Informacje podstawowe:

W określonych przypadkach przy wypłacie (kapitalizacji) odsetek od rachunków bankowych (np. rachunki bieżące, lokaty terminowe) pełni funkcje płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i określone obowiązki sprawozdawcze.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank pełni funkcje płatnika 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych osobom fizycznym. W przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innych niż Polska państwach Bank uwzględnia postanowienia zawartych przez Polskę międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwami rezydencji podatkowej takich osób (aktualna lista takich umów znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania). Zastosowanie zwolnień z opodatkowania lub niższych stawek podatku (zwykle 5 lub 10%) przewidzianych w tych umowach międzynarodowych możliwe jest tylko i wyłączenie pod warunkiem przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej, czyli zaświadczenia wydanego przez administrację podatkową państwa rezydencji podatkowej poświadczającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w tym kraju (art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Bank nie pobiera również odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych (czyli bieżących i pomocniczych) prowadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klienta (osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce), jak również od odsetek od lokat terminowych tworzonych na tych rachunkach.

W odniesieniu do osób prawnych Bank nie pobiera podatku od odsetek z rachunków bankowych, jeżeli osoba prawna ma siedzibę w Polsce. W przypadku osób prawnych z siedzibą w innych niż Polska krajach - Bank ma obowiązek potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego, o ile zastosowania nie znajdą postanowienia zawartych przez Polskę międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwami rezydencji podatkowej takich osób. Do zastosowania zwolnień z opodatkowania lub niższych stawek podatku (zwykle 5 lub 10%) przewidzianych w tych umowach międzynarodowych również konieczne jest przedstawienie przez Klienta certyfikatu rezydencji podatkowej.

Dodatkowo w przypadku położonych w Polsce „zagranicznych zakładów” (definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 5a pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), czyli np. położonych w Polsce oddziałów zagranicznych osób prawnych, Bank w celu zastosowania wyłączenia poboru podatku od odsetek musi pozyskiwać od Klientów, oprócz certyfikatu rezydencji podatkowej takiej zagranicznej osoby prawnej, również oświadczenie, że otrzymywane należności związane są z działalnością takiego oddziału (zagranicznego zakładu) w Polsce.

Informacje o zasadach opodatkowania odsetek są również zawarte w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla konsumentów i przedsiębiorców.

W związku z wypłacaniem odsetek od rachunków bankowych Bank ma również obowiązki sprawozdawcze względem fiskusa w zakresie następujących deklaracji i informacji podatkowych: PIT-8AR, CIT-10Z, IFT-1/1R, IFT-2/2R, IFT-3/3R, FAT-1 (wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:  http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/strona-glowna)

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jestem nierezydentem z miejscem zamieszkania w Niemczech i miałem potrącany od odsetek z moich lokat terminowych podatek wg stawki 19%. Czy mogę odzyskać podatek i ile?

Może Pan odzyskać podatek w wysokości różnicy między stawką 19% a 5% wynikającą z art. 11 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=b240d4ed-4ba7-4a67-82ae-5761069ad0d5&groupId=766655
W tym celu powinien Pan złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Wniosek ten składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby płatnika, czyli do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie (§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych). Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty znajduje się na stronie urzędu:
http://www.archbip.mf.gov.pl/arch_bip/arch_bip-14/1401/INDEX50E7.HTM
Do wniosku koniecznie należy załączyć certyfikat rezydencji podatkowej (Antrag auf Erteilung einer Ansassigskeitsbecheinigung) wydany przez właściwy dla Pana niemiecki urząd finansowy (Finanzamt) poświadczający Pana rezydencję podatkową w Niemczech. Oprócz certyfikatu rezydencji podatkowej polski urząd skarbowy będzie potrzebować wyciągu bankowego dokumentującego wypłacone odsetki i pobrany podatek. Zwrot podatku następuje zwykle w ciągu ok. 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

2. Dostałem z Banku informację IFT - co mam z nią zrobić?

 

3. Jestem polskim rezydentem podatk. Oprócz rachunków i lokat w Państwa banku posiadam również inwestycje w papiery wartościowe wyemitowane przez zagranicznych emitentów. Czy od zysków na tych instrumentach finansowych Bank potrąca należny podatek?

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 3.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.