Zmiana zabezpieczenia kredytu to:

 • zmiana aktualnej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu na inną nieruchomość
 • możliwość uzyskania aneksu w drodze indywidualnej decyzji Banku

 

Szczegóły

 Jeżeli zamierzasz np.:

 • zamienić
 • lub sprzedać mieszkanie

będące zabezpieczeniem db Kredytu Mieszkaniowego możesz wnioskować o zmianę tego zabezpieczenia na nowe.

O zmianę można wnioskować przez cały okres trwania umowy kredytowej, ale dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej.
Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Podstawowe wymagania nowego zabezpieczenia:

 • wartość nieruchomości, która będzie stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia musi być przynajmniej taka sama (lub większa) jak aktualne saldo zadłużenia
 • nieruchomość mająca stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia:
  - nie może być obciążona hipotekami
  - nie może być obciążona długami
  - nie może być obciążona prawami na rzecz osób trzecich

Jak zmienić warunki zabezpieczenia kredytu?

 • umów się na spotkanie z przedstawicielem Banku do spraw hipotecznych w Oddziale
 • pobierz wniosek o zmianę warunków umowy, który znajduje się w zakładce Dokumenty i wypełnij go
 • wypełniony wniosek złóż bezpłatnie na spotkaniu z przedstawicielem Banku
 • dostarcz do Banku komplet wymaganej dokumentacji, lista potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks
 • gotowy aneks wszyscy Kredytobiorcy podpisują w Oddziale Banku

Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w zakładce Dokumenty (Tabela prowizji i opłat).

Więcej informacji o procesie uzyskania aneksu w trybie standardowym znajduje się w zakładce Proces aneksowania. 

Proces aneksowania

Zmiana zabezpieczenia kredytu podlega procesowi standardowemu. Wniosek o zmianę warunków umowy można złożyć w każdej chwili trwania umowy.

Proces standardowy wymaga podjęcia odrębnej decyzji kredytowej, dlatego Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów finansowych oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem. Lista dokumentów jest dostępna w zakładce Dokumenty.

Realizacja wniosku o zmianę kwoty kredytu w procesie standardowym:

1. Wizyta w Oddziale – wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
 • zleca przygotowanie operatu szacunkowego za pośrednictwem Deutsche Bank (jeśli nie dostarcza go we własnym zakresie)1
 • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o ewentualnych dodatkowych danych bądź dokumentach koniecznych do dostarczenia lub uzupełnienia

2. Decyzja Banku

 • weryfikacja wniosku o zmianę przez Bank,
 • badanie zdolności kredytowej Klientów,
 • weryfikacja zabezpieczeń (w przypadku zmian dotyczących zabezpieczeń kredytu),
 • wydanie decyzji.

3. Wizyta Klienta w Oddziale – informacja o decyzji i warunkach

 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o podjętej decyzji w sprawie wnioskowanej zmiany
 • w przypadku pozytywnej decyzji przedstawiciel Banku informuje o możliwych warunkach zawarcia aneksu do umowy
 • w przypadku decyzji warunkowej konieczne jest spełnienie przez Klienta wymaganych przez Bank warunków
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o warunkach cenowych zaakceptowanych przez Bank

4. Przygotowanie aneksu

 • po spełnieniu przez Klienta postawionych warunków Bank przygotuje aneks

5. Wizyta w Oddziale - aneks

 • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu  

Oprócz zmiany zabezpieczenia kredytu procesem standardowym objęte są między innymi:

 • odłączenie Współkredytobiorcy od długu,
 • przystąpienie Współkredytobiorcy do długu,
 • zmiana okresu kredytowania (nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania),
 • podwyższenie kwoty Kredytu (nie dotyczy podwyższenia do kwoty pierwotnej),
 • zmiana waluty kredytu,
 • zmiana systemu rat ze stałych na malejące.


Informacja o dokumentach niezbędnych do zmiany warunków umowy znajduje się w zakładce Dokumenty. Dodatkowo więcej informacji o wymaganych dokumentach można uzyskać w każdym Oddziale Banku.

1 Za wykonanie operatu szacunkowego za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A. pobierana jest opłata, która jest wliczona w całkowity koszt kredytu. Istnieje możliwość dostarczenia przez Klienta operatu szacunkowego we własnym zakresie, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego przeszkolonego do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

 

Dokumenty

1) Aby zmienić warunki umowy należy kompletnie i poprawnie wypełnić:

oraz poniższe załączniki:


2) Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • kopie aktualnych dowodów osobistych Kredytobiorców
 • aktualne dokumenty finansowe (zgodnie z listą dokumentów dla danego źródła dochodu - zobacz tutaj)
 • aktualne dokumenty nieruchomości (zgodnie z listą dokumentów dla danego typu nieruchomości - zobacz tutaj )
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (fotoinspekcja) - gdy wymagany w części Dokumenty Nieruchomości
 • wycena (operat szacunkowy) nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (gdy wycena zlecana za pośrednictwem Banku) - gdy wymagana w części Dokumenty Nieruchomości.

3) Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat - dla osób fizycznych

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 6.9.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.