Jeżeli potrzebujesz przerwy w spłacie zobowiązania kredytowego, w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19), sprawdź, jak łatwo zawiesić jednorazowo 3 przyszłe raty kapitałowo - odsetkowe. 

Zawieszenie rat kredytowych to:

 • wstrzymanie, na wniosek kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności przyszłej raty kapitałowo - odsetkowej Kredytu albo Pożyczki

Warunki i wymagania

 • zawieszenie przyszłych rat kapitałowo - odsetkowych na poniższych zasadach dostępne jest w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej, pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką;
 • okres zawieszenia rat to 3 miesiące; w przypadku Kredytu Mieszkaniowego zawieszenie spłat nie wlicza się do okresu wakacji kredytowych opisanych w Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. / Regulaminie kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. Z oferty mogą skorzystać także ci Kredytobiorcy, którzy wykorzystali uprzednio cały przysługujący im okres wakacji kredytowych opisanych w ww. regulaminach (z wyłączeniem Klientów aktualnie korzystających z wakacji kredytowych); 
 • po zakończeniu okresu zawieszenia przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat, co oznacza, że:

  a. w przypadku rat równych:
  i. okres spłaty zostanie wydłużony o 3 miesiące, jednak nie dłużej niż do wskazanej w Umowie Kredytu / Pożyczki daty ostatecznej spłaty, jeżeli okres spłaty uległ uprzednio skróceniu na zasadach określonych w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki); 
  ii. jeśli okres spłaty nie uległ uprzedniemu skróceniu, o którym mowa powyżej, kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;

  b. w przypadku rat malejących – kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat, aby umożliwić spłatę Kredytu/Pożyczki we wskazanym w Umowie Kredytu / Pożyczki aktualnym terminie ostatecznej spłaty;

 • w okresie zawieszenia rat kapitałowo – odsetkowych Bank nalicza wynikające z umowy odsetki  od pozostałego do spłaty kapitału. Odsetki należne za okres zawieszenia rat będą doliczone i płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po zakończeniu okresu zawieszenia; 
 • wniosek o zawieszenie rat powinien być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym z wzorem złożonym w Banku;
 • skorzystanie z zawieszenia rat nie wymaga podpisania aneksu do umowy i nie wiąże się z opłatą za rozpatrzenie wniosku;
 • zmiana harmonogramu Kredytu / Pożyczki (nowe raty, jak również data ostatecznej spłaty kredytu) będzie widoczna po zalogowaniu do db hipoNET;
 • Bank zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość odmowy zawieszenia rat;
 • zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia;
 • w przypadku Kredytów / Pożyczek udzielonych w walutach obcych, zmiana kursu waluty, w jakiej jest wyrażony/a Kredyt lub Pożyczka wiąże się z ryzykiem walutowym; w przypadku wzrostu kursu waluty, w której został udzielony/a Kredyt / Pożyczka w stosunku do PLN, jeżeli na skutek zastosowania mechanizmu zawieszenia rat: 

  - wysokość kolejnych rat ulegnie zwiększeniu – w takim przypadku wzrost kursu waluty Kredytu / Pożyczki wpływa na równowartość w PLN raty Kredytu / Pożyczki oraz na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą;
  - okres kredytowania ulegnie wydłużeniu - w takim przypadku wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą (w związku z większą ilością rat niezbędnych do spłaty całego zobowiązania).
Szczegółowe informacje na temat ryzyka walutowego znajdują się tutaj.

Złożenie i rozpatrzenie wniosku

Wnioski o zawieszenie rat od kwietnia 2020 r. można składać najpóźniej do 1 kwietnia, do końca dnia. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie zawieszenie rat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, tj. maja br. Analogiczna zasada dotyczy składania wniosków również w kolejnych miesiącach, tj. zawieszenie rat począwszy od danego miesiąca będzie możliwe na wniosek, złożony najpóźniej do końca pierwszego dnia tego miesiąca.
 • pobierz Wniosek o zawieszenie rat, wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie zostaną dołączone w formie skanu do jednej sprawy składanej za pośrednictwem formularza www (należy zwrócić uwagę na limit max. 5 załączników);
 • w formularzu www wybierz Rodzaj "Wniosek o zmianę warunków umowy", Kategoria "Zawieszenie rat" i uzupełnij pozostałe wymagane dane;
 • zeskanuj dokument albo zrób jego zdjęcie;
 • gotowy dokument/y załącz do formularza w formie załącznika/ów;
 • wnioski o zawieszenie rat są realizowane w kolejności wpływu do Banku, dokładamy wszelkich starań, aby zostały zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, tj. od najbliższej raty;
 • po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank przekaże Ci drogą e-mailową informacje dotyczące udzielenia zawieszenia rat lub odrzucenia wniosku;
 • przed zakończeniem okresu zawieszenia otrzymasz informację o nowej wysokości rat do spłaty.

