Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności przyszłej raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu albo Pożyczki

Zawieszenie przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych na poniższych zasadach dostępne jest w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej, Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką.

Rozwiązanie będzie dostępne dla wniosków przeprocesowanych przez Bank najpóźniej do 30 września 2020 r. Prosimy o składanie ich z odpowiednim, minimum kilkudniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy, że wszystkie opisane poniżej rozwiązania polegają na odsunięciu w czasie płatności z tytułu rat kredytowych i oznaczają zwiększenie łącznego kosztu obsługi zobowiązania. Prosimy zwrócić na to uwagę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zawieszenia rat.

Klienci, którzy skorzystali już wcześniej z 3-miesięcznego zawieszenia rat, udostępnionego przez Bank w związku z pandemią SARS-CoV-2, będą mogli przedłużyć je o kolejne 3 miesiące na podstawie nowego wniosku:

Klienci, którzy nie skorzystali do tej pory z zawieszenia rat kredytowych, udostępnionego przez Bank w związku z pandemią SARS-CoV-2, będą mogli skorzystać z zawieszenia na 3 lub 6 miesięcy na podstawie nowego wniosku:

Przedłużenie zawieszenia rat kredytowych na kolejne 3 miesiące;

Zawieszenie rat kredytowych na 3 miesiące;

Zawieszenie rat kredytowych na 6 miesięcy.

Przedłużenie udzielonego już zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki o kolejne 3 miesiące (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy wnioskują o kontynuację w okresie obowiązywania uprzednio udzielonego zawieszenia);

Zawieszenie przyszłych 3 rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy uprzednio nie korzystali z zawieszenia rat lub dla których udzielony okres zawieszenia rat już się zakończył);

Zawieszenie przyszłych 6 rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu / Pożyczki (dotyczy Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy uprzednio nie korzystali z zawieszenia rat);

Jeżeli aktualnie korzystasz z zawieszenia 3 rat i wnioskujesz o przedłużenie tego okresu o kolejne 3 raty, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu. Wniosek o przedłużenie można złożyć w każdym momencie obowiązywania pierwotnego zawieszenia, przy czym propozycja rozwiązań jest ważna do 30 września 2020 r. Wniosek powinien zostać złożony z odpowiednim, minimum kilkudniowym wyprzedzeniem,  aby Bank mógł rozpatrzyć go przed upływem tego terminu. Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia.  Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia. 
PRZYKŁADY: 
PRZYKŁADY: 


PRZYKŁADY:
Warunki i wymagania

 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych może odbyć się na pisemny wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy (Klienta indywidualnego), po pozytywnej decyzji Banku. Wniosek dotyczy zawieszenia przyszłych rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z aktualnego harmonogramu; 
 • możliwość zawieszenia rat dotyczy wszystkich produktów hipotecznych obsługiwanych przez Bank dla Klientów indywidualnych: Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej oraz Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie;
 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych nie jest tożsame z Wakacjami Kredytowymi dostępnymi dla Klientów spłacających kredyt mieszkaniowy, opisanymi w „Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.” / „Regulaminie kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.”. O zawieszenie rat mogą wnioskować wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy, w tym ci, którzy wykorzystali uprzednio w pełni przysługujący im okres Wakacji Kredytowych, opisany w tych regulaminach (to jest, którzy aktualnie nie są w okresie takich wakacji kredytowych);
 • w związku z zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat Kredytu Mieszkaniowego / Kredytu Konsolidacyjnego , co oznacza, że:

  a. w przypadku rat równych:
  i. okres spłaty zostanie wydłużony o 3 lub 6miesięcy, w zależności od przedmiotu wniosku, jednak nie dłużej niż do wskazanej w Umowie Kredytu daty ostatecznej spłaty, jeżeli okres spłaty uległ uprzednio skróceniu na zasadach określonych w dokumentacji kredytowej;
  ii. jeśli okres spłaty nie uległ uprzedniemu skróceniu, o którym mowa powyżej, kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty,

