Sekundärnavigation:
 

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Jogszabályi háttér

a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
b) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
c) a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.),
d) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.)

2. Értelmező rendelkezések

a) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
b) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
d) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen tájékoztató értelmében az adatkezelő a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank).
e) Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
f) Adattovábbítás: az adat meghatározott Harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
g) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
h) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
i) ÁSZF: a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei.
j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
k) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
l) Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam.
m) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
n) Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
o) Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
p) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
q) Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
r) Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

3. Az adatkezelés elvei

3.1. A Bank, mint adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet (az adatkezelés célja). A Bank adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
3.2. Az Bank törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

4. Az adatkezelés célja
4.1. A Bank, mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége mindig valamely általa nyújtott olyan szolgáltatáshoz kapcsolódik, amelyet az Érintett igénybe vesz, korábban igénybe vett, vagy amelynek igénybe vétele céljából a Bankot megkeresi, illetve, amely szolgáltatást harmadik személyek részére az Érintett közreműködésével nyújt és az alábbiakban felsorolt célok valamelyikének eléréséhez kell:

a) a Bankkal kötött szerződések előkészítése, megkötése és végrehajtása
b) a Bankkal kötött szerződéseken alapuló esetleges követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése
c) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés, valamint a prudens működés kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása, pénzmosási kockázat felmérése)
d) ügyfélminősítés és ügyfélprofil alkotás
e) hitelminősítés
f) panaszkezelés
g) kapcsolattartás
h) jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség teljesítése (pénzmosás és terrorizmus megelőzése és megakadályozása, egyes adókötelezettségek teljesítése, a központi hitelinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatás, valamint törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében)
i) a Bankkal kötött szerződésben, valamint a Bank honlapján közzétett üzletszabályzatban meghatározott egyéb adatkezelési cél

5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. Személyes adatot a Bank akkor kezelhet, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)
5.2. Egyéb jogalap
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Bankra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Bank, mint adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Amennyiben az adatkezelés a jelen pontban meghatározott más egyéb jogalapon alapul, a Bank az Érintettet tájékoztatja az adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségről, védendő érdekről. A jelen pont szerinti tájékoztatásokra a Bank és az Érintett közötti kapcsolatfelvételkor, vagy az Érintett kérésére kerül sor.

5.3. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, a Bank a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

6. Adatfeldolgozás


6.1. A Bank által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó törvények keretei között a Bank határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Bank felel.
6.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Bank rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Bank rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
6.3. Az adatfeldolgozással a Bank nem bízhat meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.


7. Adattovábbítás
7.1. Adattovábbításra kizárólag az Érintett hozzájárulása vagy törvény engedélye alapján kerülhet sor.
7.2. A Bank az Érintett írásbeli felhatalmazása alapján a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, ügyfélminősítés, pénzmosási és egyéb kockázatok megfelelő kezelése érdekében, valamint egyes tevékenységek kiszervezése esetén jogosult az Érintettre vonatkozó személyes adatot az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Deutsche Bank Csoporton belüli, valamint a Deutsche Bank Csoport által kiválasztott szolgáltató részére továbbítania az ÁSZF-ben, valamint az ügyféllel kötött egyedi szerződésekben foglaltaknak megfelelően.
7.3. A Bank személyes adatot harmadik országba csak akkor továbbít, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy, ha az adatkezelésnek az Infotv. 5-6. §-ában előírt feltételei teljesülnek és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

8. Az érintett jogai és érvényesítésük

8.1. Az Érintett
a) személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, illetve zárolását kérheti.
8.1.1. Az Érintett 8.1. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja.
8.1.2. A Bank a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
8.1.3. A Bank az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmének elutasítása esetén a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és egyben tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.2. Tájékoztatáshoz való jog
8.2.1. Az Érintett kérelmére a Bank a kérelem benyújtástól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
8.2.2. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
8.2.3. A Bank az Infotv.-ben meghatározott esetben a tájékoztatást megtagadhatja.

8.3. Személyes adat helyesbítése
8.3.1. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg a Bank az Érintett kérelmére, vagy, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, akkor az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is, helyesbíti azt.
8.3.2. A bank megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.4. Személyes adat törlése
8.4.1. A személyes adatot törölni kell, amennyiben:
a) annak kezelése jogellenes
b) annak törlését az Érintett kéri – a kötelező adatkezelést kivéve
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elrendelte

8.5. Személyes adat zárolás
8.5.1. Törlés helyett a Bank zárolja a személyes adatot, amennyiben
a) az Érintett ezt kéri, vagy
b) ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
8.5.2. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.6. Tiltakozás személyes adatkezelés ellen
8.6.1. Az Érintett az alább felsorolt esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bank, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben
8.6.2. A Bank a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és döntést hoz annak megalapozottságával kapcsolatban. A Bank a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Bank egyetért a kérelemben foglaltakkal, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
8.6.3. Amennyiben az Érintett a Bank döntésével nem ért egyet, illetve ha az előző pontban meghatározott határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8.7. Kártérítés, sérelemdíj
8.7.1. A Bank az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Bank felel továbbá az Érintettel szemben az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
8.7.2. Amennyiben a Bank az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett a banktól sérelemdíjat követelhet. A Bank köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.
8.7.3. A Bank mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

9.1. Az érintett személyes tájékoztatása
9.1.1. A Bank az adatkezelés megkezdése előtt közli az Érintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, továbbá részletesen tájékoztatja az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi tényről, így különösen az alábbiakról.
a) az adatkezelés célja, jogalapja
b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről
c) az adatkezelés időtartamáról
d) kik ismerhetik meg az adatokat
e) amennyiben a Bank az adatokat az 5.4. pontban foglalt célból kezeli erről a tényről
f) az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

9.2. Adatkezelésről szóló tájékoztató közzététele
9.2.1. Amennyiben az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatást a Bank honlapján teszi közzé.
9.2.2. Kötelező adatkezelés során a 9.1. szerinti tájékoztatás megtörténhet jogszabályi rendelkezésekre való utalás Bank honlapján történő közzétételével is.