Czas obowiązywania oferty

Z oferty zawieszenia rat kredytowych na powyższych warunkach będzie można skorzystać do odwołania. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na stronie internetowej www.db.com/poland.

Najczęściej zadawane pytania

O NOWYCH WARUNKACH ZAWIESZANIA RAT

Kto może skorzystać z zawieszenia rat?

Z zawieszenia rat kredytowych mogą skorzystać osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne oraz pożyczki konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

Co to jest rata kapitałowo-odsetkowa? Czy to to samo, co rata kredytowa? Co zostanie zawieszone, jeśli mój wniosek zostanie zaakceptowany?

Rata kapitałowo-odsetkowa oznacza całkowitą ratę kredytu. Tym samym zawieszeniu ulegną 3 pełne raty (tzn. kapitał i odsetki).

Jakie warunki muszę spełniać, by skorzystać z nowej oferty odroczenia spłat kredytu?

Warunkiem skorzystania z zawieszenia rat jest złożenie kompletnego wniosku za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Banku (Obsługa kredytu hipotecznego/Wniosek o zmianę warunków umowy/Zawieszenie rat).

Na czym polega zawieszenie rat kredytowych?

Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub pożyczki na okres 3 miesięcy.

Jak będzie wyglądała spłata kredytu po zakończeniu zawieszenia rat? 

Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco:

1) w przypadku rat równych:  

 • jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 miesiące, maksymalnie do okresu pierwotnego;
 • we wszystkich innych przypadkach kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;

2) w przypadku rat malejących:

 • kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie równomiernie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty.

Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od części kapitałowej - będą one płatne w ramach pierwszej raty, przypadającej po zakończeniu okresu zawieszenia. Ponieważ raty kapitałowe zostają również zawieszone, to raty odsetkowe będą naliczane od niezmieniającej się wartości kapitału (zadłużenia).

Czy mogę zawiesić płatność rat na inny okres (np. krótszy)?

Nie, rozwiązanie przygotowane przez Bank umożliwia zawieszenie 3 rat, nie ma możliwości wyboru okresu zawieszenia.

Czy odsetki, które będą dodane do raty po zakończeniu zawieszenia, są liczone od pozostałego kapitału do spłaty czy jest to wartość odsetek, którą zapłaciłbym, płacąc raty standardowo (co miesiąc mniejsza kwota kapitału, więc mniejsze odsetki)?

Odsetki naliczane są od pozostałego do spłaty kapitału, przy czym w związku z zawieszeniem spłat kapitałowych będą  one naliczane od niezmienionej wartości kapitału (zadłużenia).

„Zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia” – których?

Zawieszeniu podlegają tylko raty kredytu, natomiast nadal należy opłacać składki ubezpieczenia nieruchomości stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. Dotyczy to także ubezpieczenia na życie, którego utrzymanie w mocy jest warunkiem dalszego korzystania przez Kredytobiorcę z obniżonej marży, o ile obecnie Kredytobiorca z niej korzysta.

Czy jeśli obecny okres kredytowania jest skrócony względem pierwotnego, to po zakończeniu zawieszenia rat mogę prosić o niewydłużenie go i podwyższenie wysokości raty?

Nie, rozwiązanie przygotowane przez Bank nie przewiduje takiej możliwości.         `


PROCES SKŁADANIA WNIOSKU/ZAWIESZENIA RAT

W jaki sposób mogę zawiesić raty?

Wystarczy złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytowych. Można to zrobić zdalnie za pomocą formularza, zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Czy można złożyć wniosek o zawieszenie rat w inny sposób niż poprzez formularz? Np. korespondencyjnie?

Nie jest możliwe złożenie wniosku w inny sposób niż poprzez formularz.

Czy wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym?

Nie, nie używamy podpisu elektronicznego, wniosek musi być podpisany zgodnie ze wzorem złożonym w Banku.

Co w sytuacji, gdy nie mam podpisu elektronicznego? 

Podpis elektroniczny nie jest wymagany, wystarczy wydrukować, wypełnić wniosek i podpisać go zgodnie ze wzorem złożonym w Banku, a następnie w formie skanu/zdjęcia załączyć do formularza.

