Zmiana terminu dostarczenia dokumentacji pozwala:

 • uchronić przed nieterminowym wypłaceniem kredytu
 • uniknąć odstąpienia przez Bank od umowy kredytowej
 • zapobiec uruchomieniu procedury monitoringu oraz wysyłki wezwań

 

Szczegóły

Jeśli wiesz, że:

 • nastąpi opóźnienie w zakończeniu inwestycji, co wpływa na:
  - dostarczenie Aktu Notarialnego w terminie wskazanym w umowie kredytowej
  - przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji
  - przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania
 • wpis hipoteki w sądzie, w którym złożyłeś wniosek, trwa „dłużej niż standardowo”, co wpływa na dostarczenie, w wyznaczonym terminie, odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego wpis do hipoteki
 • istnieją obiektywne powody, dla których nie możesz spełnić zgodnie z harmonogramem każdego innego warunku postawionego przez Bank

wystąp z wnioskiem o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji.

Dodatkowe informacje:

 • brak prolongaty terminu dostarczenia dokumentów może wpływać m.in. na:
  - podwyższenie oprocentowania
  - wydłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia pomostowego (do czasu wpisu hipoteki)
  - terminowość wypłat kolejnych transz kredytu
  - uruchomienie przez Bank procedury monitoringu spełnienia warunków z umowy, konsekwencją czego jest wysyłka odpłatnych wezwań, co może doprowadzić nawet do odstąpienia przez Bank od umowy kredytowej
 • przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów m.in.: ­
  - pozwala nie ponosić niepotrzebnych kosztów związanych z uruchomieniem procesu monitoringu oraz wydłużeniem ubezpieczenia pomostowego
  - pomaga w kontroli dewelopera (Bank weryfikuje jego wiarygodność), aby uniknąć nieprzewidzianych problemów np. wypłaty kolejnych transz kiedy deweloper jest w stanie upadłości

O zmianę terminu dostarczenia dokumentów można wnioskować do czasu spełnienia warunku z umowy kredytowej zobowiązującego Klienta do dostarczenia tego dokumentu.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.


Jak zmienić termin dostarczenia dokumentów?

 • umów się na spotkanie z przedstawicielem Banku do spraw hipotecznych w Oddziale
 • pobierz wniosek o zmianę warunków umowy, który znajduje się w zakładce Dokumenty i wypełnij go
 • wypełniony wniosek złóż bezpłatnie na spotkaniu z przedstawicielem Banku
 • dostarcz do Banku komplet wymaganej dokumentacji, lista potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks
 • gotowy aneks wszyscy Kredytobiorcy podpisują w Oddziale Banku

Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w zakładce Dokumenty (Tabela prowizji i opłat).

Przesunięcie terminu dostarczenia poniższych dokumentów:

 • Aktu Notarialnego z przeniesieniem własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnej zawartej w umowie kredytu (dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym)
 • udokumentowania zakończenia inwestycji
 • udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

kwalifikuje się pod uproszczony proces wnioskowania o zmianę.

Proces uproszczony charakteryzuje się:

 • ograniczeniem formalności związanych z dokumentacją potrzebną do podjęcia decyzji kredytowej
 • krótszym czasem oczekiwania na decyzję kredytową

W przypadku wnioskowania o zmianę terminu dostarczenia dokumentów takich jak:

 • Aktu Notarialnego z przeniesieniem własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnej zawartej w Umowie kredytu lub mniej niż 3 miesiące, jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lata od wypłaty pierwszej transzy kredytu (dot. nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym)
 • odpisu z księgi wieczystej z wpisem hipoteki na rzecz Banku

kwalifikuje się pod standardowy proces wnioskowania o zmianę.

Dodatkowe informacje o procesie uzyskania aneksu w trybie standardowym lub uproszczonym znajdują się w zakładce Proces aneksowania. 

Proces aneksowania

W zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany warunków umowy w zakresie prolongaty terminu dostarczenia dokumentów występują dwie ścieżki procesowania. Wniosek o zmianę warunków umowy można złożyć w każdej chwili trwania umowy.

Zmiana terminu dostarczenie dokumentów:

 • Aktu Notarialnego z przeniesieniem własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnej zawartej w Umowie kredytu (dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym)
 • udokumentowania zakończenia inwestycji
 • udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

podlega procesowi uproszczonemu.

Zmiana terminu dostarczenia poniższych dokumentów:

 • Aktu Notarialnego z przeniesieniem własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnej zawartej w Umowie kredytu lub mniej niż 3 miesiące, jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lata od wypłaty pierwszej transzy kredytu (dot. nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym)
 • odpisu z księgi wieczystej z wpisem hipoteki na rzecz Banku

podlega procesowi standardowemu.

Proces standardowy wymaga podjęcia odrębnej decyzji kredytowej w zakresie wnioskowanej zmiany, dlatego Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów finansowych oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem. Lista dokumentów jest dostępna w zakładce Dokumenty.

