Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy. 
 • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres kredytowania przekracza okres zatrudnienia, i pozostały okres zatrudnienia nie przekracza 12 miesięcy:

 • deklaracje PIT-11 lub PIT-40 (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy), potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w poprzednim miejscu pracy (kopia) LUB
 • potwierdzona deklaracja PIT-36 lub PIT-37 za ostatni rok podatkowy – o ile Klient posiada (kopia) LUB
 • świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy) (kopia) 

Umowa o pracę na czas określony

 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy. 
 • Umowa nie jest zawarta na okres próbny.

Wymagana dokumentacja

Dodatkowo, jeśli okres kredytowania przekracza okres zatrudnienia, i pozostały okres zatrudnienia nie przekracza 12 miesięcy:

 • deklaracje PIT-11 lub PIT-40 (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy), potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w poprzednim miejscu pracy (kopia) LUB
 • potwierdzona deklaracja PIT-36 lub PIT-37 za ostatni rok podatkowy – o ile Klient posiada (kopia) LUB
 • świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy) (kopia)

Kontrakt menedżerski / mianowanie / powołanie

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

Wymagana dokumentacja

Emerytura / renta

Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

 • świadczenie przyznane na czas nieokreślony lub okres świadczenia co najmniej równy okresowi kredytowania, świadczenie nie może podlegać cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu

Wymagana dokumentacja

 • decyzja o przyznaniu renty na stałe lub legitymacja rencisty (nie dotyczy rent przyznanych przez ARiMR, MSWiA oraz rent „po zmarłym małżonku” o ile dokumenty dostarczone przez Klienta zawierają informację o rodzaju świadczenia) (kopia)
 • dokument określający aktualną wysokość emerytury/ renty (kopia):
 • ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia lub
 • ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia lub
 • ostatni odcinek wypłaty świadczenia lub
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ z tytułu emerytury/renty za ostatni miesiąc lub
 • zaświadczenie z ZUS / KRUS / MSWiA o przyznaniu / pobieraniu świadczenia z tytułu emerytury / renty 
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia)

     Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów)

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

     Wymagana dokumentacja

     • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy), w przypadku pełnej księgowości - bieżący Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat (oryginał)
     • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT (kopia). 
     • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT lub potwierdzenie przyjęcia deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
     • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (oryginał) 
     • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu) 
     • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy (kopia)
     • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej (oryginał)
     • umowa spółki jeżeli występuje (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia)

     Osoby fizyczne wykonujące Wolny Zawód – tzw. Profesjonaliści (lekarze, stomatolodzy, weterynarze, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi, nauczyciele akademiccy, architekci, tłumacze przysięgli, informatycy)

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

     Wymagana dokumentacja

     • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (oryginał)
     • roczna deklaracja PIT za ostatni 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu). Jeśli deklaracja PIT nie jest potwierdzona przez US dopuszcza się przyjęcie deklaracji wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
     • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu)
     • licencja lub zezwolenie na prowadzenie działalności (kopia)
     • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy (kopia)
     • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej (oryginał)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia)

     Wynajem nieruchomości – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • nieruchomość wynajmowana przez okres min. 6 miesięcy
     • dochody z wynajmu muszą być wykazywane w deklaracjach podatkowych Klienta
     • w analizie dochodów uwzględnia się koszty, które ponosi właściciel nieruchomości

     Wymagana dokumentacja

     • roczna deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia oraz potwierdzeniem uiszczenia ewentualnej niedopłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku podatkowym (kopia)
     • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu)
     • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
     • aktualne umowy najmu (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia) 

     Wynajem nieruchomości – prowadzonej jako działalność gospodarcza

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata

     Wymagana dokumentacja

     • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy), w przypadku pełnej księgowości - bieżący Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat (oryginał)
     • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT (kopia). 
     • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT lub potwierdzenie przyjęcia deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku (kopia)
     • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy (oryginał) 
     • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (oryginał – może być dostarczony na późniejszym etapie procesu) 
     • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy (kopia)
     • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej (oryginał)
     • umowa spółki jeżeli występuje (kopia)
     • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.) (kopia)
     • aktualne umowy najmu (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia)

     Umowy zlecenia / umowy o dzieło

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • dochody uzyskiwane od min. 12 miesięcy – jeśli jest to podstawowe źródło przychodów lub od min. 6 m-cy – jeśli jest to dodatkowe źródło przychodów (lub udokumentowane zostanie wcześniejsze doświadczenie w branży)
     • charakter pracy nie uległ zmianie w badanym okresie
     • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
     • pomniejszenie kwoty przychodu o koszty uzyskania
     • dochody uzyskiwane przez okres krótszy niż 12 miesięcy nie mogą wykazywać istotnych wahań w poszczególnych miesiącach (akceptowalna jest różnica w dochodach nie wyższa niż 30%)

     Wymagana dokumentacja

     Dodatkowo, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy (za wyjątkiem przypadku, gdy jest to dodatkowe źródło dochodu), Klient zobowiązany jest udokumentować wcześniejsze doświadczenie zawodowe w branży, w której aktualnie uzyskuje dochód (udokumentowanie za okres co najmniej 6 miesięcy wstecz) poprzez dostarczenie:

     • deklaracji podatkowej za poprzedni rok (kopia)
     • umów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie (kopia)