  b. w przypadku rat malejących –kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat, aby umożliwić spłatę Kredytu w określonym w Umowie Kredytu aktualnym terminie ostatecznej spłaty.
 • w związku z zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat Pożyczki Hipotecznej / Pożyczki Konsumpcyjnej zabezpieczonej hipotecznie, co oznacza, że kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat, w zależności od przedmiotu wniosku, zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w określonym w umowie pożyczki aktualnym terminie ostatecznej spłaty;
 • w okresie zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych Bank nalicza wynikające z umowy odsetki od pozostałego do spłaty kapitału. Odsetki należne za okres zawieszenia rat zostaną doliczone i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po zakończeniu okresu zawieszenia;
  W przypadku gdy Kredyt/Pożyczka jest już objęty zawieszeniem rat kapitałowo-odsetkowych, które aktualnie ma być przedłużone na podstawie nowego wniosku, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.
 • wniosek o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, podpisem zgodnym ze wzorem złożonym w Banku;
 • skorzystanie z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych nie wymaga podpisania aneksu do umowy i nie wiąże się z opłatą za rozpatrzenie wniosku;
 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych jest zależne od decyzji Banku, o której Bank poinformuje Klienta drogą mailową. Bank w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat; 
 • Bank poinformuje o zmienionej wysokości rat lub wydłużonym okresie kredytowania; 
 • wnioski o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Banku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zawieszenie obowiązuje od najbliższej wymagalnej raty od momentu powiadomienia Klienta przez Bank o decyzji z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku o przedłużenie obecnie trwającego zawieszenia rat Kredytu/ Pożyczki  będzie ono dotyczyć rat przypadających bezpośrednio po zakończeniu okresu aktualnego zawieszenia rat;
 • w przypadku Kredytów / Pożyczek udzielonych w walutach obcych, zmiana kursu waluty, w jakiej jest wyrażony/a Kredyt lub Pożyczka, wiąże się z ryzykiem walutowym. W przypadku wzrostu kursu waluty, w której został udzielony Kredyt / Pożyczka w stosunku do PLN, jeżeli na skutek zastosowania mechanizmu zawieszenia rat:
  a. wysokość kolejnych rat ulegnie zwiększeniu –  wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość w PLN raty Kredytu/Pożyczki oraz na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą;
  b. okres kredytowania ulegnie wydłużeniu –wzrost kursu waluty Kredytu/Pożyczki wpływa na równowartość zobowiązania w PLN i poziom obciążenia jego spłatą (w związku z większą ilością rat niezbędnych do spłaty całego zobowiązania).
  Szczegółowe informacje na temat ryzyka walutowego znajdują się tutaj.
 • zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia;
 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
  a. 29 lutego 2020 r. lub
  b. dzień złożenia wniosku przez Klienta.

Złożenie i rozpatrzenie wniosku

Złożenie dyspozycji
 • pobierz Wniosek o zawieszenie rat (lub aktywny Wniosek o zawieszenie rat - do wypełnienia na komputerze), wydrukuj go i wypełnij;
 • wniosek powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie zostaną dołączone w formie skanu do jednej sprawy składanej za pośrednictwem formularza www (należy zwrócić uwagę na limit max. 5 załączników);
 • w formularzu www wybierz Rodzaj "Wniosek o zmianę warunków umowy", Kategoria "Zawieszenie rat" i uzupełnij pozostałe wymagane dane;
 • zeskanuj dokument albo zrób jego zdjęcie;
 • gotowy dokument/y załącz do formularza w formie załącznika/ów;
Czas realizacji rozwiązania
 • wnioski o zawieszenie rat są realizowane w kolejności wpływu do Banku, dokładamy wszelkich starań, aby zostały zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, tj. od najbliższej raty;
 • po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Bank przekaże Ci drogą e-mailową informacje dotyczące udzielenia zawieszenia rat lub odrzucenia wniosku;
 • przed zakończeniem okresu zawieszenia otrzymasz informację o nowej wysokości rat do spłaty.


