Najważniejsze informacje:

Po włączeniu wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska, w Deutsche Bank Polska pozostały następujące produkty:

 • Udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty) wraz z ich zabezpieczeniami oraz dedykowanymi im produktami ubezpieczeniowymi w tym:
 • Kredyt mieszkaniowy
 • Pożyczka hipoteczna
 • Kredyt konsolidacyjny
 • Pożyczka konsumpcyjna
  zabezpieczona hipoteką
 

Co pozostaje bez zmian:

 • Warunki umów produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska w tym marża Banku obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska.
 • W przypadku produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska, których marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska, takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”, Deutsche Bank zachowa obowiązującą na dzień przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Santander Bank Polska marżę, niezależnie od tego, czy Klient będzie korzystać z ww. produktów w przyszłości.
 • Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska. Ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

Co się zmienia:

Numery rachunków

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska mają zmienione numery rachunku bieżącej obsługi kredytu. Informacja o nowym numerze rachunku kredytu / pożyczki, a także o zmianach numerów rachunków do wcześniejszej spłaty, jak i rachunków depozytów pozostających w Deutsche Bank Polska jako zabezpieczenie kredytu / pożyczki, zakładanych w związku z obsługą procesu tzw. „uwolnienia hipoteki”* lub wypłatą kredytu walutowego w transzach na depozyt, została przesłana Klientom listownie w odrębnej korespondencji.

Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4680 680 (w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com

(*) ”Uwolnienie hipoteki” - Rozwiązanie, dające większą elastyczność w zakresie zamiany nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Bank umożliwia bowiem sprzedaż nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty kredyt oraz zakup nowej nieruchomości za uzyskane środki ze sprzedaży pierwszej nieruchomości, bez konieczności całkowitej spłaty kredytu.

Obsługa Klientów i Kontakt z Bankiem

Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska Deutsche Bank Polska nie będzie posiadał sieci oddziałów. Dotychczasowe placówki stały się częścią Santander Bank Polska. Oznacza to, że obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska oraz kontakt z Bankiem będą możliwe wyłącznie:

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na wątpliwości dotyczące procesu połączenia

Co to znaczy, że walutowe kredyty i pożyczki, zabezpieczone hipotecznie, zostają w Deutsche Bank Polska?

Oznacza to, że obsługa posprzedażowa tych produktów kredytowych (w tym przyjmowanie dyspozycji i wniosków, obsługa spłat itp.) będzie nadal prowadzona przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tak, 17 września 2018 r. zmieniły się numery:

 • rachunków służących do spłaty rat kredytu,
 • rachunków do wcześniejszej spłaty kredytu,
 • rachunków depozytów pieniężnych stanowiących zabezpieczenie kredytu/pożyczki, zakładanych w związku z obsługą procesu tzw. „uwolnienia hipoteki” lub wypłatą kredytu walutowego w transzach na depozyt (rachunki depozytów pieniężnych pozostają w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.)

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Nowy numer rachunku służącego do spłaty rat kredytu jest widoczny również w systemie db easyNET od dnia 17 września 2018r. do momentu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Natomiast po włączeniu wydzielonej części – w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. – db hipoNET, oraz – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej – za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane. Wpłat mogą Państwo dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bieżącego prowadzonego zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Od dnia włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. rachunek ten będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

W przypadku spłaty bezpośrednio na rachunek kredytu/pożyczki lub wcześniejszej spłaty prosimy o dokonywanie wpłat od dnia 17 września 2018 roku na zmieniony numer rachunku służącego do spłaty kredytu/pożyczki, a w przypadku wcześniejszej spłaty:

 • kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego: na rachunek do obsługi wcześniejszych spłat,
 • pożyczki zabezpieczonej hipotecznie: dokonanie wpłaty na rachunek spłaty pożyczki (rachunek kredytowy) wraz z poinformowaniem Banku o zamiarze nadpłaty pożyczki.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym będą przeksięgowywane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata.

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych.

Oznacza to, że po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska S.A. i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska S.A. Nie muszą Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska S.A.

W pozostałych przypadkach (np. samodzielnej wpłaty raty na rachunek kredytu / pożyczki) przelew raty musi zostać wykonany na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r.

Spłata produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – w tym drugim przypadku pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być również spłacane poprzez dowolny inny bank w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą prowizji i opłat danego banku. Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami, oraz o posługiwaniu się nowym, pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku kredytowego.
Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto.
Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Dla produktów kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A. w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Oznacza to, że w przypadku spłat kredytu w walutach obcych z rachunków w PLN, przewalutowanie następuje po stronie Deutsche Bank Polska S.A.

