Fundusze Lartiq TFI

Komunikat dotyczący funduszy Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI SA): Lartiq Quantum Absolute Return FIZ, Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Obligacji Plus FIZ

5 listopada 2019 r. został opublikowany komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej Towarzystwo) w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Deutsche Bank Polska S.A., działając jako depozytariusz  dla następujących funduszy inwestycyjnych: Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dla których dotychczas organem zarządzającym było Towarzystwo, informuje, że na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r.poz.1896 z pózn.zm., dalej Ustawa) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza.  

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art.38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art.68 ust.2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Okres, w trakcie którego depozytariusz reprezentuje dany fundusz inwestycyjny, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo, ulegają one rozwiązaniu, stosownie do zapisów art.68 ust.2 i art.246 ust.1. pkt.2 Ustawy.

Bank będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.  

Ewentualne zapytania w tej sprawie prosimy kierować na dedykowaną skrzynkę fundusze.lartiq@db.com lub pod numerem telefonu 22 317 50 50 (w dni robocze, w godz. 9:00-17:00).


***

OGŁOSZENIE 
z dnia 13.12.2019 r. w przedmiocie zawarcia umowy o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi 

W dniu 12 grudnia 2019 r. Deutsche Bank Polska S.A. pełniący funkcje depozytariusza Lartiq Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Lartiq Quantum Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Lartiq Obligacji Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako: „Fundusze”) zawarł z Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „TFI”) umowę o przejęcie zarządzania Funduszami. 

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego odnoszącego się do uzyskania przez TFI zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 t.j. z późn. zm.).


***

Dokumenty:

Klauzula informacyjna - dla uczestników Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Lartiq Obligacji Plus FIZ

Uczestnicy Funduszu mogą składać do Banku żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na załączonym formularzu, listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa, jak również osobiście w siedzibie Banku. W przypadku złożenia żądania listownie, formularz powinien zostać przekazany w oryginale, z podpisem uczestnika potwierdzonym notarialnie.

Jednocześnie na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Bank informuje, że w okresie reprezentacji Funduszu tj. od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo do dnia 5 lutego 2020 r., w przypadku nieprzejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Fundusz nie przeprowadza wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jednocześnie Bank informuje, że uczestnicy Funduszu obowiązani są informować Bank o zmianie swoich danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu przy użyciu załączonego formularza, wysyłając go listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa albo składając w siedzibie Banku. Szczegółowe wymogi dotyczące składania oświadczeń o zmianie danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu zawiera § 33 ust. 5 Statutu Funduszu.

Wszelkie szczegółowe informacje skierowane do uczestników funduszu dostępne są na stronie: https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app 

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, oświadcza, że 26 listopada 2019 r. zmieniono następujące zapisy statutu funduszu LARTIQ OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY: § 1 ust. 1 pkt 20),  § 3, w § 15 ust. 5 po pkt. 1) dodano pkt. 1a),  § 39 ust. 1, w § 39 po ust. 8 dodano ust. 8a, § 40 ust. 6.

Szczegółowy wykaz zmian dostępny jest pod ww. adresem.

Dokumenty: 

Lartiq Quantum Neutral FIZ

Uczestnicy Funduszu mogą składać do Banku żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na załączonym formularzu, listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa, jak również osobiście w siedzibie Banku. W przypadku złożenia żądania listownie, formularz powinien zostać przekazany w oryginale, z podpisem uczestnika potwierdzonym notarialnie.

Jednocześnie na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Bank informuje, że w okresie reprezentacji Funduszu tj. od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo do dnia 5 lutego 2020 r., w przypadku nieprzejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Fundusz nie przeprowadza wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jednocześnie Bank informuje, że uczestnicy Funduszu obowiązani są informować Bank o zmianie swoich danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu przy użyciu załączonego formularza, wysyłając go listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa albo składając w siedzibie Banku. Szczegółowe wymogi dotyczące składania oświadczeń o zmianie danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu zawiera § 34 ust. 5 Statutu Funduszu.

Wszelkie szczegółowe informacje skierowane do uczestników funduszu dostępne są na stronie: https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app 

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, oświadcza, że 26 listopada 2019 r. zmieniono następujące zapisy statutu funduszu LARTIQ QUANTUM NEUTRAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY: § 1 ust. 1 pkt 25), § 3, w § 16 ust. 5 po pkt 1) dodano pkt 1a), § 40 ust. 1, w § 40 po ust. 8 dodano ust. 8a, § 41 ust. 6.

Szczegółowy wykaz zmian dostępny jest pod ww. adresem.

Dokumenty: 

Lartiq Quantum Absolute Return FIZ

Uczestnicy Funduszu mogą składać do Banku żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na załączonym formularzu, listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa, jak również osobiście w siedzibie Banku. W przypadku złożenia żądania listownie, formularz powinien zostać przekazany w oryginale, z podpisem uczestnika potwierdzonym notarialnie.

Jednocześnie na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Bank informuje, że w okresie reprezentacji Funduszu tj. od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo do dnia 5 lutego 2020 r., w przypadku nieprzejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Fundusz nie przeprowadza wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Jednocześnie Bank informuje, że uczestnicy Funduszu obowiązani są informować Bank o zmianie swoich danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu przy użyciu załączonego formularza, wysyłając go listownie na adres siedziby Banku, tj. al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)  00 - 609 Warszawa albo składając w siedzibie Banku. Szczegółowe wymogi dotyczące składania oświadczeń o zmianie danych zawartych w Ewidencji Uczestników Funduszu zawiera § 34 ust. 5 Statutu Funduszu.

Wszelkie szczegółowe informacje skierowane do uczestników funduszu dostępne są na stronie: https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app 

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, oświadcza, że 26 listopada 2019 r. zmieniono następujące zapisy statutu funduszu LARTIQ QUANTUM ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY: § 1 ust. 1 pkt 24), § 3, w § 16 ust. 5 po pkt. 1) dodano pkt. 1a), § 40 ust. 1, w § 40 po ust. 8 dodano ust. 8a, § 41 ust. 6.

Dokumenty: 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.