Rezygnacja z zawieszenia rat

Po złożeniu wniosku o zawieszenie rat, zarówno przed jak i po jego rozpatrzeniu przez Bank, masz prawo złożyć dyspozycję rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych.

Jeśli chcesz zrezygnować z zawieszenia rat:

 • pobierz druk dyspozycji rezygnacji z zawieszenia rat, wydrukuj go, zapoznaj się z treścią i wypełnij
 • dyspozycję powinni podpisać wszyscy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, podpisem zgodnym z wzorem złożonym w Banku. Jeśli złożenie podpisu przez wszystkich Kredytobiorców / Pożyczkobiorców na jednym dokumencie nie jest możliwe, dopuszczalne jest, aby Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy złożyli podpisy na osobnych drukach, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zostaną dostarczone do Banku jedną wiadomością e-mail
 • zeskanuj dokument albo zrób zdjęcie
 • gotowy dokument załącz do wiadomości e-mail. Zatytułuj maila „Rezygnacja z zawieszenia rat
 • wyślij dokument na adres: wirtualny.oddzial@db.com

Ważne informacje:

 • rezygnacja z zawieszenia możliwa jest wyłącznie względem tych rat, co do których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności obowiązujący przed zawieszeniem)
 • rezygnacja z zawieszenia rat/y kapitałowo-odsetkowej może zostać zrealizowana względem najbliższej raty (według terminu płatności przed zawieszeniem), pod warunkiem, że prawidłowo wypełniony i podpisany druk dyspozycji wpłynie do Banku z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 2 dni robocze przed pierwotnym terminem wymagalności raty)
 • na skutek rezygnacji z zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych (o ile zawieszenie zostało zrealizowane), przywróceniu ulega poprzednio obowiązujący harmonogram spłat, przy czym:
  a. jeżeli w okresie dotychczasowego zawieszenia miała miejsce zmiana harmonogramu wynikająca z Umowy Kredytu/Pożyczki (np. ze zmiany oprocentowania lub wcześniejszej spłaty części Kredytu/Pożyczki) – będzie miała ona wpływ na wysokość rat do spłaty i zmianę poprzednio obowiązującego harmonogramu;
  b. rezygnacja z zawieszenia rat jest możliwa co do tych rat, dla  których nie nadszedł jeszcze termin ich pierwotnej wymagalności (tj. termin płatności obowiązujący przed zawieszeniem). Jeżeli rezygnacja z zawieszenia rat następuje po terminie lub terminach wymagalności poszczególnych rat obowiązujących przed zawieszeniem, to w stosunku do rat, których pierwotny termin płatności minął („Rata / Raty Zawieszone”) znajdują zastosowanie zasady zawieszenia opisane we Wniosku o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych (tj. okres kredytowania zostanie wydłużony o ilość Rat Zawieszonych albo kwota części kapitałowej Raty/Rat Zawieszonych zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty, w zależności od rozwiązania mającego zastosowanie zgodnie z Wnioskiem o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych). W takim przypadku poprzednio obowiązujący harmonogram ulega zmianie.
 • informacja o aktualnej wysokości rat znajduje się w db hipoNET w zakładce „Kredyty” > „Harmonogram spłat”.

Najczęściej zadawane pytania

O NOWYCH WARUNKACH ZAWIESZANIA RAT W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ  SPOWODOWANĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19) 

1. Kto może skorzystać z zawieszenia rat?

Z zawieszenia rat kredytowych mogą skorzystać osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne oraz pożyczki konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

2. Co to jest rata kapitałowo-odsetkowa? Czy to to samo, co rata kredytowa? Co zostanie zawieszone, jeśli mój wniosek zostanie zaakceptowany?

