Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej

Symulacje modelowe obrazujące wpływ zmian oprocentowania kredytu/pożyczki na wysokość miesięcznych rat kapitałowo - odsetkowych według stanu na dzień 20.04.2021r. 

1.   Ryzyko zmiennej stopy procentowej i jego skutki

Ryzyko zmiennej stopy procentowej występuje w przypadku kredytów/pożyczek, które są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę referencyjną WIBOR-3M (dla PLN)/EURIBOR-3M (dla EUR)/LIBOR-3M (dla GBP/USD/ CHF).

Oprocentowanie Kredytu Mieszkaniowego, Konsolidacyjnego Hipotecznego i Pożyczki Hipotecznej zmienia się co trzy miesiące (dla umów zawartych od 28.04.2014 r.) lub co kwartał kalendarzowy (dla umów zawartych do 27.04.2014 r.), w dniu następującym po dniu wymagalności raty.

W przypadku Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką, wysokość stawki jest ustalana na podstawie wartości stawki referencyjnej z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (stawka zmieniana jest co kwartał kalendarzowy w pierwszym dniu roboczym kwartału kalendarzowego).

Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a w konsekwencji - całkowita kwota do zapłaty.

2.   Ryzyko stałej stopy procentowej i jego skutki

Ryzyko stałej stopy procentowej występuje w przypadku kredytów/pożyczek, oprocentowanych według stałej stopy procentowej opartej o stawkę bazową Banku. Oprocentowanie pozostaje niezmienne przez okres obowiązywania stałej stopy procentowej (zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem 1-5 lat w przypadku Kredytu Mieszkaniowego oraz 1 roku w przypadku Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego lub Pożyczki Hipotecznej).
Zakończenie wybranego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej skutkuje:

 • automatycznym przejściem na zmienną stopę procentową opartą o stawkę referencyjną WIBOR-3M (dla PLN) / EURIBOR-3M (dla EUR) / LIBOR-3M (dla GBP/USD/CHF) mającą zastosowanie do kredytu/pożyczki w danym dniu, przy czym dla umów zawartych do 31.03.2006 r. stawka obliczana jako średnia arytmetyczna 3-miesięcznej stawki Stopy Referencyjnej publikowanej w okresie od 16 do 25 dnia m-ca kwartału poprzedzającego każdy kolejny kwartał kalendarzowy, a dla umów zawartych od 01.04.2006 r.- z wtorku lub czwartku poprzedzającego dzień następujący po ostatnim dniu obowiązywania Stałej Stopy - w zależności, który z tych dni (wtorek czy czwartek) następuje bezpośrednio przed datą zmiany rodzaju stopy procentowej – powiększoną o określoną w umowie kredytu/pożyczki marżę Banku,
 • utrzymaniem - na pisemny wniosek Klienta stopy stałej wg stawki bazowej Banku, mającej zastosowanie do kredytu/pożyczki w danym dniu, powiększonej o marżę Banku określoną w umowie kredytu/pożyczki. W takim przypadku obowiązuje wysokość stawki bazowej z ostatniego wtorku lub czwartku przed datą rozpoczęcia nowego okresu oprocentowania wg stałej stopy (w zależności od tego, który z tych dni występuje bezpośrednio przed tą datą).

W obu powyższych wariantach istnieje ryzyko wzrostu kosztów obsługi produktu kredytowego w przypadku niekorzystnej dla Klienta zmiany poziomu stopy procentowej.
Wzrost stopy procentowej powoduje, że zwiększa się wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a w konsekwencji - całkowita kwota do zapłaty.

