Sekundärnavigation:
 

Naszym celem jest oferowanie Państwu produktów oraz usług o najwyższej jakości, spełniających Państwa wymagania i oczekiwania. Dlatego też uprzejmie prosimy o przekazywanie nam wszelkich Państwa Reklamacji dotyczących jakości naszych usług.

Reklamacja to wystąpienie skierowane do banku przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank.


Zgłaszanie reklamacji

Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom Państwa rachunku w Deutsche Bank Polska S.A.(„Bank”) telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Dodatkowo możecie Państwo złożyć reklamację drogą elektroniczna, posługując się formularzem umieszczonym na naszej stronie internetowej
Reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom: 
telefonicznie bezpośrednio poprzez kontakt z opiekunem, 
pisemnie na adres:
Deutsche Bank Polska S.A.
 al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)
 00-609 Warszawa
elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia reklamacji >

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów korporacyjnych

Naszym celem jest oferowanie Państwu produktów oraz usług o najwyższej jakości, spełniających Państwa wymagania i oczekiwania. 
Dlatego też uprzejmie prosimy o przekazywanie nam wszelkich Państwa Reklamacji dotyczących jakości naszych usług.

Reklamacja to wystąpienie skierowane do banku przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank. 
Wszelkie uwagi i reklamacje mogą być przekazywane bezpośrednio opiekunom Państwa rachunku w Deutsche Bank Polska S.A.(„Bank”) telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Dodatkowo możecie Państwo złożyć reklamację drogą elektroniczna, posługując się formularzem umieszczonym na naszej stronie internetowej.

Składając reklamację, uprzejmie prosimy o przekazanie następujących informacji:
Nazwa firmy (imię, nazwisko, numer telefonu,adres e-mail, Numer rachunku osoby składającej Reklamację w imieniu firmy) oraz możliwie dokładny opis zdarzenia/problemu, który wystąpił podczas korzystania z usług Banku.

Państwa Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku pojawienia się z naszej strony dodatkowych pytań lub konieczności włączenia w proces reklamacyjny innych podmiotów zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. Nasza odpowiedź zawierać będzie dokładne wyjaśnienie sytuacji oraz propozycję rozwiązania.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, możecie Państwo wystąpić do Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.


Rozpatrywanie reklamacji

Państwa Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. 

W przypadku pojawienia się z naszej strony dodatkowych pytań, konieczności włączenia w proces reklamacyjny innych podmiotów lub konieczności wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi, zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. 

Nasza odpowiedź zawierać będzie dokładne wyjaśnienie sytuacji oraz propozycję rozwiązania.

Forma odpowiedzi na reklamacje, będzie zgodna z Państwa oczekiwaniami i podjętymi ustaleniami.

Bank może udzielić odpowiedzi: telefonicznie, elektronicznie na adres e-mail udostępniony w Banku lub listownie.

Odwołanie od decyzji Banku

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, możecie Państwo wystąpić do Banku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację.

Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania klientowi przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 23.4.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.