Zmiana terminu dostarczenia dokumentacji pozwala:

 • uchronić przed nieterminowym wypłaceniem kredytu 
 • uniknąć odstąpienia przez Bank od umowy kredytu/pożyczki
 • zapobiec uruchomieniu procedury monitoringu oraz wysyłki wezwań

Jeśli wiesz, że:

 • nastąpi opóźnienie w zakończeniu inwestycji, co wpływa na:
 1. dostarczenie Aktu Notarialnego w terminie wskazanym w umowie kredytu
 2. przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji
 3. przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

 • wpis hipoteki w sądzie, w którym złożyłaś/złożyłeś wniosek, trwa „dłużej niż standardowo”, co wpływa na dostarczenie, w wyznaczonym terminie, odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego wpis do hipoteki,
 • istnieją obiektywne powody, dla których nie możesz spełnić zgodnie z harmonogramem każdego innego warunku postawionego przez Bank.

wystąp z wnioskiem o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji.

Brak prolongaty terminu dostarczenia dokumentów może wpływać na:

 • podwyższenie oprocentowania
 • wydłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia pomostowego (do czasu wpisu hipoteki)
 • terminowość wypłat kolejnych transz kredytu
 • uruchomienie przez Bank procedury monitoringu spełnienia warunków z umowy, konsekwencją czego jest wysyłka odpłatnych wezwań, co może doprowadzić nawet do odstąpienia przez Bank od umowy kredytowej

Przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów: 

 • pozwala nie ponosić niepotrzebnych kosztów związanych z uruchomieniem procesu monitoringu oraz wydłużeniem ubezpieczenia pomostowego
 • pomaga w kontroli dewelopera (Bank weryfikuje jego wiarygodność), aby uniknąć nieprzewidzianych problemów np. wypłaty kolejnych transz kiedy deweloper jest w stanie upadłości

O zmianę terminu dostarczenia dokumentów można wnioskować do czasu spełnienia warunku z umowy kredytowej zobowiązującego Kredytobiorcę do dostarczenia tego dokumentu.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić termin dostarczenia dokumentów?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy.
 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) lub Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy”.
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu i wyśle na Twój adres korespondencyjny.
 • Gotowy aneks i pozostałe dokumenty wszyscy Kredytobiorcy podpisują w dowolnym oddziale Santander Bank Polska S.A.

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli chcesz zawnioskować o zmianę :

 • terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości oraz wniosku o wpis hipoteki przy czym wnioskowana data przedłożenia aktu notarialnego mieści się w okresie 3 miesięcy od daty pierwotnie wskazanej w umowie kredytowej i w terminie 2 lat od wypłaty pierwszej transzy Kredytu 
 • terminu udokumentowania zakończenia inwestycji 
 • terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

możesz to zrobić również za pośrednictwem alternatywnego kanału:

 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z ww. opcji, nie będziesz musiał(a) wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 19.6.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.