MDR

Informacja o obowiązkach raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) 

Obowiązki raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzone zostały ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw . Przepisy są implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających uzgodnień transgranicznych. Obowiązek raportowania schematów podatkowych określa się powszechnie pojęciem Mandatory Disclosure Rules („MDR”).

Na mocy ww. ustawy, do Ordynacji podatkowej wprowadzono Dział III Rozdział 11a: Informacje o schematach podatkowych. 

Zamieszczone w nim przepisy m.in.:

  • określają kiedy mamy do czynienia ze schematem podatkowym i jakie są przesłanki jego raportowania,
  • wskazują podmioty obowiązane do przekazywania informacji,
  • określają zakres raportowanych informacji oraz termin raportowania,
  • wskazują konsekwencje karnoskarbowe niedopełnienia obowiązku raportowego przez zobowiązane podmioty.

Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002193

W dniu 31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, które mają na celu:

  • wyjaśnienie niezbędnych pojęć z zakresu regulacji MDR,
  • przedstawienie kierunku interpretacji przepisów MDR przez Ministra Finansów.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

Zgodnie z przepisami MDR, do identyfikowania i raportowania schematów podatkowych w odniesieniu do transakcji realizowanych przez Klientów oraz Kontrahentów, zobowiązane mogą być również banki lub ich pracownicy. 

Bank  wdrożył odpowiednie procesy wewnętrzne zmierzające do realizacji obowiązków wynikających z tych regulacji. 

Aby prawidłowo wypełnić obowiązki raportowe, Bank może się indywidualnie kontaktować z Klientami i Kontrahentami w celu poinformowania ich o wypełnieniu obowiązków ustawowych lub uzyskania dodatkowych informacji.

Pytania i odpowiedzi w zakresie MDR: 


Co należy rozumieć przez pojęcie MDR?

MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules)- to obowiązki informowania organów administracji podatkowej o schematach podatkowych przez wskazane podmioty, nałożone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jaki akt prawny nakłada obowiązek raportowania?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych nakładają przepisy Działu III Rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa.).

Od kiedy obowiązuje obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Przepisy Ordynacji podatkowej nakładające obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r.
W określonych w ustawie przypadkach obowiązek raportowania może dotyczyć schematów podatkowych, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano:
pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 1 stycznia 2019 r. (schematy podatkowe transgraniczne) lub
pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 1 stycznia 2019 r. (schematy podatkowe inne niż transgraniczne). 

Jaki jest cel raportowania schematów podatkowych?

Zgodnie z Objaśnieniami Ministra Finansów celem raportowania schematów podatkowych jest pozyskiwanie przez administrację skarbową informacji o zdarzeniach i transakcjach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej lub naruszenia innych przepisów podatkowych.
Raportowane przez podatników informacje służą również celom statystycznym oraz mają być wykorzystywane przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego.

Wprowadzone w zakresie MDR przepisy mają:
umożliwić administracji skarbowej szybki dostęp do informacji o zdarzeniach, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych,
informować o promotorach i osobach korzystających ze schematów podatkowych,
zniechęcać podatników i ich doradców do unikania opodatkowania.

Co to jest schemat podatkowy?

Schemat podatkowy to uzgodnienie, które:
spełnia kryterium głównej korzyści podatkowej oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą opisaną w przepisach dotyczących MDR, lub
posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Jakie zdarzenia podlegają raportowaniu na podstawie przepisów MDR?

Obowiązki raportowania dotyczą zdarzeń i transakcji, które spełniają ustawowe przesłanki uznania za schemat podatkowy. Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące MDR zawierają szeroki katalog tzw. cech rozpoznawczych schematu podatkowego. 
Na ich podstawie podatnicy, w tym banki, mają obowiązek identyfikować i raportować schematy podatkowe. 

W praktyce obowiązek raportowania schematów podatkowych może dotyczyć, np.: 
transferów aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi,
transakcji, w których występuje tzw. nieprzejrzysta struktura własności,
transakcji, które mają na celu unikanie raportowania FATCA/CRS,
płatności do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych),
restrukturyzacji prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów jest uzyskanie korzyści podatkowej.

Czy raportowane będą wyłącznie schematy stanowiące agresywną optymalizację podatkową?

Raportowaniu podlegają schematy stanowiące agresywną optymalizację podatkową oraz schematy podatkowe, które nie stanowią formy unikania opodatkowania, ale spełniają przesłanki wynikające z przepisów MDR. 
Z uwagi na generalne zdefiniowanie cech rozpoznawczych w ustawie, występowanie u danego podatnika cech schematu podatkowego nie powinno być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna. Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy w rozumieniu przepisów MDR nie jest jednoznaczne z objęciem tego uzgodnienia zakresem zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, szczególnych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania lub też innych właściwych regulacji. Przepisy MDR mają bowiem szerszy zakres zastosowania niż przepisy nakierowane na zwalczanie unikania opodatkowania.
Jednocześnie  - jako wynika z Objaśnień podatkowych dot. MDR  brak natychmiastowej reakcji organów podatkowych na przekazaną informację o schemacie podatkowym nie przesądza, że dany schemat podatkowy nie zostanie w przyszłości zakwestionowany.

Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych?

Przepisy MDR określają podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych. Obowiązki te spoczywają, co do zasady, na promotorach oraz korzystających. W określonych przypadkach obowiązek raportowania może spoczywać również na wspomagających. Definicje promotora, korzystającego oraz wspomagającego określone zostały w przepisach MDR.


Jakie obowiązki w związku z MDR mam jako Klient?

 W przypadku, gdy w zakresie współpracy z bankiem Klient zidentyfikuje transakcję będącą schematem podatkowym, powinien niezwłocznie przekazać taką informację pracownikowi Banku. 

Ponadto w przypadku wątpliwości co możliwości spełnienia przesłanek schematu podatkowego w transakcji przeprowadzanej przez Klienta, Bank może zwracać się do Klientów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub złożenie dodatkowych dokumentów i oświadczeń wymaganych przepisami prawa. 

Klient powinien przekazać dodatkowe informacje lub złożyć wyjaśnienia w terminie określonym przepisami prawa.

Czy bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

 Przy stosowaniu przepisów MDR bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, czyli prawnie chronionej tajemnicy określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności tajemnicy bankowej zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 10.6.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.