W jaki sposób można złożyć wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki?

Mogą Państwo skorzystać z poniższych możliwości:

 • Formularz www – złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem (dotyczy wybranych rodzajów zmian).
 • Serwis Telefoniczny – złożenie wniosku poprzez kontakt z Serwisem Telefonicznym pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), świadczonym przez Wirtualny Oddział (dotyczy wybranych rodzajów zmian).
 • Korespondencja – złożenie wniosku o zmianę wraz z kompletem wymaganych dokumentów drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku (dotyczy wszystkich dostępnych rodzajów zmian).
 • Serwis Bezpośredni – złożenie wniosku o zmianę wraz z kompletem wymaganych dokumentów osobiście w siedzibie Banku, przy czym wymagany jest wcześniejszy kontakt z Serwisem Telefonicznym w celu umówienia terminu spotkania (dotyczy wszystkich dostępnych rodzajów zmian).

Wszystkie rodzaje dostępnych zmian warunków umowy wraz z możliwymi kanałami złożenia wniosku wskazane zostały w Tabeli Usług.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o zmianę warunków umowy znajdą Państwo w „Zasadach realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A. .


Jakie dokumenty należy skompletować, aby złożyć wniosek o zmianę warunków umowy?

Lista dokumentów, jakie należy zgromadzić w celu przedłożenia Bankowi do analizy (w przypadku składania wniosku o zmianę warunków umowy drogą korespondencyjną lub w Serwisie Bezpośrednim) jest zróżnicowana w zależności od:

 • rodzaju wnioskowanej zmiany,
 • źródła dochodów Kredytobiorców,
 • rodzaju nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Pełne zestawienie wymaganych dokumentów znajdą Państwo pod tym linkiem – należy wybrać rodzaj wnioskowanej zmiany, a w przypadku, jeśli wniosek wymaga dostarczenia także dokumentów poświadczających aktualne dochody Kredytobiorców oraz stan i wartość nieruchomości – także odpowiednie opcje w zakładkach „Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem” oraz „Dokumenty związane z nieruchomością".

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo także dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych typów dokumentów (w tym, czy poszczególne druki należy dostarczyć w oryginale czy kserokopii), uwagi praktyczne oraz odsyłacze do druków bankowych do pobrania.

Dokumenty należy wysłać na adres korespondencyjny Banku:

 • Deutsche Bank Polska S.A., skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa 10 dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe)

  lub

 • Deutsche Bank Polska S.A.,  al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy”.

lub, w przypadku skorzystania z Serwisu Bezpośredniego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania dostarczyć do siedziby Banku.

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z wymaganą dokumentacją prosimy o kontakt z Serwisem Telefonicznym pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), świadczonym przez Wirtualny Oddział


W jaki sposób Bank poinformuje o decyzji dotyczącej zmiany warunków umowy?

O wszystkich etapach procesu wymagających poinformowania Klienta (np. konieczność dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień, podjęta decyzja kredytowa wraz z listą warunków do spełnienia, sporządzenie aneksu itd.) będą Państwo informowani telefonicznie przez Wirtualny Oddział. W przypadku braku możliwości kontaktu otrzymają Państwo SMS z prośbą o kontakt zwrotny.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Serwisem Telefonicznym obsługiwanym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), który udzieli Państwu bieżących informacji i Państwa wniosku.


W jaki sposób następuje podpisanie aneksu do umowy?

Po sporządzeniu aneksu wraz z wymaganymi dla danej zmiany dodatkowymi dokumentami (np. nowymi umowami zabezpieczeń), dokumentacja jest podpisywana przez Bank w wymaganej liczbie egzemplarzy i wysyłana przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Kredytobiorcy.

W przesyłce poza dokumentami wymagającymi Państwa podpisu, znajdą Państwo także:

 • list przewodni wraz z instrukcją, co należy zrobić z poszczególnymi dokumentami
 • informację dla Konsumenta zawierającego aneks do umowy na odległość
 • druk oświadczenia o odstąpieniu od aneksu zawartego na odległość
 • druk zlecenia realizacji aneksu bez zachowania terminu odstąpienia

Po otrzymaniu przesyłki należy udać się do dowolnie wybranego oddziału Santander Bank Polska S.A. (za wyjątkiem placówek partnerskich) i tam podpisać dokumenty w obecności pracownika Santander Bank Polska S.A., który dokona weryfikacji Państwa tożsamości. Wizyta w oddziale nie wymaga wcześniejszego umówienia. Podpisy muszą złożyć w tym samym miejscu i czasie wszyscy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy i właściciele zabezpieczenia niebędący Kredytobiorcami/Pożyczkobiorcami.

Egzemplarze dla Banku zostaną przesłane do Deutsche Bank Polska S.A. przez pracownika Santander Bank Polska S.A., zaś egzemplarze dla Klienta po podpisaniu zostaną Państwu zwrócone.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią dokumenty, które poza podpisem Klientów wymagają kontrasygnaty osoby trzeciej (prawnej lub fizycznej). Dokumenty te należy podpisać samodzielnie, a następnie przedłożyć do kontrasygnaty właściwej osobie/instytucji, po czym przesłać na adres korespondencyjny Banku.

Szczegółowe informacje na temat zasad podpisywania aneksu wraz z dokumentacją związaną z aneksem znajdą Państwo w „Zasadach realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A. .

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z podpisywaniem aneksów i dokumentacji związanej z aneksem prosimy o kontakt z Serwisem Telefonicznym pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), świadczonym przez Wirtualny Oddział.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.6.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.