Zmiana zabezpieczenia kredytu to:

 • zmiana aktualnej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu na inną nieruchomość
 • możliwość uzyskania aneksu w drodze indywidualnej decyzji Banku

Jeżeli zamierzasz np.:

 • zamienić
 • lub sprzedać mieszkanie

będące zabezpieczeniem produktu hipotecznego, możesz wnioskować o zmianę tego zabezpieczenia na nowe.

 • O zmianę można wnioskować przez cały okres trwania umowy kredytowej, ale dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej. Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Podstawowe wymagania nowego zabezpieczenia: 

 • wartość nieruchomości, która będzie stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia musi być przynajmniej taka sama jak aktualne saldo zadłużenia (lub większa). 
 • nieruchomość mająca stanowić nowy przedmiot zabezpieczenia:

 • nie może być obciążona hipotekami
 • nie może być obciążona długami
 • nie może być obciążona prawami na rzecz osób trzecich

Jak zmienić warunki zabezpieczenia kredytu? 

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy.
 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) lub Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy”.
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu i wyśle na Twój adres korespondencyjny.
 • Gotowy aneks i pozostałe dokumenty wszyscy Kredytobiorcy podpisują w dowolnym oddziale Santander Bank Polska S.A.

O kolejnych etapach procesu będzie informować Cię telefonicznie Wirtualny Oddział.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się Tabela prowizji i opłat.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub na adres mailowy wirtualny.oddzial@db.com.

Dokumenty

Dotyczy zarówno zmiany/zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, jak i każdego innego zabezpieczenia kredytu/pożyczki (np. depozytu, pełnomocnictwa do rachunku), za wyjątkiem:
 1. zmiany zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, gdy w umowie kredytu widnieje zapis iż zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych
 2. zmiany zabezpieczenia w ten sposób iż działka drogowa/wydzielona część działki stanowiącej zabezpieczenie Kredytu (po podziale administracyjnym) zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy+
 3. Zmiany istniejącego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta lub też zwolnienia zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku w DB, z tym zastrzeżeniem że liczba pełnomocnictw do rachunków po zmianie pozostaje nie niższa niż wynika z pierwotnych zapisów umowy kredytowej
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 19.6.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.