 • Informacja o przedsięwzięciu remont / wykończenie lokalu mieszkalnego
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  Jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni. Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.: - inwentaryzację powykonawczą; - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji; lub: - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu; - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia); - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej; lub: - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).  
 •  

  Refinansowanie / cel dowolny

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące.
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż lokal / dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni.
  Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.:
  - inwentaryzację powykonawczą;
  - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji;
  lub:
  - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu;
  - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia);
  - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
  lub:
  - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).
 • opinia bankowa (zawierająca informację o wysokości kwoty zobowiązania do spłaty, numerze rachunku kredytu do spłaty oraz terminowości spłat jeżeli informacji nt. obsługi nie ma w BIK)
  Wymagana w przypadku refinansowania
 • umowy kredytu/ limitu/ pożyczki podlegające refinansowaniu
  Wymagana w przypadku refinansowania  
 •  

  2. Lokal mieszkalny

  Prawo własności

  Zakup na rynku wtórnym

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego.
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli dotyczy - może być warunkiem do umowy. 
 •  

  Zakup na rynku pierwotnym

 •  wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży, umowa z Deweloperem w formie Aktu Notarialnego wraz z prospektem informacyjnym lub umowa ze spółdzielnią mieszkaniową
  Dokument konieczny, jeśli umowa przedwstępna została zawarta po 28.04.2012 - zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.
  Alternatywnie jednostronne oświadczenie Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z projektem umowy oraz  prospektem informacyjnym (w przypadku Dewelopera). Dostarczenie Wymaganej umowy jest w tej sytuacji warunkiem zawartym w decyzji kredytowej. Dopuszczalna forma umowa przedwstępna w formie umowy cywilno - prawnej jeżeli inwestycja została zakończona tj.: uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych wraz z potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu przez stosowny urząd ( w sytuacji gdy Inwestor nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie)
 • zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu
  Jako dokument potwierdzający przeznaczenie terenu lub w przypadku jego braku: zaświadczenie urzędu gminy/miasta o przeznaczeniu terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku obowiązującego planu decyzję o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o braku obowiązującego planu oraz o przeznaczeniu w studium zagospodarowania (w/w zaświadczenia wraz z załącznikiem graficznym). Potwierdzenie przeznaczenia terenu może nastąpić na późniejszym etapie przez Emmerson Evaluation
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • decyzje podziałowe
  W przypadku gdy w pozwoleniu na budowę widnieją numery działek sprzed podziału geodezyjnego
 • zgoda banku kredytującego na bezobciążeniowe wydzielenie
  W przypadku kredytu dewelopera zabezpieczonego przedmiotową nieruchomością (hipoteka w dziale IV KW developerskiej). Może być warunkiem do umowy.
 • oświadczenie Inwestora ( Dewelopera / Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli wnioskodawca wchodzi w prawa umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Deweloperem Spółdzielnią Mieszkaniową i jednocześnie jednym/ jednym z celów kredytu jest refinansowanie zobowiązania Zbywcy.  
 •  

  Modernizacja / remont / wykończenie

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • Informacja o przedsięwzięciu remont / wykończenie lokalu mieszkalnego
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Docelowo dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy - akceptacja rzeczoznawcy dokonywana jest na dalszym etapie przez firmę zewnętrzną.  
 •  

  Refinansowanie / cel dowolny

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • Informacja o przedsięwzięciu remont / wykończenie lokalu mieszkalnego
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Docelowo dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy - akceptacja rzeczoznawcy dokonywana jest na dalszym etapie przez firmę zewnętrzną.  
 •  

  Spółdzielcze własnościowe prawo

  Zakup na rynku wtórnym

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego.
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż lokal / dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę.
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  Jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni.
  Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.:
  - inwentaryzację powykonawczą;
  - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji;
  lub:
  - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu;
  - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia);
  - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
  lub:
  - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli dotyczy - może być warunkiem do umowy.  
 •  

  Modernizacja / remont / wykończenie

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • Informacja o przedsięwzięciu remont / wykończenie lokalu mieszkalnego
  Należy zastosować formularz Banku lub inny zawierajacy te same dane co formularz Banku. Dokument powinien zawierajać akceptację rzeczoznawcy.
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  Jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni.
  Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.:
  - inwentaryzację powykonawczą;
  - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji;
  lub:
  - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu;
  - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia);
  - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
  lub:
  - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego). 
 •  