Rata kapitałowo-odsetkowa oznacza całkowitą ratę kredytu (na którą składa się w sumie część kapitałowa oraz część odsetkowa). Tym samym zawieszeniu ulegną 3 albo 6 pełnych rat (tzn. kapitał i odsetki).

3. Jakie warunki muszę spełniać, by skorzystać z nowej propozycji zawieszenia rat?

Warunkiem skorzystania z zawieszenia rat jest złożenie kompletnego wniosku za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Banku (Obsługa kredytu hipotecznego/Wniosek o zmianę warunków umowy/Zawieszenie rat). Wniosek musi być złożony w Banku w terminie umożliwiającym jego przeprocesowanie do 30 września 2020r.

4. Na czym polega zawieszenie rat kredytowych?

Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub pożyczki na okres 3 miesięcy albo 6 miesięcy wynikających z aktualnego harmonogramu.

5. Jak będzie wyglądała spłata kredytu po zakończeniu zawieszenia rat? 

Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco:

1) w przypadku rat równych:  

 • jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 albo 6 miesięcy (w zależności od wnioskowanego okresu zawieszenia), maksymalnie do okresu pierwotnego;
 • we wszystkich innych przypadkach (w tym dla wszystkich pożyczek hipotecznych i pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie) kwota części kapitałowej zawieszonych rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;

2) w przypadku rat malejących:

 • kwota części kapitałowej zawieszonych rat zostanie równomiernie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty. 

Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytu / pożyczki, naliczone zostaną odsetki od pozostałego do spłaty kapitału – będą one płatne w ramach pierwszej raty, przypadającej po zakończeniu okresu zawieszenia. Ponieważ raty kapitałowe zostają również zawieszone, to odsetki za ten okres będą naliczane od niezmieniającej się wartości kapitału (zadłużenia).

Oznacza to, że pierwsza rata po zakończeniu zawieszenia rat:

 • na 3 miesiące – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 4 miesiące (tj. 3 miesiące zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem), 
 • na 6 miesięcy – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 7 miesięcy (tj. 6 miesięcy zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem).

Jeżeli Klient korzystał wcześniej z zawieszenia 3 rat i aktualnie wnioskuje o jego przedłużenie, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.

6. Czy mogę zawiesić płatność rat na inny okres (np. krótszy)?

Nie, rozwiązanie przygotowane przez Bank umożliwia zawieszenie 3 albo 6 rat. Nie ma możliwości wyboru innego okresu zawieszenia. W przypadku Klientów, którzy skorzystali już z zawieszenia rat na 3 miesiące, możliwe jest przedłużenie okresu zawieszenia o kolejne 3 miesiące.

7. Czy odsetki, które będą dodane do raty płatnej po zakończeniu zawieszenia, są liczone od pozostałego kapitału do spłaty czy jest to wartość odsetek, którą zapłaciłbym, płacąc raty standardowo (co miesiąc mniejsza kwota kapitału, więc mniejsze odsetki)?

Odsetki naliczane są od pozostałego do spłaty kapitału, przy czym w związku z zawieszeniem spłat kapitałowych kapitał pozostały do spłaty nie zmniejsza się w tym okresie, zatem odsetki będą naliczane od niezmienionej wartości kapitału (zadłużenia).

8. „Zawieszenie rat nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczenia” – których?

Zawieszeniu podlegają tylko raty kredytu, natomiast nadal należy opłacać składki ubezpieczenia nieruchomości stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. Dotyczy to także ubezpieczenia na życie, którego utrzymanie w mocy jest warunkiem dalszego korzystania przez Kredytobiorcę z obniżonej marży, o ile obecnie Kredytobiorca z niej korzysta.

9. Czy jeśli obecny okres kredytowania jest skrócony względem pierwotnego, to po zakończeniu zawieszenia rat mogę prosić o niewydłużanie go i podwyższenie wysokości raty?

Nie, rozwiązanie przygotowane przez Bank nie przewiduje takiej możliwości.         

