ธนาคารดอยซ์แบงก์ในประเทศไทย

ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2521 ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 130 คนในประเทศไทย


แผนกธุรกิจ


สายงานบรรษัทธนกิจและวาณิชธนกิจ

สายงานบรรษัทธนกิจและวาณิชธนกิจ (CIB) เกิดขึ้นจากการวมกลุ่มของสามฝ่ายงานหลัก คือฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายบริหารการเงินและตราสารอนุพันธ์ และฝ่ายบริการธุรกรรมการเงินในปีพุทธศักราช 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการขาย เพื่อทำให้ธนาคารสามารถเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายวาณิชธนกิจมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคในยุโรป อเมริกา และเอเชียแปซิฟิคเพื่อดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าบริษัทของธนาคาร
ฝ่ายค้าตราสารหนี้และค้าเงินตราต่างประเทศ มาพร้อมกับฝ่ายลูกค้าสถาบันที่มีความสามารถในระดับสากล และการวิจัยที่มีความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เช่น ธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ธุรกรรมด้านอัตราดอกเบี้ยและด้านเครดิต เป็นต้น เพื่อตอบสนองการทำธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการผู้กำกับดูแล และตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าทั้งในเรื่องมาตรฐานและความโปร่งใสในเข้าทำธุรกรรมทุกด้าน
ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนำเสนอบริการให้กับลูกค้าในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง การเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน* โดยประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายวาณิชธนกิจและฝ่ายลูกค้าสถาบัน

ฝ่ายบริการธุรกรรมการเงินเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการการจัดการทางการเงิน บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ และบริการด้านหลักทรัพย์ รวมถึงการดูแลและให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าบริษัทและลูกค้าสถาบันทั่วโลก
*การให้บริการเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนขึ้นอยู่กับขอบเขตการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Navigation Fusszeile:
Last Update: June 28, 2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main