12 marca 2020

Stanowisko Banku związane z sytuacją zagrożenia oddziaływania epidemii

W związku z potencjalnymi zagrożeniami oddziaływania epidemii koronawirusa na terenie Polski, Deutsche Bank Polska S.A. informuje, że podjął szereg działań związanych z ograniczaniem ryzyka i ekspozycji na potencjalne trudności. Głównym celem jest ochrona Pracowników oraz utrzymanie ciągłości procesów biznesowych kluczowych dla Klientów.

Bank wdraża niezbędne procedury w ramach opracowanego wcześniej, regularnie testowanego Programu Zarządzania Ciągłością Biznesową. Program został opracowany zarówno zgodnie z wymogami regulacyjnymi, jak i standardami Grupy Deutsche Bank. Obejmuje on plan działań i rozwiązań, uruchamianych natychmiast, w przypadku wystąpienia utrudnień w normalnym funkcjonowaniu Banku.

Uwzględniając charakterystykę zagrożenia epidemiologicznego, korzystając również z doświadczeń spółek Grupy Deutsche Bank z krajów objętych już wyższym stopniem zagrożenia, Bank położył nacisk na ograniczenie ryzyka zakażeń wśród Pracowników oraz reakcję na scenariusze, w których takie przypadki wystąpią z przyczyn od Banku niezależnych.

Podejmowane przez Bank działania prewencyjne obejmują m.in.:

  • ograniczenie wszelkich podróży służbowych i spotkań z klientami do niezbędnego minimum,
  • maksymalną relokację Pracowników Banku poprzez wykorzystanie trybu pracy zdalnej z miejsca ich zamieszkania, przy użyciu środków bezpieczeństwa IT i ochrony danych, których skuteczność została potwierdzona w dotychczasowej praktyce operacyjnej,
  • ograniczenie pracy w siedzibie Banku wyłącznie do przypadków, gdy jest to niezbędne, przy zapewnieniu lokalizacji zapasowych (przy pełnym utrzymaniu tam gotowości i bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz procesowej) na wypadek pojawienia się obiektywnych czasowych ograniczeń w dostępie do siedziby,
  • monitoring podmiotów świadczących usługi na rzecz Banku pod kątem analogicznych działań przygotowawczych,
  • ograniczenie bezpośrednich wewnętrznych spotkań służbowych Pracowników oraz przejście na kontakty z użyciem kanałów elektronicznych (telekonferencje lub video-konferencje),
  • zapewnienie wszystkim Pracownikom odpowiednich środków higieny i dezynfekcji wraz ze szczegółowymi instrukcjami stosowania,
  • prowadzenie stałych akcji informacyjnych przypominających zasady higieny i zachowania środków ostrożności, zarówno w godzinach pracy, jak i w życiu prywatnym.

Ponadto Bank prowadzi bieżący monitoring ryzyka powstania zakłóceń w realizacji wewnętrznych procesów operacyjnych, co umożliwi natychmiastową reakcję i przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom identyfikowanych istotnych zagrożeń.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Bank stosuje się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz postanowień Ustawy w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, która weszła w życie 8 marca 2020 roku, jak również na bieżąco monitoruje zalecenia instytucji państwowych oraz rozwój sytuacji.

Z uwagi na dynamikę wydarzeń, Bank będzie Państwa informował o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących funkcjonowania Banku. 

Do pobrania: Komunikat Pionu Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym Grupy Deutsche Bankback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.3.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.