10. Skorzystałem już z zawieszenia 3 rat, czy i jak mogę zawnioskować o przedłużenie zawieszenia?

Skorzystanie z przedłużenia zawieszenia rat możliwe jest na kolejne 3 miesiące, w tym celu należy złożyć kompletny wniosek za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Banku (Obsługa kredytu hipotecznego/Wniosek o zmianę warunków umowy/Zawieszenie rat). Jest on dostępny od 8 czerwca br. Warunkiem przedłużenia zawieszenia rat jest jego zaakceptowanie przez Bank. 

11. Aktualnie korzystam z zawieszenia rat na 3 miesiące i kończy się ono w sierpniu b.r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z przedłużenia o kolejne 3 miesiące?

Tak, przedłużenie aktualnie trwającego zawieszenia rat jest możliwe, pod warunkiem złożenia wniosku o zawieszenie na kolejne 3 miesiące i jego przeprocesowanie przez Bank przed 30 września 2020 r. Po zaakceptowaniu wniosku przez Bank zawieszone zostaną raty we wrześniu, październiku i listopadzie. 

12. W maju złożyłem rezygnację z przyznanego wcześniej zawieszenia rat na 3 miesiące. Czy mogę ponownie zawnioskować o zawieszenie rat? Na jaki okres?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o kolejne zawieszenie rat, przy czym w sytuacji, gdy Klient korzystał już zawieszenia, kolejny wniosek może obejmować 3 miesiące.  

13. Czy warunki wnioskowania i przyznania zawieszenia na kolejny okres/ na 6 miesięcy różnią się od zawieszenia na 3 miesiące? 

Nie, sposób wnioskowania oraz przyznania zawieszenia w każdym przypadku jest taki sam. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie dotyczące zawieszenia rat na okres 6 miesięcy, jak również przedłużenia zawieszenia o 3 miesiące dostępne jest tylko do 30 września 2020 r. 

Dodatkowo należy pamiętać, że odsunięcie w czasie płatności z tytułu rat kredytowych, oznacza zwiększenie łącznego kosztu obsługi zobowiązania. Prosimy zwrócić na to uwagę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zawieszenia rat.

Przypominamy, że za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia. Oznacza to, że pierwsza rata po zakończeniu zawieszenia rat:

 • na 3 miesiące – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 4 miesiące (tj. 3 miesiące zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem), 
 • na 6 miesięcy – będzie zawierała odsetki od niezmieniającego się kapitału kredytu za 7 miesięcy (tj. 6 miesięcy zawieszenia rat i 1 miesiąc, w którym przypada pierwsza spłata raty zgodnie z harmonogramem). Jeżeli Klient korzystał wcześniej z zawieszenia 3 rat i aktualnie wnioskuje o jego przedłużenie, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.PROCES SKŁADANIA WNIOSKU/ZAWIESZENIA RAT

1. W jaki sposób mogę zawiesić raty?

Wystarczy złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytowych. Można to zrobić zdalnie za pomocą formularza, zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Zawieszenie rat jest uzależnione od pozytywnej decyzji Banku. 

2. Składając wniosek skanuję go (lub robię zdjęcie) i wysyłam elektronicznie – co mam zrobić z oryginałem? Wysłać pocztą, trzymać w domu?

Do złożenia wniosku o zawieszenie wystarczy jego skan/zdjęcie (Bank nie wymaga dostarczenia oryginału wniosku). Podpisany wniosek należy zachować wraz z pozostałą Dokumentacją Kredytową kredytu / pożyczki. 

3. Co jeśli Współkredytobiorcy nie mogą wspólnie wypełnić i podpisać wniosku?

W takiej sytuacji każdy Współkredytobiorca może wypełnić i podpisać druk wniosku odrębnie oraz odrębnie zrobić jego skan/zdjęcie, natomiast ważne jest aby wszystkie te wnioski dotyczące jednej umowy kredytu/pożyczki były załączone do jednego formularza na stronie internetowej Banku. Formularz przewiduje możliwość dołączenia nawet do pięciu plików (max 5Mb/plik).