10. Egyes adatkezelések, adattovábbítások

10.1. Panaszkezelés
Panaszkezelés esetén a Bank a panasszal kapcsolatban birtokába került személyes adatokat öt évig megőrzi.

10.2. Hangfelvétel
10.2.1. A Bank a panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági célból az érintettel folytatott telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítheti és a hangfelvételt jogszabályban meghatározott ideig megőrizheti. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Bank a hangfelvételt öt évig őrzi meg.
10.2.2. A Bank az Érintett kérelmére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, illetve az arról készült jegyzőkönyvet térítésmentesen a rendelkezésre bocsátja.

10.3. A központi hitelinformációs rendszer (KHR) részére történő adattovábbítás

10.3.1. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény alapján a bank meghatározott személyes adatok központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) részére történő továbbítására köteles.

10.3.2. A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.

10.3.3. A KHR-be történő adattovábbításról bővebb tájékoztató a mindenkor hatályos ÁSZF-ben olvasható.

10.4. FATCA törvény alapján fennálló kötelezettségek
A Bank a Hpt. 288/A-288/B. §-ai, valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban FATCA törvény) alapján meghatározott személyes adatokat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Aktv.) 43/B-43/C.§-ban foglaltak szerint köteles adatot szolgáltatni a NAV felé. A NAV a Bank által szolgáltatott adatokat az Aktv. 43/D. § alapján továbbítja az Amerikai Egyesült Államok FATCA törvényben meghatározott illetékes hatósága felé. A FATCA-val kapcsolatos bővebb tájékoztató az alábbi linken található: https://www.db.com/hungary/docs/FATCA-hirdetmeny.pdf.

10.5. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás alapján fennálló kötelezettségek
A Bank a Hpt. 288/C-288/D. §-ai, valamint az Aktv. 43/H. §-ban foglaltak alapján meghatározott személyes adatokat köteles a NAV felé továbbítani. A NAV a Bank által közölt adatokat az Európai Unió tagállama vagy más állam hatáskörrel rendelkező hatósága részére továbbítja. Az adatszolgáltatással kapcsolatban bővebb tájékoztató az alábbi linken található: https://www.db.com/hungary/docs/CRS-hirdetmeny-honlapra.pdf.

10.6. A Bankkal folytatott elektronikus kommunikáció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése
10.6.1. A Bank az Mt. 11.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján munkavállalóinak a Bank által biztosított elektronikus kommunikációs rendszerein keresztül folytatott kommunikációját („kommunikáció”) ellenőrzi. Ennek során a Bank rögzíti a munkatársai elektronikus kommunikációját, ideértve bármely külső személy (Érintett) és a Bank munkatársa között folytatott valamennyi kommunikációt.
10.6.2. A kommunikáció ellenőrzésére és rögzítésére jogszabály- vagy szabályzatsértő, büntetőjogilag vagy bankfelügyeleti szempontból releváns kommunikáció kiszűrése, a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi vagy felügyeleti előírások, a Bankra vonatkozóan kötelezően kiadott belső szabályzati rendelkezések megsértésének (pl. bizalmas/bennfentes információ, bank-, értékpapír- vagy üzleti titok szivárogtatása, piacbefolyásolás) felderítése, valamint a felügyeleti hatóságok felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében van szükség.
Ilyen, a Bank tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások különösen, de nem kizárólagosan:

  • az 596/2014/EU Rendelet a piaci visszaélésekről;
  • a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) banktitokra, értékpapír-titokra és üzleti titokra vonatkozó rendelkezései;
  • az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról MiFID II’) 16. Cikk 6-7. és 11. Pontjai; a 72-76. cikkek A BIZOTTSÁG (EU) felhatalmazáson alapuló Rendeletéből (2016.4.25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az Irányelvet átültető magyar jogszabályok;
  • a német értékpapír-kereskedelmi törvény (Wertpapierhandelsgesetz)) 14 és 20a szakaszai.

10.6.3. A kommunikáció rögzítése úgy történik, hogy az elektronikus kommunikáció másolatát a Bank, mint adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó (Hewlett-Packard Limited, Amen Corner, Cain Road, Bracknell, Berks RG12 1HN, és Autonomy House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, Egyesült Királyság) tárolja és dolgozza fel a ’Digital Safe’ elnevezésű dedikált adatbázisában. Az adatbázisban az adatokat a Bank az adattípusra előírt időtartamban, de legfeljebb tíz évig kezeli és tárolja. Amennyiben azt az adatkezelés célja indokolja (pl. folyamatban lévő hatósági vizsgálat), a tárolás időtartama az ehhez szükséges és indokolt időtartamra meghosszabbítható.
10.6.4. A fenti célból és esetekben a Bank felső vezetése és az általuk kijelölt személyek (beleértve a munkavállaló közvetlen felettesét, a Compliance, Jog, Személyzeti és a Belső Ellenőrzés munkatársait), illetve megbízott külső jogi és egyéb szakértők az ilyen rendszereken továbbított üzenetek, illetve kommunikáció tartalmát megvizsgálhatják. Az ellenőrzés keretében a kommunikációba a Deutsche Bank Csoport nem európai egységeiben dolgozó személyek is betekinthetnek ellenőrzési feladatuk ellátása érdekében.


Budapest, 2016. november 11.


Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe

Navigation Fusszeile:
Utolsó frissítés: február 7, 2017
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main