Zmiana waluty kredytu/pożyczki

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Zmiana systemu rat z równych na malejące

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości

Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Dotyczy zarówno zmiany/zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, jak i każdego innego zabezpieczenia kredytu/pożyczki (np. depozytu, pełnomocnictwa do rachunku), za wyjątkiem:
  1. zmiany zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, gdy w umowie kredytu widnieje zapis iż zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych
  2. zmiany zabezpieczenia w ten sposób iż działka drogowa/wydzielona część działki stanowiącej zabezpieczenie Kredytu (po podziale administracyjnym) zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy+
  3. Zmiany istniejącego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta lub też zwolnienia zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku w DB, z tym zastrzeżeniem że liczba pełnomocnictw do rachunków po zmianie pozostaje nie niższa niż wynika z pierwotnych zapisów umowy kredytowej

Zmiana zabezpieczenia Kredytu (Uwolnienie hipoteki)

Uwaga! Dokumentacja dotycząca nieruchomości nie jest wymagana na etapie składania wniosku pod warunkiem dostarczenia "Oświadczenia o transakcjach" (WZ/2016/05/34). Komplet dokumentów dot. nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie kredytu musi zostać dostarczony po decyzji kredytowej.

Przystąpienie współkredytobiorcy do długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości. 

Odłączenie współkredytobiorcy od długu

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie daty ostatecznej wypłaty kredytu

Nie dotyczy kredytu wypłacanego jednorazowo

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu lub mniej niż 3 miesiące*

*jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lata od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu przedłożenia wniosku o wpis hipoteki

Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu przedłożenia odpisu z KW z wpisem hipoteki na rzecz Banku (lub zawiadomienia o wpisie hipoteki)

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Karencja w spłacie rat kapitałowych

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Zmiana okresu kredytowania

Nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu

Dotyczy przypadków, jeśli przesunięcie terminu nie przekracza 2 lat od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana właściciela/współwłaściciela nieruchomości stanowiącej zabezpiecznie przy jednoczesnym braku zmiany Kredytobiorcy/Kredytobiorców

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana zabezpieczenia w ten sposób, że działka drogowa stanowiąca element zabezpieczenia hipotecznego zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

Zmiana zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego*

*gdy w umowie kredytowej widnieje zapis, że zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika, iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych

Zmiana warunków cenowych

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z Umową Kredytu/Pożyczki

Dotyczy przypadków, jeśli na skutek wcześniejszej częściowej spłaty lub zmiany oprocentowania uprzednio nastąpiło skrócenie okresu kredytowania

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana systemu rat z malejących na równe

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana rachunku do spłaty kredytu (bez zwolnienia rachunku z zabezpieczeń kredytu)

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Zmiana formy poboru opłaty z tytułu Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach 9:00-17:00) lub na adres mailowy wirtualny.oddzial@db.com

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.4.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.