Deutsche Bank Polska S.A. jako Bank w formie spółki akcyjnej, działa na podstawie Statutu, prawa bankowego, kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 744 449 384 zł i jest podzielony na taką samą ilość akcji imiennych o wartości 1 zł każda.

Bank posiada osobowość prawną a jego organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd
Więcej informacji nt. zakresu działalności, organizacji i organów Deutsche Bank Polska S.A. znajduje się w Statucie Banku.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.