Przewalutowanie kwoty kredytu to:

 • wyeliminowanie ryzyka walutowego
 • płatność raty w walucie, w której zarabiasz
 • możliwość uzyskania aneksu w drodze indywidualnej decyzji Banku

 

Szczegóły

Jeśli:

 • chcesz zyskać na zmianie waluty w przypadku obniżenia stóp procentowych
 • pozbyć się ryzyka walutowego
 • uzyskać dodatkowy zysk zmieniając walutę kredytu (różnica kursowa)
 • zyskać kiedy kurs waluty Twojego kredytu spada w stosunku do złotówki

sprawdź czy warto przewalutować swój kredyt.


Dodatkowe informacje

zmiana waluty kredytu wpływa m.in. na:

 • oprocentowanie
 • opłaty sądowe związane z uaktualnieniem wpisów hipoteki w księgach wieczystych

Możliwość wnioskowania o zmianę waluty kredytu istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej, ale dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej.


Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić walutę kredytu?

 • umów się na spotkanie z przedstawicielem Banku do spraw hipotecznych w Oddziale
 • pobierz wniosek o zmianę warunków umowy, który znajduje się w zakładce Dokumenty i wypełnij go
 • wypełniony wniosek złóż bezpłatnie na spotkaniu z przedstawicielem Banku
 • dostarcz do Banku komplet wymaganej dokumentacji, lista potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks
 • gotowy aneks wszyscy Kredytobiorcy podpisują w Oddziale Banku

Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w zakładce Dokumenty (Tabela prowizji i opłat).

Dodatkowe informacje o procesie uzyskania aneksu w trybie standardowym znajdują się w zakładce Proces aneksowania.

Zmiana waluty dokonywana jest na tą, w której Klient osiąga główny dochód, przy czym w przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się dochód stanowiący więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego. 

Proces aneksowania

Zmiana zabezpieczenia kredytu podlega procesowi standardowemu. Wniosek o zmianę warunków umowy można złożyć w każdej chwili trwania umowy.

Proces standardowy wymaga podjęcia odrębnej decyzji kredytowej w zakresie wnioskowanej zmiany, dlatego Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów finansowych oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem. Lista dokumentów jest dostępna w zakładce Dokumenty.

1. Wizyta w Oddziale - wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
 • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o ewentualnych dodatkowych danych bądź dokumentach koniecznych do dostarczenia lub uzupełnienia

2. Decyzja Banku

 • weryfikacja wniosku o zmianę przez Bank
 • badanie zdolności kredytowej Klientów
 • weryfikacja zabezpieczeń (w przypadku zmian dotyczących zabezpieczeń kredytu)
 • wydanie decyzji

3. Wizyta w Oddziale - informacja o decyzji i warunkach

 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o podjętej decyzji w sprawie wnioskowanej zmiany
 • w przypadku pozytywnej decyzji przedstawiciel Banku informuje o możliwych warunkach zawarcia aneksu do umowy
 • w przypadku decyzji warunkowej konieczne jest spełnienie przez Klienta wymaganych przez Bank warunków
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o warunkach cenowych zaakceptowanych przez Bank

4. Przygotowanie aneksu

 • po spełnieniu przez Klienta postawionych warunków Bank przygotuje aneks

5. Wizyta w Oddziale - aneks

 • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu

Oprócz zmiany waluty kredytu procesem standardowym objęte są między innymi:

 • zmiana zabezpieczenia kredytu
 • odłączenie Współkredytobiorcy od długu
 • przystąpienie Współkredytobiorcy do długu
 • zmiana okresu kredytowania (nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania)
 • podwyższenia kwoty kredytu (nie dotyczy podwyższenia do kwoty pierwotnej)
 • zmiana systemu rat ze stałych na malejące

Informacja o dokumentach niezbędnych do zmiany warunków umowy znajduje się w zakładce Dokumenty. Dodatkowo więcej informacji o wymaganych dokumentów można uzyskać w każdym Oddziale Banku. 

Dokumenty

1) Aby przewalutować kwotę kredytu należy kompletnie i poprawnie wypełnić:

oraz poniższe załączniki:


2) Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • kopie aktualnych dowodów osobistych Kredytobiorców
 • aktualne dokumenty finansowe (zgodnie z listą dokumentów dla danego źródła dochodu - zobacz tutaj)
 • aktualne dokumenty nieruchomości (zgodnie z listą dokumentów dla danego typu nieruchomości - zobacz tutaj )
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (fotoinspekcja) - gdy wymagany w części Dokumenty Nieruchomości
 • wycena (operat szacunkowy) nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (gdy wycena zlecana za pośrednictwem Banku) - gdy wymagana w części Dokumenty Nieruchomości.

3) Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat - dla osób fizycznych

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 6.9.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.