Polecenie zapłaty SEPA

Jako „lokalny” instrument płatniczy dla całej Strefy Euro, polecenie zapłaty SEPA zastąpiło do 2014 roku liczne krajowe systemy polecenia zapłaty. W przypadku inkasa transgranicznego jest to znacząca zmiana, ponieważ wcześniej nie istniał ustandaryzowany paneuropejski produkt polecenia zapłaty.
Transakcje polecenia zapłaty SEPA opierają się na zgodzie udzielanej przez dłużnika (płatnika) na dokonywanie obciążenia przez wierzyciela (odbiorcę  płatności). Wierzyciel przedkłada polecenie zapłaty w swoim banku do realizacji obciążenia.

Do głównych cech Podstawowego Polecenia Zapłaty SEPA należą:

 • Umożliwienie realizacji krajowych i transgranicznych poleceń zapłaty
 • IBAN i BIC zastępują krajowe numery rachunków i kody sortujące
 • Polecenie zapłaty SEPA to proces inkasa oparty na zgodzie podpisanej przez dłużnika i przedstawionej wierzycielowi
 • Zgoda na standardową treść i musi być udzielona w treści umowy z dłużnikiem
 • Nowe elementy danych:
  • Unikalny numer zgody (identyfikator zgody) przydzielany przez wierzyciela 
  • Centralnie nadawany identyfikator wierzyciela
  • Dedykowane pole opcjonalnego numeru referencyjnego wierzyciela (referencja end-to-end).
  • Dedykowane opcjonalne pola „w imieniu”
  • Opcjonalne kody celu i kategorii celu
 • Format SEPA XML jest wiążący na potrzeby wymiany płatności pomiędzy bankami
 • Czas realizacji:
  • Polecenia zapłaty mają termin płatności ustalany przez wierzyciela. Odpowiada on dacie obciążenia dłużnika
  • Data i kwota polecenia zapłaty jest przekazywana dłużnikowi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem płatności (jednak może być uzgodniony inny termin powiadomienia)
  • Pierwsze polecenia zapłaty lub jednorazowe polecenia zapłaty muszą być wysyłane do banku nie później niż pięć dni roboczych przed terminem wymagalności
  • Kolejne polecenia zapłaty muszą być wysłane do banku nie później niż dwa dni robocze przed terminem wymagalności
  • Wszelkie zwroty dokonywane przez bank dłużnika (np. jeżeli rachunek został zamknięty) muszą być realizowane nie później niż pięć dni roboczych od terminu wymagalności
  • Dłużnik może skorzystać ze zwrotu autoryzowanego polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni od terminu wymagalności
  • Obciążenia na podstawie nieautoryzowanego polecenia zapłaty (dla którego dłużnik nie podpisał zgody) mogą zostać zwrócone do 13 miesięcy od terminu wymagalności
  • Zgoda wygasa 36 miesięcy od ostatniego zainicjowanego ostatniego polecania zapłaty.
 • Schemat B2B W podstawowym modelu polecenia zapłaty SEPA nacisk został położony na ochronę konsumenta. Użytkownicy biznesowi zgłaszali potrzebę stosowania innych zasad poleceń zapłaty, w których zarówno strona obciążana, jak i strona obciążająca są przedsiębiorstwami. W tym celu EPC opracowała opcjonalny system poleceń zapłaty SEPA: Polecenie Zapłaty SEPA B2B.
  W związku z powyższym system ten cechuje kilka różnic w porównaniu z podstawowym poleceniem zapłaty SEPA. Dla przykładu:
  • Nie dopuszcza się zwrotów przez dłużnika, tj. polecenia zapłaty B2B nie podlegają zwrotowi (podczas gdy w schemacie podstawowym dłużnik może zażądać zwrotu kwoty zapłaconej na podstawie polecenia zapłaty w terminie ośmiu tygodni od daty obciążenia)
  • W związku z powyższym bank dłużnika musi dokonywać obowiązkowego sprawdzenia zgody celem weryfikacji, czy polecenie zapłaty jest faktycznie ważne
  • Ponadto jest stosowany krótszy cykl inkasa D-1 (gdzie D jest terminem wymagalności) dla pierwszego i kolejnych inkas
  • Wszystkie zwroty przez banki będą dokonywane najpóźniej w terminie D+2

Polecenie Zapłaty SEPA B2B zostało wprowadzone w tym samym czasie co podstawowe polecenie zapłaty SEPA (listopad 2009 r.). 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.