Zmiana waluty kredytu/pożyczki

Dotyczy umów zawartych przed 22.07.2018 oraz po tej dacie, jeśli umowa nie została zakwalifikowana jako zawarta w walucie obcej

Dotyczy umów zawartych od 22.07.2018, jeśli umowa została zakwalifikowana jako zawarta w walucie obcej

Zmiana systemu rat z równych na malejące

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości

Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Dotyczy zarówno zmiany/zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, jak i każdego innego zabezpieczenia kredytu/pożyczki (np. depozytu, pełnomocnictwa do rachunku), za wyjątkiem:
 1. zmiany zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, gdy w umowie kredytu widnieje zapis iż zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych
 2. zmiany zabezpieczenia w ten sposób iż działka drogowa/wydzielona część działki stanowiącej zabezpieczenie Kredytu (po podziale administracyjnym) zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy+
 3. Zmiany istniejącego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta lub też zwolnienia zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku w DB, z tym zastrzeżeniem że liczba pełnomocnictw do rachunków po zmianie pozostaje nie niższa niż wynika z pierwotnych zapisów umowy kredytowej

Zmiana zabezpieczenia Kredytu (Uwolnienie hipoteki)

Uwaga! Dokumentacja dotycząca nieruchomości nie jest wymagana na etapie składania wniosku pod warunkiem dostarczenia "Oświadczenia o transakcjach" (WZ/2016/05/34). Komplet dokumentów dot. nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie kredytu musi zostać dostarczony po decyzji kredytowej.

Przystąpienie współkredytobiorcy do długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości. 

Odłączenie współkredytobiorcy od długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie daty ostatecznej wypłaty kredytu

Nie dotyczy kredytu wypłacanego jednorazowo

 • Wniosek o zmianę warunków umowy (oryginał – druk DB)
 • Karta Danych Osoby Fizycznej wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – dotyczy wszystkich kredytobiorców i dawców zabezpieczenia (oryginał – druk DB)
 • Rozszerzone dane Kredytobiorców i nieruchomości (oryginał – druk DB)
 • aktualne dowody osobiste lub paszporty Kredytobiorców (a w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa paszportu i karty pobytu) (kopia)
 • aktualne dokumenty finansowe – patrz zakładka „Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (dokument zostanie sporządzony przez przedstawiciela Banku lub podmiotu zewnętrznego współpracującego z Bankiem)
 • aneks do umowy przedwstępnej / deweloperskiej zmieniający termin zapłaty kolejnych rat ceny (kopia)
 • wyjaśnienie przez dewelopera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów (dokument wystawiany w zależności od rodzaju inwestycji przez Dewelopera/Spółdzielnię Mieszkaniową/Generalnego Wykonawcę/Inwestora) (oryginał)
 • Wniosek dotyczący wyceny / inspekcji nieruchomości (oryginał – druk DB)
 • Dokument poświadczający rozdzielność majątkową / separację / wyrok rozwodowy (jeśli zasadne) (kopia)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu lub mniej niż 3 miesiące*

*jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lata od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

 • Wniosek o zmianę warunków umowy (oryginał – druk DB)
 • Karta Danych Osoby Fizycznej wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – dotyczy wszystkich kredytobiorców i dawców zabezpieczenia (oryginał – druk DB)
 • Rozszerzone dane Kredytobiorców i nieruchomości (oryginał – druk DB)
 • aktualne dowody osobiste lub paszporty Kredytobiorców (a w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa paszportu i karty pobytu) (kopia)
 • aktualne dokumenty finansowe – patrz zakładka „Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem
 • aneks do umowy przedwstępnej / deweloperskiej zmieniający termin podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości (kopia)
 • wyjaśnienie przez dewelopera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów (dokument wystawiany w zależności od rodzaju inwestycji przez Dewelopera/Spółdzielnię Mieszkaniową/Generalnego Wykonawcę/Inwestora) (oryginał)
 • Dokument poświadczający rozdzielność majątkową / separację / wyrok rozwodowy (jeśli zasadne) (kopia)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu przedłożenia wniosku o wpis hipoteki

Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu przedłożenia odpisu z KW z wpisem hipoteki na rzecz Banku (lub zawiadomienia o wpisie hipoteki)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Karencja w spłacie rat kapitałowych

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Zmiana okresu kredytowania

Nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu wypłaty pierwszej transzy kredytu w stosunku do daty zawartej w Umowie Kredytu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu

Dotyczy przypadków, jeśli przesunięcie terminu nie przekracza 2 lat od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

 • Wniosek o zmianę warunków umowy (oryginał – druk DB)
 • Karta Danych Osoby Fizycznej wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – dotyczy wszystkich kredytobiorców i dawców zabezpieczenia (oryginał – druk DB)
 • aneks do umowy przedwstępnej / deweloperskiej zmieniający termin podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości (kopia)
 • wyjaśnienie przez dewelopera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów (dokument wystawiany w zależności od rodzaju inwestycji przez Dewelopera/Spółdzielnię Mieszkaniową/Generalnego Wykonawcę/Inwestora) (oryginał)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana właściciela/współwłaściciela nieruchomości stanowiącej zabezpiecznie przy jednoczesnym braku zmiany Kredytobiorcy/Kredytobiorców

 • Wniosek o zmianę warunków umowy (oryginał – druk DB)
 • Karta Danych Osoby Fizycznej wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – dotyczy wszystkich kredytobiorców i dawców zabezpieczenia (oryginał – druk DB)
 • aktualne dowody osobiste właścicieli nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie niebędących Kredytobiorcami (kopia)
 • aktualne raporty BIK właścicieli nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie niebędących Kredytobiorcami (kopia)
 • dokument potwierdzający zmianę właściciela nieruchomości (kopia)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana zabezpieczenia w ten sposób, że działka drogowa stanowiąca element zabezpieczenia hipotecznego zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego*

*gdy w umowie kredytowej widnieje zapis, że zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika, iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych

Zmiana warunków cenowych

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z Umową Kredytu/Pożyczki

Dotyczy przypadków, jeśli na skutek wcześniejszej częściowej spłaty lub zmiany oprocentowania uprzednio nastąpiło skrócenie okresu kredytowania

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana systemu rat z malejących na równe

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana rachunku do spłaty kredytu (bez zwolnienia rachunku z zabezpieczeń kredytu)

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Wakacje kredytowe

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana formy poboru opłaty z tytułu Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Dodanie zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku (bez zwolnienia zabezpieczenia)


W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem Wirtualnego Oddziału Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680, +48 22 3 325 089 (w dni robocze w godzinach 9:00-17:00) lub na adres mailowy wirtualny.oddzial@db.com

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.