Podstawowe informacje

Projekt Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) to inicjatywa europejskiej branży bankowej pod kierunkiem Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC). Celem SEPA jest wyeliminowanie różnic w sposobie funkcjonowania krajowych i międzynarodowych płatności w euro oraz poprawa efektywności ich realizacji, a przez to obniżenie kosztów dla wszystkich zaangażowanych stron. 

UE i EBC (Europejski Bank Centralny) aktywnie propagują rozwój SEPA odpowiednio poprzez działania legislacyjne i pełnienie roli banku centralnego.  Przykładami takiego wsparcia jest przyjęcie przepisów, takich jak Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych, Rozporządzenie 924/2009 (zmienione Rozporządzenie 2560/2001) i rozporządzenie dotyczące nowego terminu migracji na SEPA.

SEPA obejmuje 32 kraje:

 • UE - Kraje ze strefy EUR (17)
  Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Słowacja i Hiszpania.
 • UE - Kraje spoza strefy EUR (10)
  Bułgaria, Czechy, Dania, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania
 • Europejski Obszar Gospodarczy
  Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • a ponadto
  Szwajcaria i Monako

Polecenie Przelewu SEPA i Polecenie Zapłaty SEPA całkowicie zmieniły europejski krajobraz płatności i przyniosły wiele korzyści. Harmonizacja instrumentów, formatów i zasad krajowych i paneuropejskich płatności daje możliwość konsolidacji rachunków w jednym kraju. Ponadto dzięki zdefiniowanym ramom czasowym/datom waluty i pewności co do otrzymywanych kwot płatności (rachunek beneficjenta jest uznany bez potrąceń kosztów banków korespondetów), znacznej poprawie uległo planowanie przepływów pieniężnych i płynności.

Jednocześnie wdrożenie SEPA wymaga dostosowania procesów i infrastruktury. W tym zakresie Deutsche Bank wspiera swoich Klientów w całym procesie, zapewnieniając sprawną migrację.  

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.