Składając wniosek skanuję go (lub robię zdjęcie) i wysyłam elektronicznie – co mam zrobić z oryginałem? Wysłać pocztą, trzymać w domu?

Do złożenia wniosku o zawieszenie wystarczy jego skan/zdjęcie (Bank nie wymaga dostarczenia oryginału wniosku).

Co jeśli Współkredytobiorcy nie mogą wspólnie wypełnić i podpisać wniosku?

W takiej sytuacji każdy Współkredytobiorca może wypełnić i podpisać druk wniosku odrębnie oraz odrębnie zrobić jego skan/zdjęcie, natomiast ważne jest aby wszystkie te wnioski dotyczące jednej umowy kredytu/pożyczki były załączone do jednego formularza na stronie internetowej Banku. Formularz przewiduje możliwość dołączenia nawet 5 plików (max 5Mb/plik).

Czy aby skorzystać z zawieszenia rat, muszę podpisać aneks do umowy?

Skorzystanie z nowego rozwiązania nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy.

Czy za zawieszenie rat będzie pobrana jakaś opłata?

Nie, opłata za zawieszenie rat nie będzie pobierana.

Ile będzie trwało rozpatrzenie wniosku?

Wnioski o zawieszenie rat są rozpatrywane w kolejności wpływania do Banku. Dokładamy wszelkich starań, aby zostały rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie.

W jaki sposób dowiem się, że mój wniosek został rozpatrzony?

Informację o decyzji dotyczącej rozpatrzenia wniosku Bank przekaże poprzez email na adres podany w formularzu.

Jak mogę sprawdzić w szybki sposób status harmonogramu w stosunku do oryginalnego ?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aktualny harmonogram rat będzie można zobaczyć po zalogowaniu do db hipoNET. Informację o wysokości najbliższych rat będzie można również uzyskać kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem.

Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek, tak aby zawieszenie rat obowiązywało już od najbliższej raty?

Wnioski o zawieszenie rat od kwietnia 2020 r. można składać najpóźniej do 1 kwietnia, do końca dnia. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie zawieszenie rat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, tj. maja br. Analogiczna zasada dotyczy składania wniosków również w kolejnych miesiącach, tj. zawieszenie rat począwszy od danego miesiąca będzie możliwe na wniosek, złożony najpóźniej do końca pierwszego dnia tego miesiąca.  


PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ

Dotychczas nie korzystałem z wakacji kredytowych. Czy będzie możliwe skorzystanie ze standardowej oferty w przyszłości?

Tak, niezależnie od faktu skorzystania ze specjalnej oferty zawieszenia rat, Klient będzie mógł w przyszłości skorzystać z wakacji kredytowych na zasadach określonych w Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. / Regulaminie Kredytu Mieszkaniowego i Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.

Czy obecne 3 miesiące zawieszenia rat wliczają się w łączny okres przysługujących wakacji w całym okresie obowiązywania umowy? Co w sytuacji, jeżeli Klient już raz wykorzystał w całości przysługujący okres?

Zawieszenie rat, w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19), nie jest wliczane do łącznego okresu wakacji kredytowych przewidzianych w Regulaminie. Klienci, którzy skorzystali już z wakacji, również mogą uzyskać zawieszenie rat po zakończeniu okresu wakacji kredytowych.

Czy obecna oferta wakacji kredytowych wpływa na moją zdolność kredytową i historię?

Zawieszenie rat nie ma wpływu na zdolność kredytową i historię Klienta.

Czy odwołanie stanu epidemicznego lub wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wpłynie na przyznane wakacje kredytowe?

Odwołanie stanu epidemii  ani wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wpłynie na już udzielone zawieszenie rat.

W przypadku mojej umowy raty wzrosną po zakończeniu zawieszenia, co mogę zrobić w tym przypadku?

Wówczas można złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej https://www.db.com/poland/pl/content/okres-kredytowania.html

Co się stanie w przypadku, gdy złożę wniosek o zawieszenie tuż przed datą płatności raty i Bank nie zdąży jej zawiesić – czy muszę wnioskować ponownie?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ale najbliższa rata nie zostanie zawieszona, nie ma konieczności ponownego wnioskowania – Bank zawiesi kolejną ratę.

 

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

 • przesłanie zgłoszenia w Systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET, który dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • przesłanie zapytania mailowo na adres: wirtualny.oddzial@db.com,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego lub 
 • Serwis Telefoniczny świadczony przez Wirtualny Oddział pod numerami telefonu +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00. 
  Ze względu na zaistniałą sytuację czas oczekiwania na połączenie telefoniczne może ulec wydłużeniu.


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 1.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.