Sekundärnavigation:
 

Standardní sazby & Obchodní podmínky

Informace o změně Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a o změně Sazebníku pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

 

Vážení klienti,

tímto Vás v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a obecně závazných právních předpisů informujeme o změně:

c) Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka,
d) a Sazebníku pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka,

a to ke dni 13. ledna 2018.

Změny Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka byly provedeny především v souvislosti s účinností novely zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (PSD2), a dále i novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, (MiFID II).

 

Přehled nejvýznamnějších změn ve Všeobecných obchodních podmínkách Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka je následující:

 • bylo zapracováno výslovné upozornění klienta o nahrávání telefonických hovorů při poskytování investičních služeb a dále informace o možnosti vyžádání kopie záznamů hovorů a komunikace s klientem.
 • byly doplněny dvě nové zákonem upravené služby, které bude moci klient využít prostřednictvím autorizovaných třetích stran:
  c) služba nepřímého dání platebního příkazu, která umožní provádět platby prostřednictvím třetích stran;
  d) služba informování o platebním účtu, která umožní třetím stranám získávat vybraná data o platebním účtu.
 • byla provedena úprava související se zrušením kategorie tzv. klienta se zvláštním zacházením, a to s ohledem na to, že:
 • novela výše uvedeného zákona o platebním styku ruší kategorii drobných podnikatelů, ke kterým se nově přistupuje jako k ostatním podnikatelům,
 • Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka neposkytuje služby spotřebitelům.
 • byla odstraněna ustanovení týkající šeků, neboť služby související se šeky nebudou dále poskytovány.
 • bylo provedeno upřesnění související s přijetím a odvoláním platebního příkazu a s neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakcí.

V Sazebníku pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka dochází ke zrušení poskytování šekových služeb a dále se v souvislosti s účinností novely zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (PSD2), mění časové limity provedení zahraničních plateb.

 

Novou a stávající verzi Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a Sazebníku pro klienty Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka najdete k nahlédnutí na adrese Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, ul. Jungmannova 745/24, Praha 1 a také na níže uvedených odkazech:

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: +420 221 191 666.

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
jednající prostřednictvím
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag,
organizační složka

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 13. Duben 2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main