  Refinansowanie / cel dowolny

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • potwierdzenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości np. z tytułu czynszu, oraz iż dom nie jest obciążony żadnymi prawami
  Jeśli lokal jest obciążony dokument musi zawierać rodzaj obciążenia i kwotę.
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej komu przysługuje spółdzielcze prawo oraz informację o powierzchni użytkowej domu wraz z numerem KW obejmującej działkę, na której znajduje się budynek
  Jeśli brak odrębnej KW.
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego
  Nie wymagane jeśli jest KW dla spółdzielczego własnościowego prawa z informacją o powierzchni lub lub powierzchnia jest potwierdzona w zaświadczeniu ze Spółdzielni.
  Należy przedłożyć dokument potwierdzający powierzchnię np.:
  - inwentaryzację powykonawczą;
  - fragmenty zatwierdzonego przez właściwy urząd projektu architektoniczno-budowlanego t.j. zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji;
  lub:
  - zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu;
  - potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgłoszenia);
  - pozwolenie na użytkowanie obiektu - jeżeli zawierają dane dotyczące wielkości powierzchni użytkowej;
  lub:
  - jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m², to deklaracja na podatek od nieruchomości/decyzja o wysokości podatku od nieruchomości; Potwierdzenie powierzchni budynku/lokalu może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną (nie dotyczy zaświadczenia ze spółdzielni dla lokalu mieszkalnego).
 • opinia bankowa (zawierająca informację o wysokości kwoty zobowiązania do spłaty, numerze rachunku kredytu do spłaty oraz terminowości spłat jeżeli informacji nt. obsługi nie ma w BIK)
  Wymagana w przypadku refinansowania
 • umowy kredytu/ limitu/ pożyczki podlegające refinansowaniu
  Wymagana w przypadku refinansowania  
 •  

  3. Działka 

  Działka

 • wniosek o wykonanie operatu szacunkowego wraz z opłatą (jeśli Klient nie dysponuje własnym operatem)
 • operat szacunkowy (wycena nieruchomości)
  Dokumentacja fotograficzna wewnatrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.
 • umowa kupna sprzedaży / przedwstępna umowa kupna sprzedaży
  Jeżeli brak umowy kupna sprzedaży, konieczna przedwstępna umowa kupna sprzedaży - dla rynku wtórnego możliwe dostarczenie Oświadczenia sprzedającego
 • zgłoszenie budowy z potwierdzeniem nie wniesienia przez Urząd sprzeciwu
  Jako dokument potwierdzający przeznaczenie terenu lub w przypadku jego braku: zaświadczenie urzędu gminy/miasta o przeznaczeniu terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku obowiązującego planu decyzję o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o braku obowiązującego planu oraz o przeznaczeniu w studium zagospodarowania (w/w zaświadczenia wraz z załącznikiem graficznym). Potwierdzenie przeznaczenia terenu może nastąpić na późniejszym etapie przez Emmerson Evaluation
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  Nie starszy niż 3 miesiące
 • mapa ewidencyjna
  Mapa ewidencyjna dostarczona w postaci kopii lub wyrysu z czytelną pieczęcią urzędu.
 • mapa zasadnicza
  Mapa zasadnicza wymagana dla działek o powierzchni łącznej większej niż 3.000 m2 oraz w szczególnych przypadkach, gdy na działce występują obiekty (ograniczenia), o których informacja została podana w operacie lub są widoczne na dokumentacji fotograficznej, mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości; mogą to być np.: linia wysokiego napięcia, gazociąg, skarpy.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
  Lub zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd (np.: urząd miasta/gminy, zarząd dróg). Potwierdzenie faktu dostępu do drogi publicznej może nastąpić na późniejszym etapie przez firmę zewnętrzną.
 • zaświadczenie z banku, w którym Sprzedający/Zbywca posiada kredyt z informacją o wysokości zadłużenia do spłaty oraz nr rachunku do spłaty tego kredytu
  Jeśli dotyczy - może być warunkiem do umowy  
 •  

  Navigation Fusszeile:
  Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
  Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
  Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.