Dr hab.
Krzysztof Kalicki
Prezes Zarządu


Od 2003 pełni funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska oraz Country Managera Grupy Deutsche Bank w Polsce. Wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, autor niemal stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości. Członek licznych rad nadzorczych, wiceprezes zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. W latach dziewięćdziesiątych pracował w Ministerstwie Finansów, pełniąc kolejno funkcje: Doradcy Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie Sekretarza Stanu, I Zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pekao. Z Deutsche Bank Polska związany od 1998 roku.
Zbigniew Bętkowski Członek Zarządu

Od listopada 2006 związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje Pionem Finansów i odpowiada za sprawozdawczość finansową, zarządczą, planowanie finansowe, pomiar i kontrolę ryzyka finansowego, podatki oraz proces zakupów i ewidencji w zakresie gospodarki własnej Banku. W 2011 roku współtworzył i od tamtego czasu nadzoruje funkcjonowanie Deutsche Services Polska - spółki celowej stworzonej do wspierania działań członków Grupy DB z regionu EMEA w obszarze Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku otrzymał tytuł ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych. Kierował w nim projektami z zakresu badania sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005-2006 pracował w Banku BGŻ, gdzie pełnił funkcję Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowości Inwestycyjnej.
Piotr Gemra
Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar ryzyka. Wcześniej ponad cztery lata w Zarządzie Deutsche Bank PBC. Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Związany z Grupą Deutsche Bank od 1999 roku. Karierę rozpoczynał jako analityk kredytowy, później Manager projektu kontroli ryzyka rynkowego i płynnościowego Deutsche Bank 24 S.A. W 2002 roku objął funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu, a dwa lata później Dyrektora Departamentu Finansów Deutsche Bank PBC S.A. Od roku 2004 członek stałych komitetów banku: Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.
Tomasz Kowalski
Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszary operacyjne Banku. Wcześniej przez sześć lat Członek Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation. W latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO. W latach 2002-2003 zastępca dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw w Lukas Bank. Pracę w Deutsche Bank PBC rozpoczął w roku 2004 jako dyrektor ds. rozwoju sieci. Następnie został powołany na stanowisko Chief Operating Officer.
Piotr Pawłowski
Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za zarządzanie płynnością. Z bankiem związany od 1999 roku. Przez dwanaście lat nadzorował Departament Skarbu w Deutsche Bank PBC. Po połączeniu Deutsche Bank PBC i Deutsche Bank Polska na początku 2014 roku objął funkcję Dyrektora w Departamencie Zarządzania Płynnością PBC, będąc odpowiedzialnym między innymi za transfer ryzyka walutowego z części detalicznej Banku i monitorowanie procesu transferu ryzyka stopy procentowej z obszaru detalicznego banku do obszaru Skarbu. Członek wielu komitetów zarządzających w Banku. Odpowiedzialny za nadzorowanie Zespołu Wibor. Absolwent Wydziału Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Magdalena Rogalska Członek Zarządu

Objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. w październiku 2013 roku. Odpowiedzialna za obszar bankowości transakcyjnej, w tym cash management dla korporacji i instytucji finansowych, finansowanie transakcji handlu zagranicznego oraz działalność powierniczą. Absolwentka wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z Deutsche Bank Polska S.A. związana jest od 1998 roku. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu finansów, bankowości i zarządzania. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodowych w Deutsche Bank Polska, będąc odpowiedzialną za lokalne relacje ze spółkami córkami międzynarodowych grup kapitałowych.

 

Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 1.3.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.