4. Czy aby skorzystać z zawieszenia rat, muszę podpisać aneks do umowy?

Skorzystanie z nowego rozwiązania nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy.

5. Czy za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie rat będzie pobrana jakaś opłata?

Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie rat. 

6. Ile będzie trwało rozpatrzenie wniosku?

Wnioski o zawieszenie rat są rozpatrywane według kolejności wpływu  do Banku. Dokładamy wszelkich starań, aby zostały rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie.

7. W jaki sposób dowiem się, że mój wniosek został rozpatrzony?

Informację o decyzji dotyczącej rozpatrzenia wniosku Bank przekaże poprzez email na adres podany w formularzu www. (na etapie składania wniosku). 

8. Jak mogę sprawdzić w szybki sposób status harmonogramu w stosunku do oryginalnego ?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aktualny harmonogram rat będzie można zobaczyć po zalogowaniu do db hipoNET. Informację o wysokości najbliższych rat będzie można również uzyskać kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem.

9. Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek o przedłużenie zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub o zawieszenie rat na 3/6 miesięcy?

Zgodnie ze „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” wniosek o przedłużenie zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub o zawieszenie rat na 3/6 miesięcy powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym jego przeprocesowanie (weryfikację i wprowadzenie do systemu) przez Bank do dnia 30 września 2020 r. 

Wnioski o zawieszenie rat będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Banku. Prosimy więc o składanie ich z odpowiednim, co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem przed datą 30 września 2020r., tak aby Bank mógł dokonać zarówno weryfikacji wniosku jak i jego wprowadzenie do systemu przed tą datą. Wnioski złożone zbyt późno mogą nie zostać rozpatrzone przez Bank. 

W przypadku, gdy kredyt jest aktualnie w trakcie zawieszenia rat, a Klient jest zainteresowany przedłużeniem zawieszenia na kolejne 3 miesiące, wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym jego przeprocesowanie przez Bank do 30 września 2020 r. (skutkiem przedłużenia będzie zawieszenie 6 rat kapitałowo- odsetkowych).

10. Czy w okresie zawieszenia rat zostaną pobrane środki z mojego rachunku w SBP na  poczet spłaty raty kredytu ? Czy muszę zgłosić to SBP?

Nie, Deutsche Bank nie będzie w czasie zawieszenia rat wysyłał do Santander Bank Polska prośby o pobór raty. Nie ma potrzeby zgłaszania zawieszenia spłaty rat do Santander Bank Polska.

11. Jak mogę sprawdzić nową wysokość raty po wprowadzeniu zawieszenia rat?

Informacja o nowej wysokości rat znajduje się w db hipoNET w zakładce „Kredyty” w „Harmonogramie spłat”.

Można ją również uzyskać kontaktując się z Wirtualnym Oddziałem, najlepiej pocztą elektroniczną na adres: wirtualny.oddzial@db.com.

12. Złożyłem wniosek o zawieszenie rat kredytu hipotecznego w związku z epidemią koronawirusa. Czy w związku z tym pozostałe warunki kredytu nie ulegną zmianie?

Złożenie wniosku o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych, jak również jego pozytywne rozpatrzenie czyli zawieszenie rat, nie wpływają na zmianę pozostałych warunków Pani/Pana umowy kredytu/pożyczki.

13. W którym Oddziale Santander Bank Polska S.A. (SBP) mogę wpłacić moją ratę kredytu w DB?

Aktualna lista dostępnych Oddziałów jest na stronie Santander Bank Polska 

www.santander.pl -> Sekcja: Koronawirus -> Link: Tutaj umieściliśmy listę wskazówek oraz aktualne informacje o naszej dostępności -> Sekcja :Dostępność naszych Placówek -> Link: Sprawdź listę Placówek -> Lista Placówek -> Link: Plik z listą Placówek


PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ

1. Dotychczas nie korzystałem z Wakacji kredytowych przewidzianych w regulaminach. Czy będzie możliwe skorzystanie ze standardowej oferty w przyszłości?

