Informacje podstawowe:

W przypadku wpływów na rachunki bankowe swoich Klientów (tj. osób fizycznych mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) z tyt. rent i emerytur zagranicznych Deutsche Bank Polska S.A. (Bank), jak każdy inny bank z siedzibą w Polsce, pełni funkcje płatnika:
- 18 i 32% zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1-1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
- 9% składek na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa prawna: art. 85 ust. 9 w zw. z art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Potrącanie zaliczek na PIT odbywa się z uwzględnieniem postanowień międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę i kraj źródła świadczenia emerytalno-rentowego. Umowy te przewidują różne zasady opodatkowania (tylko w kraju źródła świadczenia lub tylko w kraju miejsca zamieszkania odbiorcy) - w zależności od tytułu świadczenia (przepisy umów a także ustaw podatkowych przewidują różne zasady opodatkowania dla różnych kategorii świadczeń). Z tego względu zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie otrzymywania rent i emerytur z zagranicy oraz dostarczenia dokumentów będących podstawą tych płatności, np. w przypadku niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych z Deutsche Rentenversicherung takim dokumentem jest Rentenbescheid. Bez dokumentów określających tytuł świadczenia Bank nie jest po prostu w stanie precyzyjnie ustalić czy dane świadczenie wypłacane z zagranicy podlega lub nie wyłączeniu z opodatkowania PIT na podstawie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po zakończeniu roku Bank wystawia również informacje PIT-11 (Wzór) w zakresie uzyskanych przez Klientów przychodów, potrąconych zaliczek i składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku. PIT-11 przesyłane są do Klientów i właściwych dla nich urzędów skarbowych w terminie do końca lutego za rok poprzedni.

W przypadku rent i emerytur otrzymywanych z innych państw UE/EFTA zgodnie z art. 75 ust. 1a-1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mamy jako Bank również obowiązek skierowania do właściwego dla Klienta oddziału NFZ zapytania o otrzymywaniu przez niego polskiej emerytury lub renty podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z NFZ od następnych wpływów Bank ma obowiązek potrącać 9% składkę, a także zgłosić Klienta do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku negatywnej odpowiedzi Bank nie potrąca składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Dlaczego muszę przedstawiać Bankowi dokumenty poświadczające tytuł mojego świadczenia? Czy Bank nie może sam sobie ustalić z jakiego tytułu mam wpływy? Co w sytuacji, gdy zgubię decyzję o przyznaniu mi świadczenia?

Niestety Bank ma ograniczone możliwości identyfikacji wpływów jako renty/emerytury zagraniczne. Generalnie możemy bazować na opisie przelewów lub instytucji wypłacającej. W praktyce opisy przelewów często zawierają jedynie numery referencyjne płatności lub przyznanych świadczeń (czyli określony ciąg cyfrowo-literowy lub tylko cyfrowy) i w przypadku braku słów wskazujących na tytuł przelewu (np. „pension”, „rente” itp.) identyfikacja płatności jako renty/emerytury jest utrudniona. Ponadto świadczenia takie są realizowane nie tylko przez instytucje zabezpieczenia socjalnego, ale również przez agentów rozliczeniowych (tj. inne instytucje finansowe), które na dodatek nie dokonują wyłącznie wypłat rent/emerytur, ale również innych świadczeń takich jak: zasiłki i oraz odszkodowania. Z tego względu zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.:
https://www.deutschebank.pl/file-9994242.bdoc
Bank wymaga od posiadaczy rachunków niezwłocznego informowania o fakcie otrzymywania rent i emerytur z zagranicy oraz dostarczania dokumentów będących podstawą tych płatności.

Bank jako płatnik ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za potrącone lub nie zaliczki na PIT i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku kontroli Bank ma obowiązek przedkładać urzędom (US, ZUS) dokumentację związaną z przelewami będącą podstawą dokonanej kwalifikacji, np. w przypadku emerytur/rent w ramach niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych nie jest pobierana w Polsce zaliczka na PIT – w takich sytuacjach Bank musi udowodnić fiskusowi zasadność niepobrania zaliczki. Stąd najczęściej wymagamy od Klientów Rentenbescheid. Jeżeli Klient zagubi decyzję o przyznaniu świadczenia lub inne dokumenty poświadczające tytuł przelewu(ów), wówczas należy zgłożyć w oddziale Banku lub przesłać na adres Centrali Banku pisemne oświadczenie deklarując tytuł z jakiego Klient otrzymuje płatności.

2. Chcę zrealizować w Banku czeki emerytalno-rentowe z zagranicy. Czy będę miał potrącony podatek PIT i składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Zgodnie z otrzymanymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz Dyrektora Oddziału Mazowieckiego NFZ Bank nie pełni funkcji płatnika zaliczek na PIT oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku czeków. Klient ma obowiązek wykazać przychód z tego tytułu samodzielnie w swoim zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia za rok poprzedni. 

3. Dlaczego muszę płacić składkę zdrowotną od renty/emerytury z zagranicy, jeśli płacę już ją od polskiej emerytury/renty?

Art. 82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Zarówno polska jak i zagraniczna emerytura/renta (w tym z państw spoza UE/EFTA np. z USA, Australii) stanowią odrębne od siebie źródła przychodów. Fakt poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne od polskiej emerytury lub renty, nie wyłącza niestety obowiązku potrącania przez Bank składki od emerytury/renty zagranicznej. 

4. Nie zgadzam się z faktem poboru zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenie zdrowotne i kwalifikacją prawną dokonaną przez Bank w ramach odpowiedzi na moja reklamację. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Każdy podatnik, który kwestionuje zasadność potrącania zaliczek na PIT ma prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Wniosek ten składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby płatnika, czyli do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych). Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty znajduje się na stronie urzędu: http://www.archbip.mf.gov.pl/arch_bip/arch_bip-14/1401/INDEX50E7.HTM

Alternatywnie każdy podatnik może złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Szczegóły na temat zasad składania wniosków znajdują się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, Klient jako ubezpieczony może skierować do właściwego dla siebie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowych informacji można zasięgnąć również na Infolinii NFZ - tel.: 22 572 60 42, 800 392 976, infolinia@nfz.gov.pl albo w lokalnym oddziale NFZ lub Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia. 

5. Co mam zrobić z informacją PIT-11 przesłaną mi przez Bank?

Dane na temat kwot uzyskanych przychodów, potrąconych zaliczek i wykazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne PIT-11 należy uwzględnić w zeznaniu PIT-36 składanym corocznie do właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego w terminie do końca kwietnia. 

6. Wykazana w PIT-11 składka zdrowotna jest niższa niż była faktycznie pobierana w trakcie roku. Z czego to wynika?

W informacji PIT-11 ujmowane jest 7,75% podstawy wymiaru składki, a nie całe 9% tak jak potrącał Bank. Wynika to z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą odliczeniu od podatku podlega jedynie 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru składki. 

7. Nie miałem potrącanych zaliczek na PIT, ale Bank wystawił mi PIT -11, gdzie wykazana jest tylko składka zdrowotna (nie ma także kwot przychodów). Dlaczego?

Od 2015 r., ze względu na zmianę przepisów dotyczących składki zdrowotnej od rent/emerytur z krajów UE/EFTA, w określonych prawem przypadkach, Bank był zobowiązany pobierać składkę zdrowotną, mimo, że nie były należne zaliczki na PIT zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takich przypadkach zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Bank wystawia Klientom informacje PIT-11, mimo, że dany przychód Klienta z tytułu renty/emerytury z zagranicy nie podlega opodatkowaniu w Polsce. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.