Informacja o sytuacji finansowej

Według sprawozdawczości lokalnej zysk brutto Banku na koniec I połowy roku 2017 wyniósł 109,5 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności bankowej wyniósł 526 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła poziom 39,2 mld zł, a fundusze własne banku na koniec czerwca br. przekroczyły 5,36 mld zł.

Współczynnik wypłacalności Banku na dzień 30.06.2017 r. był bardzo wysoki i wyniósł 19,42%.

W 2016 r. Bank osiągnął wynik finansowy brutto w wysokości 146 mln zł, co stanowi 28% spadek względem roku ubiegłego.

Wykonanie budżetu przychodowego w 2016 r. było wyższe o 1% w porównaniu do 2015 r. i stanowiło 95% planu na 2016 r.

Koszty rezerw kredytowych były niższe od planowych o 4% oraz o 23% wyższe niż w roku ubiegłym. Ten korzystny trend świadczy o wysokiej jakości portfela kredytowego Banku.

Koszty funkcjonowania Banku w 2016 r. były wyższe o 27% względem planu oraz o 3% wyższe niż w 2015 r.

W roku 2017 Bank spodziewa się uzyskać wynik netto na poziomie zbliżonym do roku 2016. Wysokie koszty regulacyjne, w tym opłaty na podatek bankowy oraz naturalnie rosnący koszt ryzyka kredytowego powinny zostać częściowo skompensowane działaniami oszczędnościowymi oraz wzrostem bazy przychodowej we wszystkich obszarach działalności Banku. W trakcie kolejnego roku obrotowego Bank będzie realizował swoje cele ekonomiczne w warunkach zwiększonej konkurencji wynikającej z niskich poziomów stóp procentowych
i marż przy wzrastających wymogach nadzorczych i regulacyjnych.

Pełne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu Banku jest dostępne - TUTAJ.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.