Tak, niezależnie od faktu skorzystania ze specjalnej propozycji Banku dotyczącej zawieszenia rat w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), Klient będzie mógł w przyszłości skorzystać z Wakacji kredytowych o których mowa w Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A. / Regulaminie Kredytu Mieszkaniowego i Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A., na zasadach wynikających z tych regulaminów. 

2. Czy obecne 3 miesiące zawieszenia rat wliczają się w łączny okres możliwych do zastosowania  Wakacji kredytowych w całym okresie obowiązywania umowy? Co w sytuacji, jeżeli Klient już raz wykorzystał w całości przysługujący okres regulaminowych wakacji kredytowych?

Zawieszenie rat, w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), nie jest wliczane do łącznego okresu Wakacji kredytowych przewidzianych w  „Regulaminie Produktowym dla Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.” oraz „Regulaminie kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S.A.”. Klienci, którzy skorzystali już z wakacji kredytowych, również mogą uzyskać zawieszenie rat po zakończeniu okresu Wakacji kredytowych.

3. Czy zawieszenie rat kredytowych w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19) wpływa na moją zdolność kredytową i historię spłat?

Zawieszenie rat nie ma wpływu na historię klienta oraz zdolność kredytową wyliczaną w Deutsche Bank Polska S.A. Informacja na temat zawieszenia rat jest przekazywana do BIK S.A. 

4. Czy odwołanie stanu epidemii lub wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wpłynie na przyznane zawieszenie rat w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa (COVID-19)? 

Odwołanie stanu epidemii, ani wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie wpłynie na już udzielone zawieszenie rat.

5. W przypadku mojej umowy raty wzrosną po zakończeniu zawieszenia, co mogę zrobić w tym przypadku?

Wówczas można złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej https://www.db.com/poland/pl/content/okres-kredytowania.html.

6. Co się stanie w przypadku, gdy złożę wniosek o zawieszenie rat tuż przed datą płatności raty i Bank nie zdąży jej zawiesić – czy muszę wnioskować ponownie?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ale nastąpi to już po dacie płatności określonej raty (tj. do daty płatności raty nie otrzymali Państwo informacji z Banku, iż wniosek o zawieszenie rat został rozpatrzony pozytywnie), rata ta nie zostanie zawieszona. Nie ma przy tym konieczności ponownego wnioskowania o zawieszenie rat – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Bank zawiesi kolejną ratę (tj. ratę, której płatność przypada po otrzymaniu przez Państwa informacji pozytywnym rozpatrzeniu wniosku). Rata, której płatność nie została zawieszona powinna być jednak płatna w terminie jej wymagalności. 

UWAGA! Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie umożliwiającym jego przeprocesowanie przez Bank do 30 września 2020, zostanie on odrzucony.

7. Czy mogę zrezygnować z zawieszenia spłaty rat, które Bank mi przyznał?

Możliwa jest rezygnacja z zawieszenia spłaty rat. Dotyczy to tych rat co do których nie nadszedł jeszcze termin pierwotnej ich wymagalności (tj. termin płatności wyznaczony przed zawieszeniem) bez względu na to, ile wniosków o zawieszenie zostało złożonych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Banku pod linkiem: https://www.db.com/poland/pl/content/zawieszenie-rat.html oraz w Wirtualnym Oddziale pod numerami telefonu +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00.  

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

 • przesłanie zgłoszenia w Systemie Internetowej Obsługi Kredytu – db hipoNET, który dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • przesłanie zapytania mailowo na adres: wirtualny.oddzial@db.com,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego lub 
 • Serwis Telefoniczny świadczony przez Wirtualny Oddział pod numerami telefonu +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00. 
  Ze względu na zaistniałą sytuację czas oczekiwania na połączenie telefoniczne może ulec wydłużeniu.


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 30.6.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.