Transakcje terminowe Forward

Aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w dłuższej perspektywie czasu (na przykład na potrzeby rozliczenia kontraktów lub umów, których termin zapłaty przypada w przyszłości), stosuje się transakcje typu Forward.

Jest to transakcja terminowa pozwalająca określić stałą, ustaloną w dniu zawierania transakcji, wartość kursu walutowego na określoną datę w przyszłości.

Przy czym:

  • Minimalna kwota transakcji: 10 000 EUR (lub równowartość w innej walucie)

Dzięki złożeniu kilku transakcji o krótszym oraz dłuższym terminie można w sposób elastyczny zarządzać przepływami (tzw. Swap Walutowy).

Korzyści

  • Znana przyszła cena zakupu/sprzedaży waluty
  • Możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji
  • Elastyczność form rozliczenia transakcji:
  • poprzez fizyczną dostawę
  • poprzez rozliczenie netto


Ryzyko
Zawarcie transakcji nakłada na Klienta oraz Bank obowiązek rozliczenia transakcji zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami, niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej

Powyższy instrument należy do grupy produktów podlegających Dyrektywie MiFID. Więcej informacji: Dyrektywa MiFID

Deutsche Bank nie zawiera transakcji typu FX Forward rozliczanych netto z klientem detalicznym (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 22.1.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.