Dotychczasowy, opisany w dokumentacji kredytowej, sposób nadpłaty (wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty) walutowego kredytu/pożyczki, zabezpieczonych hipotecznie nie uległ zmianie. Może ona zostać zrealizowana poprzez dokonanie wpłaty:

 • w przypadku kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego: na rachunek do obsługi wcześniejszych spłat,
 • w przypadku pożyczki zabezpieczonej hipotecznie: dokonanie wpłaty na rachunek spłaty pożyczki (rachunek kredytowy) wraz z poinformowaniem Banku o zamiarze nadpłaty pożyczki.

Od dnia 17 września 2018 r. wpłat należy dokonywać na nowe numery rachunków. Przy czym numery rachunków do wcześniejszych spłat, jak i numery rachunków do spłaty kredytu uległy zmianie, o czym zostali Państwo poinformowani listownie z początkiem września 2018 r. Jeżeli nie otrzymali Państwo tej informacji lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Tak, warunki umów produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., w tym marża obowiązująca na dzień przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A., pozostaną bez zmian.

W przypadku produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., których marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska S.A., takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii „db Inwestuj w Przyszłość”, Bank zachowa obowiązującą na dzień przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A. marżę, niezależnie od tego, czy będą Państwo korzystać, z ww. produktów w przyszłości. Oświadczenie Banku w sprawie rezygnacji z monitoringu opisanych powyżej warunków zostało przesłane Państwu w połowie października.

Ponadto, jeżeli do podwyżki marży doszło przed dniem 9 listopada 2018 r. i jedynym niespełnionym przez Klientów warunkiem jest zapewnienie wpływów na rachunek w wysokości określonej w umowie, po przeniesieniu rachunków do Santander Bank Polska S.A. będą oni mogli złożyć w Deutsche Bank Polska S.A. wniosek o obniżenie marży w dotychczasowym trybie. Przy czym, weryfikacja spełnienia warunku ograniczy się do faktu posiadania rachunku w Deutsche Bank Polska S.A. do dnia 9 listopada 2018 r.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska S.A., przede wszystkim ubezpieczenie na życie. Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, nadal będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska S.A., a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej.

Nie, po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. nie będzie już prowadził rachunków bieżących dla Klientów indywidualnych i nie będzie też możliwości otwarcia nowego rachunku osobistego. Spłata kredytu pozostającego w Deutsche Bank Polska S.A. będzie realizowana z konta osobistego / rachunku bieżącego przeniesionego do Santander Bank Polska S.A., z rachunku prowadzonego przez inne banki, lub też w formie gotówkowej.

Ze względu na to, że kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie, udzielone w walucie obcej, pozostają w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A., informacje na ich temat będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem zdalnych kanałów stosowanych przez Deutsche Bank Polska S.A.

Klienci pozostający w Deutsche Bank Polska S.A. otrzymają możliwość dostępu do podglądu swojego rachunku kredytu poprzez nowy system Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET. Zakres informacji dostępnych poprzez ten system zostanie ograniczony wyłącznie do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.

Obsługa tych produktów kredytowych oraz kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. będą możliwe poprzez: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną oraz e-mail.

Informacja w tej sprawie zostanie Państwu przesłana listownie w połowie października 2018 r. Jeżeli nie otrzymają Państwo tej informacji lub będą Państwo mieli dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com.

Informację o wysokości aktualnego zadłużenia na kredycie walutowym będzie można uzyskać za pośrednictwem nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A. przez system db hipoNET – Wirtualnego Oddziału pod nr tel.: pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora).

Przeniesienie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. nie wiąże się z koniecznością podpisania aneksu przez Klientów, których kredyt pozostanie w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi produktów pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., wraz z nowymi regulaminami oraz Tabelą Opłat i Prowizji zostały przesłane Państwu w połowie października 2018 r.

Nie ma możliwości przeniesienia tych produktów kredytowych do Santander Bank Polska S.A. na podstawie indywidualnej dyspozycji. Możliwe jest jedynie złożenie wniosku w Santander Bank Polska S.A. o udzielenie kredytu na spłatę zobowiązania w Deutsche Bank Polska S.A. (wraz z kompletem wymaganych przez Santander Bank Polska S.A. dokumentów). Przy czym nowy kredyt może być udzielony wyłącznie w PLN, pod warunkiem, że uzyskują Państwo dochody w tej walucie oraz pozytywnej oceny Państwa zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego dokonanej przez Santander Bank Polska S.A.

Tak, w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata, w związku ze zmianą rachunku służącego do spłaty rat kredytu pozostającego w Deutsche Bank Polska S.A.

Nie, nie ma konieczności zmiany polecenia zapłaty na spłatę walutowych kredytów lub pożyczek, zabezpieczonych hipotecznie.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące zmian w zakresie obsługi kredytu w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz Serwisie Telefonicznym zostały przesłane Państwu w połowie października 2018 r.

