Usługi Banku Depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Fundusze inwestycyjne i emerytalne zajmują wśród Klientów Deutsche Bank Polska S.A. szczególne miejsce. Pełnimy funkcję Banku Depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych nieprzerwanie od 1999 roku.

Działając jako Bank Depozytariusz mamy bogate doświadczenie we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego, w tym z funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi, ubezpieczeniowymi oraz firmami zarządzającymi aktywami funduszy (TFI, PTE, AM), jak również z agentami transferowymi, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak szeroki zakres współpracy sprzyja ciągłemu poszerzaniu oferowanego wachlarza usług i podnoszeniu ich jakości. Obecnie, pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz liczby obsługiwanych funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. należy do ścisłej czołówki krajowych Banków Depozytariuszy.

Do naszych obowiązków jako Banku Depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych należą m.in.:
 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów;
 • zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem;
 • zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia;
 • zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem;
 • zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem;
 • wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów
  wobec uczestników funduszu
 • reprezentacja funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie towarzystwa;
 • dokonanie likwidacji funduszu w przypadkach przewidzianych w ustawie, jeżeli komisja nie wyznaczy innego likwidatora;
 • wystąpienie w imieniu uczestników funduszu z powództwem z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji;
 • niezwłoczne zawiadamianie komisji o naruszeniu przez fundusz prawa lub nie uwzględnianiu interesów uczestników funduszu;
 • zapewnienie zgodnego z prawem i statutem odkupywania jednostek uczestnictwa od uczestników;
 • zapewnienie terminowego rozliczania umów uczestników z funduszem;
 • zapewnienie stałej kontroli czynności wykonywanych przez fundusz na rzecz jego uczestników.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.