Wakacje kredytowe to:

  • jednorazowe wstrzymanie płatności części kapitałowej raty maksymalnie na 3 miesiące,
  • możliwość przerw w płatnościach rat kapitałowych nie przekraczająca 6 miesięcy w całym okresie kredytowania (suma jednorazowych przerw w płatnościach).

Podstawowe założenia oferty:

  • wakacje kredytowe obejmują zawieszenie części kapitałowej rat, a część odsetkowa nadal jest płacona,
  • maksymalny okres wakacji to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, przy czym jednorazowo zawieszenie nie może obejmować więcej niż 3 raty,
  • warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie kredytu w przeszłości,
  • prawo do skorzystania z wakacji kredytowych po raz pierwszy mają Klienci po spłacie 12 rat kapitałowo-odsetkowych kredytu,
  • kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeśli od zakończenia poprzednich Klient spłacił 12 rat kapitałowo-odsetkowych,
  • wnioski o wakacje kredytowe złożone w danym miesiącu (w rozumieniu daty nadania przesyłki - w przypadku wysłania wniosku listownie) są realizowane od raty przypadającej w miesiącu następującym po kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o wakacje kredytowe - czyli np. jeśli wniosek zostanie złożony w styczniu zawieszenie raty kapitałowej nastąpi od raty wymaganej do spłaty w marcu danego roku.

Jak odroczyć spłatę rat?

  • Skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie lub pobierz Wniosek o zmianę warunków umowy, wypełnij go i wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) lub Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy”.
  • Po rozpatrzeniu Twojego wniosku Bank pisemnie przekaże Ci informacje dotyczące udzielenia wakacji kredytowych lub odrzucenia wniosku

Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerem telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 19.6.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.