Tomasz Kowalski
Prezes Zarządu


Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Jako Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a wcześniej Deutsche Bank PBC S.A., oraz  Chief Operating Officer pełnił ważne funkcje w obszarze zarządzania departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z Klientami oraz współpracując z polskimi instytucjami nadzorczymi. Z dniem 1 maja 2019 r. został p.o. Prezesa Zarządu oraz Szefem Grupy Deutsche Bank w Polsce w związku z zakończeniem wieloletniego sprawowania tych funkcji przez dr. hab. Krzysztofa Kalickiego. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2019 r., objął funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Kowalski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO. W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bankw Polsce odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii.

Magdalena Rogalska 
Wiceprezes Zarządu

22 maja 2019 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Odpowiada za bankowość dla korporacji i instytucji finansowych, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną, obejmującą usługi cash management, finansowanie transakcji handlu zagranicznego oraz działalność powierniczą. Z Deutsche Bank Polska związana jest od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W październiku 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Jest  absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Zbigniew Bętkowski
Członek Zarządu

Od listopada 2006 związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje Pionem Finansów i odpowiada za sprawozdawczość finansową, zarządczą, planowanie finansowe, pomiar i kontrolę ryzyka finansowego, podatki oraz proces zakupów i ewidencji w zakresie gospodarki własnej Banku. W 2011 roku współtworzył i od tamtego czasu nadzoruje funkcjonowanie Deutsche Services Polska - spółki celowej stworzonej do wspierania działań członków Grupy DB z regionu EMEA w obszarze Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku otrzymał tytuł ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych. Kierował w nim projektami z zakresu badania sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005-2006 pracował w Banku BGŻ, gdzie pełnił funkcję Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowości Inwestycyjnej.
Piotr Gemra
Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar ryzyka. Wcześniej ponad cztery lata w Zarządzie Deutsche Bank PBC. Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Związany z Grupą Deutsche Bank od 1999 roku. Karierę rozpoczynał jako analityk kredytowy, później Manager projektu kontroli ryzyka rynkowego i płynnościowego Deutsche Bank 24 S.A. W 2002 roku objął funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu, a dwa lata później Dyrektora Departamentu Finansów Deutsche Bank PBC S.A. Od roku 2004 członek stałych komitetów banku: Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.
Piotr Pawłowski
Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za zarządzanie płynnością. Z bankiem związany od 1999 roku. Przez dwanaście lat nadzorował Departament Skarbu w Deutsche Bank PBC. Po połączeniu Deutsche Bank PBC i Deutsche Bank Polska na początku 2014 roku objął funkcję Dyrektora w Departamencie Zarządzania Płynnością PBC, będąc odpowiedzialnym między innymi za transfer ryzyka walutowego z części detalicznej Banku i monitorowanie procesu transferu ryzyka stopy procentowej z obszaru detalicznego banku do obszaru Skarbu. Członek wielu komitetów zarządzających w Banku. Odpowiedzialny za nadzorowanie Zespołu Wibor. Absolwent Wydziału Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 26.6.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.