ธนาคารดอยซ์แบงก์ในประเทศไทย

ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2521 ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 120 คนในประเทศไทย


แผนกธุรกิจ

สายงานบรรษัทธนกิจ และธุรกิจด้านหลักทรัพย์

สายงานบรรษัทธนกิจและธุรกิจด้านหลักทรัพย์ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการค้าตราสารอนุพันธ์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ
ฝ่ายบริหารเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการค้าตราสารอนุพันธ์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขาย การค้า และการวางโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตลาดการเงินอันหลากหลาย เช่น พันธบัตร ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ประเภททุน ผลิตภัณฑ์ด้านตราสารการค้าและธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอนุพันธ์ เงินตราต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย์ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์

ฝ่ายวาณิชธนกิจมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ธุรกิจด้านการควบรวมกิจการ รวมถึง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การรับประกันการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และประเภททุน ซึ่งให้บริการครอบคลุมถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีบุคคลกรและทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในตลาดระดับภูมิภาค เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทางด้านการเงิน


สายงานธุรกรรมด้านการธนาคาร

สายธุรกรรมด้านการธนาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการธนาคารเพื่อการพาณิชย์ให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทบริษัทและสถาบันการเงินทั่วโลก เช่น การโอนเงินภายในประเทศและการโอนเงินระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและธุรกรรมด้านการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศรวมถึง บริการด้านสินเชื่อ การเป็นสื่อกลาง การฝากเงิน การรับฝากทรัพย์สิน และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารพาณิชย์ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Navigation Fusszeile:
Last Update: November 7, 2013
Copyright © 2015 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main