Realizacja wniosku o zmianę kwoty kredytu w procesie standardowym:

1. Wizyta w Oddziale – wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
 • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o ewentualnych dodatkowych danych bądź dokumentach koniecznych do dostarczenia lub uzupełnienia

2. Decyzja Banku

 • weryfikacja wniosku o zmianę przez Bank,
 • badanie zdolności kredytowej Klientów,
 • weryfikacja zabezpieczeń (w przypadku zmian dotyczących zabezpieczeń kredytu),
 • wydanie decyzji.

3. Wizyta Klienta w Oddziale – informacja o decyzji i warunkach

 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o podjętej decyzji w sprawie wnioskowanej zmiany
 • w przypadku pozytywnej decyzji przedstawiciel Banku informuje o możliwych warunkach zawarcia aneksu do umowy
 • w przypadku decyzji warunkowej konieczne jest spełnienie przez Klienta wymaganych przez Bank dodatkowych warunków
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o warunkach cenowych zaakceptowanych przez Bank

4. Przygotowanie aneksu

 • po spełnieniu przez Klienta postawionych warunków Bank przygotuje aneks

5. Wizyta w Oddziale - aneks

 • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu

Oprócz zmiany terminu dostarczenia dokumentów (dla objętych tym procesem dokumentów) proces standardowy jest między innymi w przypadku:

 • zmiany zabezpieczenia kredytu,
 • odłączenia Współkredytobiorcy od długu,
 • przystąpienia Współkredytobiorcy do długu,
 • zmiany okresu kredytowania (nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania),
 • podwyższenia kwoty kredytu (nie dotyczy podwyższenia do kwoty pierwotnej),
 • zmiany waluty kredytu,
 • zmiany raty stałej na malejącą.

Proces uproszczony obejmuje zakres zmian, które wymagają dostarczenia dokumentów w ograniczonym zakresie, dzięki czemu czas oczekiwania na decyzję Banku w sprawie wnioskowanej zmiany jest krótszy.

Realizacja wniosku o zmianę kwoty kredytu w procesie uproszczonym

1. Wizyta w Oddziale - wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków umowy wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
 • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia

2. Decyzja Banku i przygotowanie aneksu

 • wydanie decyzji
 • przygotowanie aneksu

3. Wizyta w Oddziale – aneks

 • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu

Oprócz zmiany terminu dostarczenia dokumentów (dla dokumentów objętych tych procesem) proces uproszczony stosowany jest między innymi w przypadku:

 • podwyższenia kwoty kredytu do kwoty pierwotnej zgodnej z umową kredytową,
 • wydłużenia okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z umową kredytową,
 • zmiany systemu rat malejących na stałe,
 • wakacji kredytowych.

Informacja o dokumentach niezbędnych do zmiany warunków umowy znajduje się w zakładce Dokumenty. Dodatkowo więcej informacji o wymaganych dokumentach można uzyskać w każdym Oddziale Banku. 

Dokumenty

1) Aby zmienić warunki umowy należy kompletnie i poprawnie wypełnić:

oraz poniższe załączniki:


2) Dodatkowo do wniosku:

- o przesunięcie terminu dostarczenia do Banku Aktu Notarialnego przeniesienia własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu (dot. Nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym) należy dołączyć:

 • aneks do umowy przedwstępnej / developerskiej zmieniający termin podpisania AN przeniesienia własności nieruchomości
 • wyjaśnienie przez Developera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów

- o przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji należy dołączyć:

 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości

- o przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania należy dołączyć:

 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości
 • dokumenty wystawione przez dostawców mediów wskazujące planowany termin wykonania przyłączy

- o przesunięcie terminu dostarczenia do Banku Aktu Notarialnego przeniesienia własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu lub mniej niż 3 miesiące jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lat od wypłaty pierwszej transzy Kredytu (dot. Nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym) należy dołączyć:

 • kopie aktualnych dowodów osobistych Kredytobiorców
 • aktualne dokumenty finansowe (zgodnie z listą dokumentów dla danego źródła dochodu - zobacz tutaj)
 • aktualne dokumenty nieruchomości (zgodnie z listą dokumentów dla danego typu nieruchomości - zobacz tutaj )
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (fotoinspekcja) - gdy wymagany w części Dokumenty Nieruchomości
 • wycena (operat szacunkowy) nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (gdy wycena zlecana za pośrednictwem Banku) - gdy wymagana w części Dokumenty Nieruchomości
 • aneks do umowy przedwstępnej / developerskiej zmieniający termin podpisania AN przeniesienia własności nieruchomości
 • wyjaśnienie przez Developera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów

- o przesunięcie terminu przedłożenia odpisu z KW z wpisem hipoteki na rzecz Banku należy dołączyć:

 • kopie aktualnych dowodów osobistych Kredytobiorców
 • aktualne dokumenty finansowe (zgodnie z listą dokumentów dla danego źródła dochodu - zobacz tutaj)
 • aktualne dokumenty nieruchomości (zgodnie z listą dokumentów dla danego typu nieruchomości - zobacz tutaj )
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (fotoinspekcja) - gdy wymagany w części Dokumenty Nieruchomości
 • wycena (operat szacunkowy) nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (gdy wycena zlecana za pośrednictwem Banku) - gdy wymagana w części Dokumenty Nieruchomości

3) Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat - dla osób fizycznych

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 6.9.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.