Deutsche bank España
Secondary Navigation:
 

Avís legal

La informació que contenen aquestes pàgines web fa referència als productes i serveis que comercialitza Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, i a la mateixa companyia. Per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, s’entén Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, així com les seves filials, societats subsidiàries, societats participades i el seu personal, els seus agents i representants comercials. Els productes financers de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, descrits fan referència, exclusivament, a la normativa que regeix a Espanya i estan formulats per a les negociacions que es facin en aquest territori. La informació d’aquesta pàgina web ho és només a afectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a contractar amb el banc.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense preavís, i no és responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, rebutja tota responsabilitat sobre la informació publicada a la World Wide Web no elaborada per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, o no publicada sota el seu nom. El web site pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española de cap manera serà responsable en relació amb els serveis o informació facilitats, incloent, sense cap limitació, cap responsabilitat o dany ocasionat a l’entorn, antecedents, introducció de dades comercials i fonamentals de l’usuari i que siguin conseqüència de la informació o manca d’informació facilitada a través d’aquest entorn.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà davant l’usuari de:

1. Qualsevol dany o menyscabament degut, totalment o en part, a les seves accions, omissions o negligència, o deguts a causes fortuïtes que excedeixin el seu control, per la informació obtinguda, compilada o facilitada a través d’aquestes pàgines.

2. Qualsevol error, omissió o inexactitud d’aquest servei, amb independència de com hagi ocorregut, fins i tot els retards o interrupcions que es produeixin per la utilització d’aquest servei.

3. Qualsevol decisió realitzada o acció duta a terme o no per l’usuari confiant en la informació o dades facilitats o proporcionats en aquest entorn.

L’ús confidencial de la informació que vostè faciliti sota cap concepte pot ser garantit per Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, no respondrà dels danys o perjudicis que a vostè o a qualsevol persona se’ls ocasioni amb motiu de la informació que vostè faciliti per la utilització d’aquest servei.
La informació contingutda en aquestes pàgines web està protegida per copyright. Només pot utilitzar la informació, textes o gràfics continguts en aquestes pàgines web per al seu ús personal i no pot copiar-ho, reproduir-ho, adaptar-ho o publicar-ho, parcial o totalment, sense autorització prèvia i per escrit de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española.

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española - NIF A-08000614. Inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 28100, Llibre 0, Foli 1, Secció 8, Fulla M506294, Inscripció 2
Entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita en el Registre administratiu especial amb el número 0019.

Telèfon de informació general: 902.24.00.28
Adreça de correu electrònic: db-online@db.com
Fem servir cookies analítiques pròpies que ens informen sobre els seus hàbits de navegació per tal de millorar la qualitat dels nostres serveis i l'experiència de navegació. Si continua navegant, vostè està acceptant que les cookies s´instal.lin. Per a més informació, visiti la nostra política de cookies (en castellà).
Footer Navigation:
Actualitzada:: 21.12.2012
Copyright © 2020 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española