     Kontrakty marynarskie

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • Minimalny okres uzyskiwania dochodów ‒ 12 miesięcy (w przypadku znacznych wahań dochodu, zalecany jest dłuższy okres zatrudnienia)

     Wymagana dokumentacja


     Dywidendy z tytułu posiadania udziałów w spółkach z o.o. lub spółkach akcyjnych

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • dochody uzyskiwane nie rzadziej niż raz do roku;
     • do analizy przyjmowana jest wartość powtarzalna dochodów

     Wymagana dokumentacja

     • sprawozdania finansowe spółek (rachunek zysków i strat, bilans) oraz roczne deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 2 lata obrotowe (kopia)
     • bieżąca deklaracja podatkowa CIT (kopia)
     • deklaracje podatkowe (np. PIT-8AR) za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzające fakt otrzymywania dochodów kapitałowych (kopia)
     • uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia) 

     Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest jedynym lub dominującym udziałowcem (ponad 50%)

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

     Wymagana dokumentacja

     Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Kredytobiorca jest dominującym udziałowcem (udziały na poziomie ≥ 20% i ≤ 50%)

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

     Wymagana dokumentacja

     Zatrudnienie w firmie rodzinnej

     Firma rodzinna – firma, w której co najmniej 51% udziałów należy do rodziny Kredytobiorcy lub ludzi z nim spokrewnionych; członkowie rodziny Kredytobiorcy stanowią większość w zarządzie lub są jej właścicielami i na co dzień zajmują się jej zarządzaniem. Rodzina lub też osoby spokrewnione z Kredytobiorcą to zstępni, wstępni, mąż, żona, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie Kredytobiorcy.

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy
     • dochód udokumentowany wpływami na rachunek,
     • występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
     • wysokość dochodu adekwatna do wykonywanego stanowiska

     Wymagana dokumentacja

     Obcokrajowiec uzyskujący dochody w Polsce

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu

     Wymagana dokumentacja

     • dokumenty zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu
     • zezwolenie na pracę w Polsce (nie dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej, o ile nie wprowadzono ograniczeń wobec obywateli danego kraju) (kopia)
     • zezwolenie na pobyt w Polsce ‒ karta stałego pobytu (nie dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej, o ile nie wprowadzono ograniczeń wobec obywateli danego kraju) (kopia)
     • raport z biura informacji kredytowej danego kraju (kopia)
     • wyciąg/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 6 miesięcy (kopia)

      

     Dochody uzyskiwane poza granicami Polski

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • wymagania zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu
     • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

     Wymagana dokumentacja

     • dokumenty zgodne z listą dla odpowiedniego źródła dochodu 
     • zezwolenie na pobyt stały za granicą (o ile przepisy danego państwa przewidują taki obowiązek) (kopia)
     • zezwolenie na pracę w danym kraju lub inny dokument uprawniający do podjęcia pracy (kopia)
     • umowę o pracę (jeśli dotyczy) (kopia)
     • raport z biura informacji kredytowej kraju zatrudnienia (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące

     Umowa o pracę w Niemczech

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy

     Wymagana dokumentacja

     • rozliczenie wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące (wydawane przez każdego pracodawcę: „Gehaltsbescheinigung”; zawierające dochód brutto/netto, zapłacony podatek, ubezpieczenie społeczne itp. oraz wartości skumulowane) (kopia)
     • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt aktualnego zatrudnienia i brak wypowiedzenia umowy o pracę (oryginał – druk DB)
     • roczne rozliczenie wynagrodzenia na koniec poprzedniego roku (wartości skumulowane), „Lohnsteuerkarte” (wydawane przez pracodawcę jako załącznik do deklaracji podatkowej) (kopia)
     • ostatnia (potwierdzona) zwrotna deklaracja podatkowa („Einkommensteuerbescheid”; w każdym przypadku wydana przez biuro podatkowe) (kopia)
     • aktualna deklaracja podatkowa („Einkommensteuererklaerung”, jeżeli ostatnia zwrotna deklaracja podatkowa jest wydana wcześniej niż 24 miesiące wstecz) (kopia)
     • opinia o zobowiązaniach kredytowych z „Schufa” (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia)

     Działalność gospodarcza w Niemczech

     Warunki uwzględnienia dochodu w analizie kredytowej

     • działalność gospodarcza prowadzona min. 3 lata – w przypadku krótszych okresów wymagany business plan sporządzony przez „IHK” lub firmę doradztwa podatkowego

     Wymagana dokumentacja

     • zwrotna deklaracja podatkowa - „Steuerbescheid” (Bescheid) za dwa pełne lata podatkowe  (kopia)
     • Bilans za ostatnie 3 lata podatkowe (kopia)
     • aktualna informacja o bieżącej działalności gospodarczej – tzw. BWA (kopia)
     • deklaracja z US – „Vorauszahlungsbescheid” (kopia)
     • „Anmeldung/ Gewerbeschein“ – dokumenty rejestrowe w przypadku działalności gospodarczej (kopia)
     • Handels Register – rejestr handlowy (jeśli firma posiada) (kopia)
     • umowa spółki (jeśli zasadne) (kopia)
     • opinia bankowa o rachunkach firmowych i zobowiązaniach kredytowych (jeśli występują) (kopia)
     • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (kopia) 

     Navigation Fusszeile:
     Ostatnia aktualizacja: 8.10.2019
     Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
     Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.