I. Podstawowe parametry wsparcia w ramach Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Klienci indywidualni spłacający kredyt mieszkaniowy, w rozumieniu zapisów Ustawy w PLN i walutach obcych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych ww. Ustawie. Jest ono realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie to polega na:

 • przekazywaniu przez BGK środków pieniężnych bezpośrednio na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Jest ono realizowane w ratach miesięcznych na rachunek wskazany przez Bank Kredytobiorcy.
  Wysokość wsparcia określa się jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych. Przy czym jeśli przewidywana miesięczna rata kapitałowa i odsetkowa jest wyższa niż 2000 zł, do określenia kwoty wsparcia przyjmuje się 2000 zł.
 • przyznaniu pożyczki na spłatę zadłużenia, która jest przeznaczona na pokrycie części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości. Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł. Pożyczka jest przekazywana na rachunek Banku. Kredytobiorcy przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości mogą wystąpić o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia. Promesa jest udzielana w przypadku, gdy kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu  kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup. 

W przypadku, gdy kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia w danej walucie, dokonując przeliczenia wysokości raty/ pożyczki według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia/ pożyczki na spłatę zadłużenia.

II. Kryteria udzielenia wsparcia/promesy/pożyczki na spłatę zadłużenia (pobierz wniosek)

Wsparcie/promesa/pożyczka na spłatę zadłużenia może zostać przyznane, jeśli zostało spełnione co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

 1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie/promesę/pożyczkę  spłatę zadłużenia Kredytobiorca posiada status bezrobotnego,
 2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe,
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy.

Wsparcie/promesa/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane:

 1. Jeśli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania przez co najmniej jednego z Kredytobiorców umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043),
 2. Jeśli umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie/promesę/ pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca:

 • Jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • Posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, 
 • Posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Wsparcie nie może być przyznane:
1. Za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu. 
2. Jeżeli jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określanych w Ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego Kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Kredytobiorca może odwołać się od negatywnej decyzji Banku w zakresie przyznania wsparcia/pożyczki przesyłając do Banku wniosek o dodatkową weryfikację (pobierz wniosek). 

III. Zawarcie umowy o wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia

Umowa o wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia jest zawierana w ciągu 14 dni od dnia, w którym został pozytywnie zweryfikowany wniosek. Umowa pożyczki po wydaniu promesy jest zawierana w terminie 21 dni po dostarczeniu do Banku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie ważności promesy.

Wstrzymanie wypłat wsparcia przez BGK

BGK wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

 1. Utraty przez wszystkich Kredytobiorców statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu,
 2. Zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu,
 3. Wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
 4. Podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej,
 5. Spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty,
 6. Zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
 7. Zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.
BGK wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadku powzięcia informacji, że została ona przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.


Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia

  Zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym upłynęły dwa lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Jest on dokonywany w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia każdego miesiąca. Bank informuje Kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer bankowego rachunku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który dokonuje się spłat. 

  W przypadku zbycia przez Kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem, zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

  W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, BGK wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia/pożyczki, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia/pożyczki.


  Wsparcie/Pożyczka nienależne/a

  Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

  1. Pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy
  2. Na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.

  Za nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia uważa się pożyczkę wypłaconą na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.

  Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia następuje na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy pisemnej informacji przez BGK w powyższej sprawie.


  Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności

   W przypadku gdy Kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

   Rada Funduszu, na wniosek Kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zwrot wsparcia lub pożyczki lub umorzyć w całości lub części należności.


   Navigation Fusszeile:
   Ostatnia aktualizacja: 22.1.2020
   Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
   Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.