Informacja o ryzyku walutowym

Zmiana kursu waluty, w jakiej jest wyrażony/a kredyt lub pożyczka wiąże się z ryzykiem walutowym. Ryzyko walutowe występuje w przypadku rozbieżności między walutą Kredytu/Pożyczki, a walutą:
 • w jakiej Kredytobiorca/Pożyczkobiorca uzyskuje dochód.
  W takim przypadku wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość w PLN raty Kredytu/Pożyczki oraz na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą.
 • w jakiej Kredytobiorca/Pożyczkobiorca spłaca zobowiązanie.
  W takim przypadku wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na wysokość raty Kredytu/Pożyczki oraz na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą.
 • walutą celu finansowania (jeśli cena nabycia kredytowanej nieruchomości ustalona została w innej walucie niż waluta Kredytu/Pożyczki).
  W takim przypadku, wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki generuje ryzyko braku możliwości całkowitego sfinansowania celu kredytowania (nie dotyczy Kredytów/Pożyczek całkowicie uruchomionych).
 • walutą, w której określana jest wartość nieruchomości przyjętej na zabezpieczenie Kredytu/Pożyczki.
  W takim przypadku, wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na zmianę relacji wartości zabezpieczenia Kredytu/Pożyczki do wysokości Kredytu/Pożyczki pozostałej do spłaty i związane z tym skutki wynikające z przepisów prawa lub dokumentacji Kredytu/Pożyczki.
Jeżeli w trakcie trwania umów Kredytów/Pożyczek zawartych od dnia 28.07.2014 r. nastąpi zmiana waluty najwyższego uzyskiwanego dochodu i zmiana ta będzie miała charakter trwały (dochód będzie osiągany w nowej walucie przez kolejne 12 miesięcy), Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany do poinformowania Banku o tym fakcie oraz – na żądanie Banku – do dostarczenia zaświadczeń o wysokości dochodów oraz innych informacji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz dokumentów, na podstawie których Bank dokona oceny wartości ustanowionych Zabezpieczeń Kredytu.

Aktualne kursy wymiany walut są publikowane na stronie internetowej Banku www.db.com/Poland w formie „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank Polska S.A.”(dla  Kredytu Mieszkaniowego i  Konsolidacyjnego Hipotecznego) oraz  „Tabeli kursów kupna i sprzedaży waluty polskiej w stosunku do walut obcych” (dla Pożyczki Hipotecznej i Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką) i są ustalane są przez Bank w każdym Dniu Roboczym w oparciu o średni kurs z rynku walutowego (FOREX), ustalany najpóźniej do godziny 9.30 czasu obowiązującego w Polsce („Kurs Bazowy”).

Kurs kupna ustalany jest w oparciu o wzór: Kurs Kupna =2*Kurs Bazowy/(2+Spread Walutowy wyrażony w procentach), a kurs sprzedaży w oparciu o wzór: Kurs Sprzedaży = Kurs Bazowy + (Spread Walutowy wyrażony w procentach*Kurs Kupna)/2.

Wartość standardowego Spreadu Walutowego wyrażonego w procentach wynosi dla waluty CHF: 8,50%, Euro: 7,25%, USD: 7,25%, GBP: 7,25% i może ona ulec zmianie w drodze jednostronnego oświadczenia Banku na zasadach określonych w dokumentacji kredytowej.

Spread Walutowy wyrażony w procentach jest równy stosunkowi spreadu walutowego wyrażonego kwotowo, stanowiącego różnicę pomiędzy kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty obcej określanych w Tabeli Kursów do kursu kupna.

Informacja o ryzyku zmiany wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Zabezpieczeniem Kredytu/Pożyczki jest nieruchomość, której rynkowa wartość może ulegać wahaniom w trakcie trwania umowy Kredytu/Pożyczki. Bank ma prawo do okresowej weryfikacji wartości ww. zabezpieczenia. W sytuacji niekorzystnej zmiany ceny rynkowej zabezpieczenia w stosunku do ekspozycji kredytowej, na zasadach określonych w umowie Kredytu/Pożyczki, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca ma obowiązek zapewnić dodatkowe zabezpieczenie na poziomie akceptowalnym przez Bank.

Informacja o ryzyku związanym z długim okresem spłaty zobowiązania

Z uwagi na długi okres spłaty Kredytu/Pożyczki, istnieje konieczność zachowania przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę odpowiedniej nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań, na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub realizacji przez niego większych wydatków. Wysoki poziom obciążenia dochodów wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań negatywnie wpływa na możliwość tworzenia oszczędności, szczególnie istotną przy długim okresie kredytowania.


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 27.4.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.