Wakacje kredytowe to:

 • wstrzymanie, na wniosek kredytobiorcy i za zgodą banku, płatności raty kapitałowej kredytu, podczas gdy część odsetkowa raty jest nadal płacona

Warunki i wymagania:

 • maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, przy czym jednorazowo nie więcej niż 3 raty;
 • z wakacji kredytowych można skorzystać po raz pierwszy, po spłacie pierwszych 12-tu rat kredytu;
 • kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeśli od zakończenia poprzednich Klient spłacił 12 rat kapitałowo-odsetkowych;
 • warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie kredytu w okresie ostatnich 12-tu miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz brak zaległości w spłacie, w momencie uruchomienia wakacji kredytowych;
 • wakacje kredytowe nie mogą być udzielone w okresie, w którym Kredytobiorca uzyskuje wsparcie na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r., a także w okresie, w którym przypada do spłaty kolejne 12 rat po zakończeniu uzyskiwania ww. wsparcia;
 • w okresie wakacji kredytowych, raty naliczane są w systemie rat malejących;
 • wniosek o wakacje kredytowe powinien być podpisany przez wszystkich kredytobiorców, podpisem zgodnym z wzorem złożonym w banku;
 • skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Złożenie i rozpatrzenie wniosku:

elektronicznie poprzez formularz www:

 • pobierz Wniosek o wakacje kredytowe, wydrukuj go i wypełnij
 • wniosek winni podpisać wszyscy Kredytobiorcy
 • w formularzu www wybierz Rodzaj "Wniosek o zmianę warunków umowy", Kategoria "Wakacje kredytowe" i uzupełnij pozostałe wymagane dane
 • gotowy dokument załącz do formularza w formie załącznika

listownie:  

Uwaga! Wniosek wymaga podpisu wszystkich Kredytobiorców

 • wyślij dokumenty w oryginale z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy” drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku:

dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską
Deutsche Bank Polska S.A., 
skr. pocztowa 25 ,
00-956 Warszawa 

  dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów
Deutsche Bank Polska S.A., 
al. Armii Ludowej 26, 
00-609 Warszawa 

Wnioski o wakacje kredytowe złożone w danym miesiącu* są realizowane od raty przypadającej w miesiącu następującym po kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o wakacje kredytowe - czyli np. jeśli wniosek zostanie złożony w styczniu, zawieszenie raty kapitałowej nastąpi od raty wymaganej do spłaty w marcu danego roku;

Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank pisemnie przekaże Ci informacje, dotyczące udzielenia wakacji kredytowych lub odrzucenia wniosku.

*W przypadku przesyłki listownej w rozumieniu daty nadania przesyłki.W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerem telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 21.8.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.