Sekundärnavigation:
 

Reklamacja to wszelkie wyrażenie niezadowolenia z jakości świadczonych usług i oferowanych produktów w formie pisemnej lub ustnej. 

Reklamacje rozpatrywane są przez Bank: rzetelnie, wnikliwie, obiektywnie, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Wszelkie uwagi, opinie i wątpliwości, zawarte w zgłaszanych reklamacjach, są dla nas cennym źródłem informacji o tym co możemy zmienić, udoskonalić, poprawić lub wyeliminować,  tak by w pełni spełniać oczekiwania naszych Klientów.

 

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje mogą być składane: 

elektronicznie za pośrednictwem aplikacji db hipoNET 
elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia reklamacji >
pisemnie na adres: 

Deutsche Bank Polska SA:
Biuro Obsługi Reklamacji, 
ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków

telefonicznie: pod numerem +801 103 103, +48 22 4 680 680*; Godziny obsługi: 9.00-17.00 (w dni robocze)


Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są w niezależnej jednostce Banku w Departamencie Produktów Kredytowych, przez doświadczony zespół ekspertów Biura Obsługi Reklamacji. Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów. Dokładamy starań, aby każde zgłoszenie było rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie. 

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż:
  • w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, zgodnie z wymogami Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”
  • w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani wraz ze wskazaniem:

    - przyczyny opóźnienia,
    - okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
    - przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji rozpatrywanej w trybie „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” lub 35 dni roboczych  od dnia otrzymania reklamacji rozpatrywanej w trybie „Ustawy o Usługach Płatniczych”.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadamia w formie papierowej (list polecony) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail udostępniony w Banku).

Odwołanie od decyzji Banku

Od decyzji Banku, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się do Banku, poprzez kanały przewidziane do składania reklamacji.

Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank, Klientowi przysługuje m. in. prawo wystąpienia z wnioskiem o poreklamacyjne postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego miejscowo sądu powszechnego. 

Jednocześnie wskazujemy, że Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do następujących podmiotów uprawnionych: 
Niezależnie od powyższego, można wystąpić z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego sądu powszechnego.

W przypadku umów zawieranych poprzez internet, możliwe jest skorzystanie przez Klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Deutsche Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 3.10.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.