ธนาคารดอยซ์แบงก์ในประเทศไทย

ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2521 ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 130 คนในประเทศไทย


แผนกธุรกิจ

สายงานบรรษัทธนกิจและวาณิชธนกิจ

สายงานบรรษัทธนกิจและวาณิชธนกิจ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสามสายงานบริการทางการเงินหลักของธนาคารดอยซ์แบงก์ คือ สายงานธนาคารพาณิชย์ สายงานวาณิชธนกิจ และสายงานการธนาคาร มารวมกันภายใต้สายงานธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้บริการทางการเงินด้านบรรษัทธนกิจ และวาณิชธนกิจอย่างครบวงจร

ธนาคารสามารถให้บริการตั้งแต่ด้านการบริหารจัดการทางการเงินไปจนถึงการควบรวมกิจการ  รวมทั้งจากการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ และการออกหนังสือค้ำประกันไปจนถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และจากบริการผุ้ดูแลทรัพย์สินในประเทศ ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง   ดังนั้น สายงานบรรษัทธนกิจและวาณิชธนกิจ (CIB) นี้ จึงสามารถให้คำปรึกษาที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทของลูกค้า ทั้งลูกค้าที่เป็นบรรษัทและลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน

ฝ่ายวาณิชธนกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการควบรวมกิจการ  รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน*  และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคเพื่อดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

ฝ่ายธุรกรรมด้านการธนาคาร (GTB) เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านบริหารจัดการทางการเงิน บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ และบริการด้านหลักทรัพย์ รวมถึงการดูแลและให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าองค์กรและสถาบันการเงินทั่วโลก

*การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนขึ้นอยู่กับขอบเขตการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลต.


สายงานบริหารการเงินและอนุพันธ์

สายงานบริหารการเงินและอนุพันธ์ประกอบด้วยบริการด้านการขาย ด้านการค้าหลักทรัพย์ และการวางโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันหลากหลาย

สายงานนี้รวมไปถึง การค้าตราสารหนี้ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการด้านสินเชื่อ บริการจัดหาเงินทุนและตลาดเกิดใหม่ บริการด้านตราสารทุน และตราสารที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ประเภททุน การค้าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และการค้าตราสารอนุพันธุ์นอกตลาดหลักทรัพย์  ธุรกรรมในตลาดเงิน และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

การให้บริการกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายลูกค้าสถาบัน โดยฝ่ายวิจัยจะเป็นผู้ทำการวิเคราะห์ตลาด ผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การค้าหลักทรัพย์และการเงินให้แก่ลูกค้าระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Navigation Fusszeile:
Last Update: June 29, 2017
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main