Obsługa telefoniczna możliwa będzie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego świadczonego przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 (opłata wg obowiązujących stawek operatora). Kompleksowa obsługa telefoniczna możliwa będzie po akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej za pośrednictwem systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET. Za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Kredytobiorca będzie mógł zarówno uzyskać informacje, jak i złożyć dyspozycje dotyczące posiadanego kredytu. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Serwis Telefoniczny opisany został w Tabeli Usług, udostępnionej na stronie internetowej Banku: www.db.com/poland w sekcji Kredyty walutowe – Klienci indywidualni> db Kredyt Mieszkaniowy / db Kredyt konsolidacyjny Hipoteczny / db Pożyczka Hipoteczna >Dokumenty – Regulaminy i formularze.

W przypadku nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET, dostęp będzie możliwy poprzez stronę internetową: https://www.db.com/poland, lub po wpisaniu w oknie przeglądarki adresu: https://dbhiponet.deutschebank.pl. Zakres informacji zostanie ograniczony do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.
Do zalogowania wymagane będzie podanie numeru NIK oraz Kodu Dostępu:

 • w przypadku Kredytobiorców, którzy korzystali z systemu db easyNET:
  • NIK do systemu db hipoNET będzie różnił się od NIK do systemu db easyNET pierwszą cyfrą – należy zmienić pierwszą cyfrę z 0 na 1. Przykład: stary NIK: 00 12 34 56 78; Nowy NIK: 10 12 34 56 78,
  • podczas pierwszego logowania będzie możliwość użycia Kodu Dostępu zdefiniowanego w systemie db easyNET. Po poprawnym wprowadzeniu numeru NIK oraz Kodu Dostępu system db hipoNET wymusi zmianę Kodu Dostępu.

  WAŻNE: NIK i Kod dostępu do systemu db easyNET, z którego będzie można korzystać do momentu przeniesienia produktów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., pozostają bez zmian. 12 listopada 2018 r.* funkcjonalności db easyNET zostaną wyłączone, a serwis ten będzie służył jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online (dotyczy wyłącznie Klientów, których produkty i usługi zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A.).

  Oznacza to, że Klienci, którzy po 22 października zalogują się do hipoNET, do 12 listopada 2018 r.* będą posiadać dwa aktywne zestawy NIK-ów i Kodów Dostępy: jeden dla db hipoNET oraz drugi dla db easyNET.

 • Kredytobiorca, który nie posiada nr NIK/Kodu Dostępu lub nie pamięta go, będzie mógł go uzyskać kontaktując się z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680.

  * W przypadku zmiany daty rejestracji podziału, termin wejścia w życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://www.deutschebank.pl oraz https://www.db.com/poland.

Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwy poprzez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com lub db.transakcja@db.com. Kompleksowa obsługa telefoniczna możliwa będzie po akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące zmian w zakresie obsługi kredytu w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET oraz Serwisie Telefonicznym zostały Państwu przesłane w połowie października 2018 r.

Pliki do pobrania

Dla umów Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego zawartych do 31.07.2008r.

Dla umów Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego lub Pożyczki Hipotecznej zawartych od 01.08.2008r.

Dla umów pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką

Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Więcej informacji o plikach cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Informacje_nt_obslugi_umow_zawartych_do_31_07_2008.pdf TPiO.pdf Oswiadczenie_Deutsche_Bank_Polska_S_A_dla_umow_KM_i_KK_zawartych_do_31_07_2008.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_Kredytu_mieszkaniowego_i_konsolidacyjnego.pdf Regulamin_kredytu_mieszkaniowego_i_konsolidacyjnego.pdf Informacje_nt_obslugi_umow_zawartych_od_01_08_2008.pdf TPiO_dla_umow_zawartych_do_21_07_2017.pdf TPiO_dla_umow_zawartych_od_22_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_Kredytowym_umowy_zawarte_do_21_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_Kredytowym_umowy_zawarte_od_22_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_Produktowym_dla_KM_i_KK_umowy_zawarte_do_21_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_Produktowym_dla_KM_i_KK_umowy_zawarte_od_22_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulamin_Produktowym_dla_PH_dla_umow_zawartych_do_21_07_2017.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulamin_Produktowym_dla_PH_dla_umow_zawartych_od_22_07_2017.pdf Regulamin_Kredytowy.pdf Regulamin_Produktowy_dla_KM.pdf Regulamin_Produktowy_dla_PH.pdf Informacje_nt_obslugi_umow_pozyczek_konsumpcyjnych.pdf TPiO.pdf Informacja_o_zmianach_w_Regulaminie_dzialalnosci_kredytowej.pdf Regulamin_dzialalnosci_kredytowej.pdf polityka-cookies.pdf