MiFID

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

MiFID jest dyrektywą europejską dotyczącą instrumentów finansowych (z ang. Markets in Financial Instruments Directive) i pierwotnie obowiązuje w europejskim obszarze gospodarczym od 1 listopada 2007 roku jako dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG („MiFID 1”).

Z kolei w dniu 15 maja 2014 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet dwóch regulacji, to jest:

- dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („MiFID 2”),

- rozporządzenie 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („MiFIR”),

które zaczęły obowiązywać począwszy od dnia 3 stycznia 2018 roku, uchylając jednocześnie dyrektywę MiFID 1.

Regulacje te zasadniczo nie zmieniają celów, postawionych pierwotnie przez dyrektywę MiFID 1, natomiast służą zwiększeniu przejrzystości oraz ochrony klientów.

Dla celów jasności, wszystkie powyższe regulacje nazywamy zbiorczo „MiFID”.


Cele MiFID

MiFID ma przede wszystkim na celu:

 • zwiększenie ochrony inwestorów,
 • zwiększenie przejrzystości rynku,
 • harmonizację rynków finansowych wewnątrz Unii Europejskiej.

Dzięki wdrożeniu MiFID, klienci korporacyjni oraz instytucjonalni będą mogli dokonywać inwestycji w instrumenty finansowe wewnątrz europejskiego obszaru gospodarczego na ujednoliconych zasadach. Zwiększenie przejrzystości rynku, jak również ułatwienie dostępu do różnego rodzaju instrumentów, zwiększy konkurencyjność . Jednocześnie, dzięki MiFID, w związku z rozwojem transgranicznych możliwości inwestowania, wspierana będzie ochrona Inwestorów. MiFID nakłada na instytucje finansowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji klientom. W szczególności, proces doradztwa i rekomendacji co do podejmowanych decyzji inwestycyjnych będą w znacznie większym stopniu zorientowane na indywidualną sytuację i wiedzę każdego klienta. W wyniku implementacji MiFID, postępować będzie dalsza harmonizacja rynków finansowych, szczególnie dzięki wprowadzeniu jednolitych wymogów odnośnie do warunków dopuszczenia do działalności na rynku kapitałowym, zasad postępowania podmiotów inwestycyjnych, realizacji przez nich zleceń a także obowiązków raportowania w zakresie obowiązków związanych z przejrzystością pre- i posttransakcyjną, w szczególności w zakresie opłat i prowizji ponoszonych przez klienta przy realizacji zleceń.


Jakie korzyści przynosi MiFID?

Dotychczasowe informacje o produkcie zostaną podzielone na zagadnienia częściowe, aby umożliwić szybsze i bardziej dokładne ich zrozumienie.

Zgodnie z założeniami dyrektywy, w przyszłości będą otrzymywać Państwo bardziej szczegółowe potwierdzenia realizowanych transakcji w znacznie krótszym czasie, także w zakresie przejrzystości pre i posttransakcyjnej, w szczególności w zakresie opłat i prowizji ponoszonych przy realizacji zleceń.

Będą również Państwo beneficjentami lepszej informacji co do zidentyfikowanych przez Bank, potencjalnych bądź występujących konfliktów interesów, jak również opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, które Bank przyjmuje lub przekazuje (tzw. zachęty).

Wraz z ujednoliceniem zasad rynku kapitałowego oraz wzrostem przejrzystości dostępnych rozwiązań, porównanie poszczególnych ofert będzie znacznie prostsze. Spójne zasady obowiązujące dla całego obszaru Unii Europejskiej pozwolą także w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.


Od dyrektywy Unii Europejskiej do prawa krajowego

Dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (MiFID 1) uchwalona została w dniu 21 kwietnia 2004 roku, zastępując dyrektywę o usługach inwestycyjnych z roku 1993 (dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 roku w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych).

Z kolei w dniu 15 maja 2014 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet dwóch regulacji, to jest:

- dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID 2),

- rozporządzenie 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR),

które zaczęły obowiązywać począwszy od dnia 3 stycznia 2018 roku, uchylając jednocześnie dyrektywę MiFID 1.

MiFID został wdrożony do polskiego prawa w szczególności w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.


  Obszary zastosowań

  MiFID obejmuje w szczególności banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym.

  Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie przepisy MiFID, to w szczególności:

  1) zbywalne papiery wartościowe (w tym akcje),

  2) instrumenty rynku pieniężnego,

  3) jednostki funduszy inwestycyjnych,

  4) walutowe kontrakty terminowe typu forward,

  5) walutowe transakcje opcyjne,

  6) umowy terminowe na stopę procentową oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

   

  Systemy obrotu

  W związku z rozwojem aktywności gospodarczej powstają nowe standardy rynków regulowanych oraz wielostronnych platform obrotu (MTF), a także zorganizowanych platform obrotu (OTF). Celem MiFID w odniesieniu podmiotów działających na rynkach regulowanych, a także MTF oraz OTF jest, zgodnie z zasadą najlepszej realizacji zleceń, wybranie najbardziej odpowiedniego miejsca zrealizowania transakcji (na podstawie stałych kryteriów, np. ceny instrumentu, kosztów).

   

  Profil ryzyka klienta

  Aby określić profil ryzyka klienta, zgodnie z zaleceniami MiFID, będziemy w przyszłości dokonywać bardziej szczegółowej analizy w oparciu o informacje dotyczące Państwa preferencji oraz przynależności do zdefiniowanych w dyrektywie grup inwestorów. Będziemy także, wspólnie z Państwem, na podstawie określonych w dyrektywie wytycznych, sprawdzać odpowiedniość zaproponowanych Państwu rozwiązań inwestycyjnych.

   

  Klasyfikacja klientów

  MiFID nałożył na instytucje finansowe obowiązek klasyfikacji Klientów do jednej z trzech kategorii:

  1) Klient Detaliczny - przysługuje im najwyższy poziom ochrony ze strony Banku,

  2) Klient Profesjonalny - przysługuje im poziom ochrony niższy niż w przypadku Klienta Detalicznego. Zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Klient Profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z dokonywanymi decyzjami inwestycyjnymi,

  3) Uprawniony Kontrahent - przysługuje im najniższy poziom ochrony ze strony Banku, albowiem zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Uprawniony Kontrahent posiada rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów finansowych.

  W zależności od kategorii, do której zostaniecie Państwo zakwalifikowani, różny będzie zakres przekazywanej Państwu informacji na temat produktów i ryzyk z nimi związanych.. W zależności od własnego przekonania co do przynależności do konkretnej grupy klientów, będziecie Państwo mieli prawo ubiegania się o zmianę kategorii.


  Najlepsze możliwe wykonanie

  Zgodnie z MiFID, wykonanie transakcji będzie miało miejsce z uwzględnieniem różnego rodzaju zmiennych: ceny, ilości, kosztów i czasu realizacji. Bank, jako instytucja finansowa specjalizująca się w ofercie z zakresu rozwiązań inwestycyjnych, dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty charakteryzowały się najwyższym poziomem dbałości w każdej z powyższych kategorii 

  Niniejszy materiał służy celom informacyjnym i ma charakter ogólny. Prawo do zmian jest zastrzeżone. Dane zawarte w niniejszym materiale służą jedynie wstępnemu zobrazowaniu zasad MiFID i nie mogą być w żadnym razie traktowane jako pełna i przekrojowa informacja dotycząca dyrektywy oraz wynikających z niej zobowiązań Banku.


 • Navigation Fusszeile:
  Ostatnia aktualizacja: 4.2.2019
  Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
  Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.